Utveckla färdigheter för smart specialisering i Mellersta Norrland

 • Stängd 12 december 2023
 • Jämtland
 • Västernorrland

Har du idéer på satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap?
Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företags-främjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudier. OBS! Ansökningar inom 1.4 ska alltid ske i samråd med Regionerna Jämtland/Härjedalen och/eller Västernorrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 60 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till vid satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Insatserna ska bidra till ökad kapacitet för god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering.

Aktörer i Mellersta Norrland behöver möta en omvärld i förändring, bland annat effekterna av den digitala transformationen och den gröna omställningen, för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga på marknaden. I det arbetet är innovation och insatser för hållbar industriell omvandling centralt, det lyfts i såväl europeiska rekommendationer som nationella och regionala strategier.

När Mellersta Norrland tar del av Regionalfondens insatser för innovativ och smart ekonomisk omvandling är god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering avgörande. Kravet är nytt för denna programperiod och därmed uppkommer behov av regionala satsningar och investeringar för att realisera god styrning samt för att bygga kapacitet för utveckling av färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 1.4:
- mötesplatser formade för glesa miljöer
- etablerade processer för hållbar smart specialisering som anpassats efter regionala
förutsättningar
- nya arbetssätt och metoder för entreprenöriellt deltagande i S3-arbetet
- fler aktörer och fler kluster som deltar i regionala S3-processer

Jämtland Härjedalen och Västernorrlands smart-specialiseringsstrategier återfinns hos vardera Regions tillväxtavdelning.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företags-främjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Insatser som går att söka stöd för:

Utveckling av stödstrukturer

Kravet om god styrning av regionala strategier för smart specialisering är nytt för denna programperiod och centralt för att lyckas med andra insatser för innovation och smart ekonomisk omvandling. Behovet av satsningar för innovation och smart ekonomisk omvandling är därmed stort.


Projektet ska bidra till:

 • satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
 • satsningar på mötesplatser som samlar aktörer inom län och över läns- och landsgränser för att exempelvis identifiera utvecklingsinsatser, samla aktörers behov för att flytta fram positioner, nya marknader och möjligheter till FoU-samarbeten.
 • stödstrukturer för bland annat innovation, kompetensförsörjning samt internationalisering som kopplar samman aktörer i Mellersta Norrland med aktörer och värdekedjor på nationell och internationell nivå.
 • framtagande av analyser för att löpande utveckla processen och hantera flaskhalsar och arbetet med smart specialisering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1, specifikt mål 4 finns totalt cirka 60 miljoner kronor att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 8 augusti och stänger 12 september 2023.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 19 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

God styrning av regionala strategier för smart specialisering

Aktörer i Mellersta Norrland behöver möta en omvärld i förändring (bland annat effekterna av den digitala transformationen och den gröna omställningen) för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga på marknaden. I det arbetet är innovation och insatser för hållbar industriell omvandling centralt, det lyfts i såväl europeiska rekommendationer som nationella och regionala strategier.

När Mellersta Norrland tar del av Regionalfondens insatser för innovativ och smart ekonomisk omvandling är god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering avgörande. Kravet är nytt för denna programperiod och därmed uppkommer behov av regionala satsningar och investeringar för att realisera god styrning samt för att bygga kapacitet för utveckling av färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna med:
- inkluderande regional samverkan med ett utvecklingsarbete som förbättrar ett mer resultatinriktat genomförande samt insatser som fokuserar till strategiernas styrkeområden och behov.
- skräddarsydda regionala ekosystem utifrån och utbildning anpassade efter regionala och lokala förutsättningar.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Projektet bör tydligt beskriva hur aktiviteterna kopplar an till Smart specialisering inom det/de län projektet kommer bedrivas.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet

I det regionala utvecklingsarbetet ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i analyser, strategier, program och insatser. Hållbarhetsdimensionerna är integrerade och omfattar jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering. Insatserna inom ramen för det specifika målet ska vara inkluderande och tillvarata allas affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet oavsett kön och bakgrund. En geografisk spridning är också central för att locka kreativa och talangfulla människor, företag och kapital till arbetet. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ert projekt ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat.

Ni ska också beskriva förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet ska ni genomföra en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma. Särskilda insatser innebär att huvudsakliga mål finns för att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.