Stöd för produktion av audiovisuella verk

 • Stängd 20 mars 2024

Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige.

Ansökan stängde 20 mars 2024 kl 10:00 CET. Vi fick in 108 ansökningar, varav 36 unika ansökningar från 26 aktörer för en söksumma om ca 260 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Både nationella och internationella företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Stöd till produktion av audiovisuella verk (produktionsincitament), för att öka antalet film- och tv-produktioner i Sverige.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Du kan högst få ersättning för 25 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Observera att det har skett ändringar och uppdateringar till den här utlysningen sedan föregående utlysningar. I denna utlysning räknas kostnader för förproduktion som stödberättigande.

Var noga med att läsa igenom utlysning och handbok innan du ansöker.

Mer information

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Både nationella och internationella företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Företaget som söker ska antingen ha ett produktionsansvar för hela produktionen, det vill säga ansvar för planering, inspelning, postproduktion, slutprodukt samt budget- och arbetsgivaransvar, eller ha rätten att företräda företaget med produktionsansvar genom fullmakt.

Vad kan du söka för?

Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser förproduktion, produktion och postproduktion.

Förproduktion innefattar kostnader för utveckling och förberedelser inför inspelning, till exempel casting och location scouting. Stöd kan inte lämnas för kostnader som uppstått innan ansökan skickats in till Tillväxtverket eller för underliggande rättigheter.

Produktion innefattar kostnader för inspelning och animering, till exempel skådespelare, catering, resor, boende, samt förproduktion som är direkt kopplad till produktionen, anställning av filmteam, bilhyror, studiohyra och stunts.

Postproduktion innefattar kostnader som uppstår efter att råmaterialet till en film är inspelat till färdig leverans av film eller serie, till exempel klippning, visuella effekter, musik, ljudeffekter och laboratoriearbeten.

Stöd kan också gå till kostnader som krävs för att göra produktionen tillgänglig för personer med funktionshinder.

De stödberättigande kostnaderna för produktionen ska

 • uppgå till minst 4 miljoner kronor
 • vara nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och
 • avse köp av varor och tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige eller löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige.

Stödberättigande kostnader ska vara särredovisade från övriga kostnader i produktionen, och ska ha uppstått hos dig som stödmottagare. I ansökan om utbetalning ska det tydligt framgå att kostnaderna avser produktionen som beviljats stöd. Läs mer i sektionen Ansök om utbetalning och rapportera i handboken för stödet.

Vad räknas som stödberättigande löner, varor och tjänster?

 • Stödberättigande köp av varor är till exempel: Köp av utrustning, rekvisita eller bensin.
 • Stödberättigande köp av tjänster är till exempel: Arvoden för skådespelare eller annan inhyrd personal, boende, catering, transport, hyra av lokaler/inspelningsplatser, hyra av utrustning, postproduktion (till exempel klipp, VFX, grading), advokat- och revisorskostnader. All hyra räknas som köp av tjänst.
 • Stödberättigande löner är löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, som är anställda av det stödsökande företaget, och som avser tid för den del av produktionen som genomförs i Sverige.

Du kan inte få stöd för lönekostnader som går till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, om lönen avser tid för produktionen utomlands, eftersom denna del av produktionen inte genomförts i Sverige.

Detta kan du inte få stöd för

Stöd kan inte lämnas för kostnader som har uppstått innan ansökan kommit in till Tillväxtverket.

Stöd kan inte lämnas för kostnader som avser underliggande rättigheter, distribution eller marknadsföring.

Följande kostnader är exempel på sådant som inte är stödberättigande:

 • Räntekostnader
 • Kostnader för böter, sanktionsavgifter och rättegångskostnader
 • Lagfartskostnader
 • Kostnader för företagsinteckning
 • Kostnader för reklam eller marknadsföring
 • Representationskostnader
 • Kostnader för stödmottagarens ordinarie drift som inte hänför sig till produktionen (till exempel administrationskostnader eller hyra av företagets ordinarie kontors- eller produktionslokaler)
 • Investeringar i filminfrastruktur, till exempel investeringar i filmstudio eller annan byggnation som bevaras permanent och kan återanvändas för andra produktioner
 • Avskrivningskostnader
 • Moms

Läs mer i handboken under Krav, villkor och styrande dokument, där du till exempel kan hitta ”Frågor och svar gällande särskilda kostnadsposter”.

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödet uppgår till 25 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Övrigt offentligt stöd

Vi måste ta hänsyn till den sammanlagda nivån av offentligt stöd från svenska stödgivare, och kan behöva justera stödnivån om det sammanlagda svenska stödet överstiger 50 procent av produktionens totala budget. Svenskt offentligt stöd är pengar som lämnas av svenska stödgivare och som finansieras av offentliga medel. Exempel på övriga svenska stödgivare är Svenska Filminstitutet.

Om du är osäker på om viss finansiering räknas som offentligt stöd, be finansiären i fråga om förtydligande.

För mer information om maximal offentlig finansiering se artikel 54 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER).

Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER)

Hur länge kan projektet pågå?

Produktioner som beviljas stöd 2024 kan senast ansöka om utbetalning den 30 september 2027.

Hur ansöker du?

Du ska göra ansökan genom verktyget Min ansökan. Ansökningar som kommer in en annan väg än genom Min ansökan kommer att avvisas.

Där hittar du även information om hur du skapar konto och andra funktioner som att dela ansökan med andra användare. Vi rekommenderar att du använder Chrome när du arbetar i Min ansökan. Du kan ladda ned Chrome här Länk till annan webbplats.. Andra webbläsare kan fungera, men vi kan inte garantera att alla funktioner i Min ansökan fungerar korrekt.

Ansökan är uppdelad i

 • ett ansökningsformulär med frågor om din produktion
 • bilagor som du behöver bifoga, se Obligatoriska bilagor nedan.

I handboken för audiovisuella verk kan du se ansökningsformuläret i sin helhet under Ansökningsformulär och mallar.

Ansökan öppnar 19 mars 2024 kl 10:00 CET.

Ansökan stänger när vi bedömer att budgeten på 50 miljoner kronor är täckt men tidigast 20 mars 2024 10:00 CET.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Följande krav gäller för att en produktion ska vara stödberättigad:

1. Att produktion av audiovisuella verk är företagets huvudsakliga verksamhet.

Företaget som söker ska antingen ha ett produktionsansvar för hela produktionen, det vill säga ansvar för planering, inspelning, postproduktion, slutprodukt samt budget- och arbetsgivaransvar, eller ha rätten att företräda företaget med produktionsansvar genom fullmakt. Både nationella och internationella företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

2. Att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige.

Stöd kan gå till kostnader som avser förproduktion, produktion samt postproduktion förutsatt att de genomförs i Sverige. Stöd kan också gå till en avgränsad del av produktionen, exempelvis viss postproduktion, om den genomförs i Sverige.

3. Att inspelningen inte är påbörjad innan ansökan om stöd skickas in.

Inspelningen får ej vara påbörjad innan ansökan om stöd skickas in. Om inspelningen påbörjats innan ansökan om stöd skickas in så är produktionen ej stödberättigad. Det gäller även om stöd enbart söks för senare delar av produktionen. Observera att kostnader som uppstår innan inspelningsstart fortfarande kan vara stödberättigande. Till exempel kostnader relaterade till förproduktion.

4. Att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.

Totalbudgeten för hela produktionen innefattar samtliga kostnader (inklusive icke-stödberättigande kostnader) som produktionsbolaget har för produktionen. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

5. Att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor.

Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser förproduktion, produktion och postproduktion.

Förproduktion innefattar kostnader för utveckling och förberedelser inför inspelning, till exempel casting och location scouting. Stöd kan inte lämnas för kostnader som uppstått innan ansökan skickats in till Tillväxtverket eller för underliggande rättigheter.

Produktion innefattar kostnader för inspelning och animering, till exempel skådespelare, catering, resor, boende, samt förproduktion som är direkt kopplad till produktionen, anställning av filmteam, bilhyror, studiohyra och stunts.

Postproduktion innefattar kostnader som uppstår efter att råmaterialet till en film är inspelat till färdig leverans av film eller serie, till exempel klippning, visuella effekter, musik, ljudeffekter och laboratoriearbeten.

6. Att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.

Det innebär att du i ansökan ska kunna intyga att all annan finansiering för produktionen är säkerställd och kunna bestyrka ditt intygande, genom till exempel avtal eller letter of commitment (LOC).

7. Att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån Tillväxtverkets definition.

Stöd för produktion av audiovisuella verk kan endast ges till film eller tv-serie som utgör en kulturprodukt. Som kulturprodukt räknas film eller tv-serie som dramatiserar eller iscensätter en historia, verklig eller fiktiv, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Som kulturprodukt räknas också dokumentärfilm eller dokumentärserie som avhandlar ett visst ämne, person eller händelse, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Följande typ av verk räknas inte som en kulturprodukt, enligt Tillväxtverkets definition:

 • Reklamfilm
 • Realityserie
 • Talkshow
 • Musikvideo
 • Sport eller nyhetsprogram
 • Gameshow
 • Instruktionsfilm
 • Inspelning av teaterframförande
 • Pornografisk film

Allmänna villkor

De krav som gäller för alla beviljade ansökningar finns reglerade i Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd till produktion av audiovisuella verk. De allmänna villkoren innehåller regler gällande genomförandet av projektet, vad som gäller vid ändringar i produktionen, vilka kostnader som är stödberättigande, vad som gäller vid utbetalning samt skyldigheter att medverka vid rapportering, revision och uppföljningsarbete. Där anges också vad som gäller vid eventuell återbetalning av stöd. Om villkoren inte följs kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, helt eller delvis.

Sekretess

Ansökningar som inkommer till Tillväxtverket behandlas på ett säkert sätt, och kan endast läsas av handläggare med särskild behörighet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte skyddas av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Sekretess gäller för sådan information som rör affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det kan till exempel röra sig om information om produktionens innehåll eller ekonomiska uppgifter.

Personuppgiftsbehandling

Tillväxtverket behandlar personuppgifter för att kunna hantera stödet till produktion av audivisuella verk. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi behandlar personuppgifter om sökande och personer nämnda i ansökan som medverkar i produktionen. Vi sparar och behandlar följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mejladress och eventuella andra personuppgifter som skickas med i ansökan. För statistikändamål behandlar vi uppgift om juridiskt kön för bolagets VD.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga, bedöma och administrera ansökningar om stöd. Personuppgifterna används också för statistik samt för uppföljning, utvärdering och analys och slutligen för arkivändamål. Om stöd beviljas kan personuppgifter bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Personuppgifter i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

Obligatoriska bilagor

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi följande underlag bifogade med ansökan:

 • Specificerad budget för hela produktionen exempelvis från Movie Magic Budgeting sparad som en pdf eller Excel-fil. Specificerad budget ska visa:
 • Kostnadsposter och summor i svenska kronor.
 • Stödberättigande kostnader uppdelat i varor, tjänster och löner, till exempel genom färgkodning och separat summering.
 • Vilket land en kostnad avser om kostnadsposter eller delar av kostnadsposter avser produktion utomlands.
 • En sammanställning av produktionens finansiering samt avtal, beslut eller letter of commitment (LOC)* som styrker samtliga finansieringsposter och stämmer ihop med sammanställningen av finansieringen.
 • Beskrivning av produktionen (se mall i handboken).
 • Fullmakt, i det fall du ansöker som ombud för annat företag.
 • Du bifogar filerna i ansökningsformuläret.

* Ett letter of commitment (LOC) ska visa:
• vilka parterna är (namn och personnummer/organisationsnummer)
• information om finansieringsstorlek och giltighetstid
• underskrifter och datum.

Kompletteringar

Kompletteringar sker enligt service- och utredningsskyldigheten i 20 och 23 §§ förvaltningslagen (2017:900) som innebär att sökande ska ges möjlighet att komplettera ofullständiga uppgifter i ansökan. Det kan till exempel handla om att vi behöver be om förtydliganden eller kompletterande information till den inskickade ansökan.

Signeringsunderlag

När du skickar in ansökan måste den signeras av behörig firmatecknare. Om du som fyllt i ansökan är behörig firmatecknare och har loggat in på Min Ansökan med BankID kan du också signera ansökan med BankID i samband med att den skickas in.

Om du som hanterar ansökan inte är behörig firmatecknare skickar du in ansökan som vanligt, antingen med BankID eller utan BankID. Efter att du skickat in ansökan måste du komplettera med ett signeringsunderlag. Signeringsunderlaget blir tillgängligt efter att du skickat in ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

När du skickar in ansökan får den en tidsstämpel. Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket. Det är reglerat i den förordning som styr stödet. Om du vill veta din köplats kan du mejla avi@tillvaxtverket.se efter du har skickat in din ansökan.

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan uppfyller kraven för stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att pröva ansökan annars kan den komma att avvisas.

Tillväxtverket gör ingen kvalitativ bedömning av en produktions innehåll.

Tillväxtverket fattar ett beslut om ansökan, antingen avslag eller bifall. Normal handläggningstid är 4-6 veckor.

Bifall av ansökan

En ansökan kan få bifall när den uppfyller kraven för stödet och den ryms inom budgeten.

En ansökan kan få delvis bifall om till exempel vissa kostnader inte är stödberättigande och stryks från ansökan.

I ett bifallsbeslut framgår det vad det maximala stödbeloppet är. Stöd kommer att beviljas i mån av budget. Alla bifallsbeslut lämnas samtidigt.

När produktionen beviljats stöd ska du, inom 14 dagar efter erhållet beslut om stöd, underteckna formuläret "Bekräftelse av åtaganden" och skicka det till Tillväxtverket. Formuläret skickas till stödsökande vid bifall.

Avslag av ansökan

En ansökan kan få avslag när den inte uppfyller kraven för stödet eller när budgeten för stödet är slut.

Avvisning av ansökan

En ansökan kan avvisas när den inte uppfyller formella krav, det vill säga om

 • ansökan inte kommit in via ansökningsverktyget Min ansökan
 • ansökan inte har kommit in i tid
 • personen som sökt inte är behörig
 • ansökan är så pass bristfällig att den inte kan ligga till grund för en bedömning.

Överklagande

Avvisnings- och avslagsbeslut kan överklagas. Av 40 § förvaltningslagen (2017:900) framgår bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

Läs handboken för stödet och förbered underlagen. Om du har frågor kan du kontakta oss på avi@tillvaxtverket.se

Så ansöker du

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Ansökan öppnar den 19 mars 2024 kl 10.00. Ansökningar som kommer in en annan väg än genom Min ansökan kommer att avvisas.

Två kvinnor står och pratar