Stärkt regional kapacitet inom kommersiell service

 • Stänger 30 juni 2023
 • Hela Sverige

Har din organisation påbörjat arbetet med att ta fram eller genomföra regionala serviceprogram? Nu kan ni söka finansiering från oss för att komma längre. Tillväxtverket vill stärka regionernas kapacitet att arbeta med regionala serviceprogram och stöd till kommersiell service.

Vem kan söka?

Regionerna och Gotlands kommun

Vad kan ni söka för?

Utveckla regionala serviceprogram och hantering av stöd till kommersiell service

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt 1,5 miljoner kronor fördelat på tre år

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan de regioner som antar erbjudandet om att arbeta med regionala serviceprogram få förstärkning. Projektmedlen ska stärka ert arbete med regionala serviceprogram för att uppnå bättre tillgänglighet till grundläggande kommersiell service för företag och individer. Regionala serviceprogram är i sig själva avgränsade och bygger på ett frivilligt erbjudande och det är utvecklingen och genomförandet av dessa som motsvarar projektet ni söker.

Regionala serviceprogram är verktyg för att både strategiskt och operativt stärka samordningen och prioriteringen av olika stöd och insatser riktade till kommersiell service i serviceglesa områden. Regionala serviceprogram kan även bidra till samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer som verkar för en god tillgänglighet till kommersiell service.

I genomförandet av de regionala serviceprogrammen kan regionerna exempelvis driva samverkans- och dialogprocesser, ta fram kunskap, analyser och information samt hantera olika stöd till kommersiell service eller genomföra andra insatser som främjar tillgänglighet till kommersiell service.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

En god tillgång till såväl kommersiell service som offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av landet. Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för näringslivets konkurrenskraft och för en hållbar regional utveckling.

Kommersiell service är en utpekad prioritering i regeringens Nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Det är också en fråga som berör många aktörer och som ingen aktör ensam har samlat ansvar för. Därför behövs de regionala serviceprogrammen för att stärka samordning och prioritering av olika stöd och insatser och för att stärka samverkan mellan aktörer på flera nivåer. Regionala serviceprogram syftar till en god tillgång till kommersiell service i landsbygder.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 och därefter bistå regionerna i deras framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2022-2030.

Tillväxtverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor fördelat på tre år (2023-2026) till regionerna för stärkt regional kapacitet att implementera av de regionala serviceprogrammen inklusive arbetet med att fördela medel till kommersiell service i regionerna.

Tillväxtverket har också tilldelat beslutsutrymme till regionerna för stöd som kan beviljas enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Det utökade beslutsutrymmet är en förstärkning av regionernas befintliga möjligheter att bevilja investeringsbidrag till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • Utrota fattigdom och hunger
 • Förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • Uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: denekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.

Innan du söker

För dig som söker och eventuellt får stöd finns "Handbok för nationella projektmedel" som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet Planera i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se
vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Ta gärna fram en förändringsteori för ditt projekt som tydliggör hur projektet bidrar till att uppfylla målen med utlysningen.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Utgångspunkten för er ansökan är ert regionala serviceprogram.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Tillväxtverket planerar att fatta beslut löpande.

Vem kan söka?

Stödmottagare är regioner som antar erbjudandet att arbeta med regionala serviceprogram.

För vad kan ni söka?

Ni kan bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. Projektperioden kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommer in till Tillväxtverket.

De utlysta medlen ska användas till att stärka regionernas genomförandekapacitet genom finansiering av både det övergripande arbetet med regionala serviceprogram samt hantering av stöd till kommersiell service, inom ramen för erbjudandet att ta fram och genomföra regionala serviceprogram. Ni ska också delta i de träffar som Tillväxtverket arrangerar inom uppdraget.

Följande kostnadsslag är godkända:

 • Personalkostnader
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Schablonkostnader (indirekta kostnader)

Hur mycket kan ni söka stöd för?

Maximalt 1,5 miljoner kronor fördelade på tre år (36 månader).

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur länge kan projektet pågå?

Maj 2023 till maj 2026

Projektet ska slutredovisas 2026-09-30

Vilka krav, villkor och regler gäller?

För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande. Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet. Om reglerna för stödet inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldig att betala tillbaka stödet.

Stödet styrs av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Medfinansiering krävs med minst 50 procent av den totala projektbudgeten. Medfinansieringen ska bestå av kontant medfinansiering. Medfinansieringsintyg eller annan form ska bifogas senast första lägesrapportering.

Projektet ska slutredovisas 2026-09-30.

Särskilt villkor:
Stödmottagaren ska medverka fysiskt på träffar som Tillväxtverket arrangerar inom ramen för uppdraget för att bidra till utveckling och lärande, samt i möjligaste mån delta på digitala aktiviteter som Tillväxtverket arrangerar inom ramen för uppdraget.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom
stöd.

Skicka in ansökan

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Din ansökan ska innehålla:

 • Det framtagna regionala serviceprogrammet alt. tidsplan för framtagande av regionalt serviceprogram
 • Beräkningsunderlag för indirekta kostnader (obligatorisk bilaga om budgeten innehåller indirekta kostnader)

Din ansökan bör också innehålla:

 • Ekonomisk verktygslåda (rekommenderas)

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2023.

Kontakt

Liv Edström och FIlip Ingelström Mahrs
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 00 (växel)

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.