Stärk små och medelstora företags konkurrenskraft, innovationskraft och digitaliseringsresa

 • Stängd 13 september 2023
 • Gotland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg

Stärk forskning och innovation, säkra nyttan av digitalisering eller stärk små och medelstora företags konkurrenskraft inom Småland och Öarna. Nu finns möjligheter att söka finansiering för insatser i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

Vem kan söka?

Organisationer med huvudsakligen små och medelstora företag som målgrupp. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vad kan ni söka för?

Stärk små och medelstora företags konkurrenskraft, innovationskraft och digitaliseringsresa.

Hur mycket kan ni få i stöd?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

För att möta ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030 och för att adressera en eller flera av de gemensamma utmaningarna behövs förändring. Det behövs därför insatser som leder till ett konkurrenskraftigare och smartare Europa.

Specifikt mål 1.1 Stärka forskning och innovation

Innovation och teknikspridning främjar produktivitetstillväxten i näringslivet inom Småland och Öarna. Produktivitetstillväxt i kombination med internationell handel stärker företagens konkurrenskraft. Det gör att företagsnära infrastruktur inom forskningen behöver utvecklas och utökas. En viktig del i detta är tillgång till nödvändig kunskap genom ökad tillämpad forskning som ligger nära företagens utmaningar.

Insatser behövs för att påverka de regionala lärosätenas utbildningsutbud så att det bättre matchar mot behoven i området samt ökar tillgången till forsknings- och utbildningsresurser som finns utanför programområdet.

Samverkan mellan företag, innovationsmiljöer, forskningsinstitut, universitet och högskolor och det offentliga behöver stärkas. För att stärka kunskapsnivån i näringslivet är det viktigt med långsiktiga satsningar på kluster och innovationsmiljöer, särskilt kopplat till regionernas styrkeområden inom smart specialisering.

Specifikt mål 1.2 Säkra nyttan av digitalisering

Småland och Öarna är ett industri- och förädlingsstarkt område men graden av automatisering, artificiell intelligens (AI) och robotisering är för låg. Det behövs ett digitaliseringslyft. Det finns utmaningar i att skapa en heltäckande digital infrastruktur. Avsaknaden av struktur gör det svårt för invånare, företag och organisationer att ta del av digitala tjänster, distansarbete och virtuellt lärande. Digitalisering, e-handel, e-förvaltning, e-hälsa, nya affärsmodeller och upplägg för hemarbete i större skala kan öka produktiviteten.
Låg digitalisering gör att företag har svårt att hävda sig på en global marknad och vara del i globala värdekedjor. Högre automatiseringsgrad kan frigöra resurser till näringar med hög arbetskraftsbrist och lösa kompetensförsörjningsutmaningar. Efterfrågan på öppna data är stor.

Specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Småland och Öarna har potential att öka nyföretagandet, internationaliseringen, kunskapsinnehållet i produkter och tjänster, att vidga branschbredden, och att öka tillväxten och lönsamheten inom små och medelstora företag. Det är därför avgörande att utvecklingen inom Småland och Öarna präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling inom alla branscher för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och tillväxt.
Småland och Öarna har behov av att tydligare integrera social hållbarhet i utvecklingsprocesserna, i synnerhet jämställdhet. En ökad jämställhet och mångfald kommer öka förmågan till en förbättrad forsknings- och innovationskapacitet. Det är viktigt att den traditionella synen på innovation, kopplat till företagande vidgas så att även lösningar för att även hantera samhällsproblem inkluderas.

Smart specialisering
Insatserna inom specifikt mål 1.1 ”Stärk forskning och innovation” ska riktas mot att stärka kunskaper och färdigheter inom något eller några av regionernas prioriteringar för smart specialisering. Ta tidig kontakt med regionalt utvecklingsansvarig för rådfrågning, se kontaktuppgifter under rubriken “Hur ska ni förbereda er inför ansökan”.

Mer om länens smarta specialiseringsstrategier finns på regionernas webbplatser.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Organisationer som är välkomna att söka är offentliga och privata organisationer, inom det regionala företagsfrämjandesystemet, som huvudsakligen har små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om. Exempel på organisationer är branschorganisationer, ägare av klustermiljöer och innovationsinfrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter kan vara sökande. Organisationer med säte utanför området är också varmt välkomna att söka för insatser som stärker små och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för följande insatser inom respektive specifikt mål.

Specifikt mål 1.1 Stärk forskning och innovation

 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inbegripet nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation)
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en cirkulär ekonomi

Insatser inom detta specifika mål ska ligga i linje med den Smarta specialiseringsstrategi i det län eller de län som insatser är tänkta att genomföras.

Specifikt mål 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inbegripet e-handel, e-affärer och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsnav, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag, företag-till-företag)
 • IT-tjänster och tillämpningar för digitala färdigheter och digital integration
 • Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inbegripet e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet)

Specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

 • Affärsutveckling (inklusive affärsutvecklingscheckar för regioner och vissa statliga myndigheter) och internationalisering för små och medelstora företag, även produktiva investeringar.
 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)
 • Företagskuvöser, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter, och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

Typ av insats

Insatserna kan inom samtliga specifika mål innebära direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer. Inom specifikt mål 1.1 kan insatserna även handla om uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Inom denna utlysning kan indikativt medel om 62 miljoner kronor beviljas till ansökningar. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Min ansökan öppnar den 8 augusti och stänger den 12 september.

Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna i början av december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt rekommenderas att pågå i maximalt 40 månader.
 • En förstudie rekommenderas att pågå i maximalt 9 månader.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Långsam klimatomställning
Det går för långsamt med klimatomställningen. För att nå målen i klimat och energiplanen behöver utsläppen minska, samtidigt som åtgärderna inte får försämra konkurrenskraften.

Icke jämställd arbetsmarknad
Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för en mer jämställd regional utveckling. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tas tillvara. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att vara delaktiga i utvecklingsarbete och ta del av resurser på lika villkor. Normer behöver vidgas, och attityder förändras, för att bryta ett rådande traditionellt sätt att se på företagande, ledarskap och innovation.

Svag kompetensförsörjning
Det är bristande matchning på arbetsmarknaden. Arbetskraftens utbildningsnivå är låg samtidigt som många människor med hög kompetens flyttar från Småland och Öarna. Samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut är avgörande för smart specialisering, men hindras av att utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag, vilket kan göra det svårt att ta till sig akademisk kunskap.

Svag konkurrenskraft
Småland och öarna har en svag konkurrenskraft, bland annat i form av lågt nyföretagande, lågt kunskapsinnehåll och låg internationalisering. Tillväxten är svag och lönsamheten låg inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas med bland annat fler tjänsteföretag och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad
Vi har en låg grad av innovation, jämfört med andra regioner. För att vi ska ha en god konkurrenskraft behövs bättre förutsättningar för innovation, till exempel mer investeringar i avancerad teknik och i stödfunktioner till befintliga kluster.

Svårt att få ut effekter av digitalisering
Småland och öarna har en stark industriförädling, men en för låg grad av automatisering, robotisering och användning av artificiell intelligens (AI). Det behövs ett digitaliseringslyft för att säkra nyttan av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Globala mål

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt det bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter och hur dessa ska hanteras i projektet. Med målkonflikter menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Alla projekt ska bidra till mål 5 Jämställdhet och 10 minskad ojämlikhet.

Projektet ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet och mångfald även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet och mångfald. Verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Även om huvudfokuset för era planerade insatser är ett annat, är resultat inom jämställdhet och mångfald två sekundära men viktiga bieffekter.
Insatserna förväntas exempelvis arbeta för motverka diskriminering, delmål 5.1 och 10.3, och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser, delmål 5.5 och 10.2.

I övrigt ska ansökan ligga i linje med ett eller fler av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.
Insatser som stärker den smarta specialiseringen kan exempelvis bidra till något av följande globala övriga mål:

5. Jämställdhet

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Er ansökan ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna
För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras i god tid hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland: William Cöster
william.coster@gotland.se
Tel: 070-447 67 31

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Jönköping för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Som komplement till Tillväxtverkets krav och kriterier har Strukturfondsparterskapet beslutat om kompletterande regionala prioriteringsgrunder för Småland och Öarna.

Kontakt

08-681 91 00 (växel)

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson, Henrik Blomberg.

 

Mer information om Regionalfondsprogrammet för Småland och Öarna Öppnas i nytt fönster.


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Innovation