Stärk små och medelstora företags kompetensförsörjningsarbete

 • Stänger 12 december 2023
 • Blekinge
 • Skåne

Vill ni arbeta för en stärkt kompetensförsörjning hos små och medelstora företag inom Skåne och Blekinges styrkeområden? Nu finns det möjlighet till EU-finansiering för aktörer i Skåne och Blekinge län.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att stärka företags kompetensförsörjning och främja entreprenörskap.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 744 000 kronor. Totalt finns preliminärt cirka 57,7 miljoner för alla delutlysningar för Skåne-Blekinge.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen är öppen för projekt eller förstudier inom specifikt mål 1.4 Kompetensförsörjning.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som ska stötta små och medelstora företag och som ska leda till att företag kan stärka sin kapacitet och färdigheter kopplat till sin strategiska kompetensförsörjning. Exempelvis genom att utveckla arbetssätt, processer, strategier och planer för arbetet.

Projekt kan arbeta med att förmedla kunskap, kompetensutveckling, rådgivning, coachning till företag i syfte att motverka kompetensbrist. Företag kan även få stöd i att utveckla sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete. Exempelvis genom att utbildning av ledning och andra personer inom relevanta funktioner kopplat till företagens kompetensförsörjningsarbete. Företag som verkar inom styrkeområdena kan få stöd till ökad kunskap inom exempelvis sin kärnverksamhet, ledningskunskaper och grön omställning.

Det är viktigt att ni planerar ert projekt rätt med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Styrkeområden i Skåne och Blekinge
Projektsatsningar som efterfrågas i denna utlysning ska vara kopplade till regionernas arbete med smart specialisering, så kallade styrkeområden. Det innebär att projekten måste på ett tydligt sätt beskriva hur de kopplar an och bidrar till regionens strategi för smart specialisering. I Skåne är det följande tematiska områden som är utpekade: Tech, Life Science och hälsa, Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri, Smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. I Blekinge är det: Smart industri; Tech och policymodellen Missions. Missions är en metod med fokus på samhällsutmaningar. Läs mer om regionernas arbete med smart specialisering på deras hemsidor. Där hittar ni också kontaktuppgifter så ni kan stämma av den regionala relevansen.

Region Skånes hemsida med information om smart specialisering Länk till annan webbplats.

Region Blekinges hemsida med information om smart specialisering. Länk till annan webbplats.

1. Ingen fattigdom. Röd kvadrat, text och symbol i vitt. Sex människor står på rad. Fyra är vuxna, två är barn. Tre har byxor och tre har klänning. En vuxen håller i en vit käpp.
2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin egna affärsidé eller produkt

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. För denna utlysning är följande resultatkedja aktuell:

 • Direkta insatser till företag

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter. Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • Stöd till strategiskt kompetensförsörjningsarbete exempelvis planering och tillhandahållande av utbildning inom företag.
 • Stöd till utveckling av rekryteringsprocesser och frågor som rör breddad rekrytering och attraktiv arbetsgivare.
 • stöd till ökad kompetens inom kärnverksamhet, ledningskunskaper, entreprenöriella och gröna kunskaper.

Regionalfonden och socialfonden (ESF+) har liknande inriktningar på insatser men skiljer sig tydligt åt när det gäller vilka målgrupper de riktar sig till och vart insatsernas främsta fokus ligger. Regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering medan utgångspunkten i ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

För insatser inom specifikt mål 1.4 är jämställdhetsintegrering ett krav. I programmet är 10 procent av målets budget avsatt för särskilt inriktade insatser kopplat till jämställdhet, inkludering och likabehandling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 21 november och stänger 12 december. Prioritering av ansökningar sker 12 april av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är 40 månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok för EU-projekt 21-27.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Utmaningarna definieras på följande sätt inom specifikt mål 1.4 Kompetensförsörjning:

 • Teknikutveckling, nya produkter och produktionsprocesser ställer krav på välutbildad och kompetent arbetskraft. Skåne-Blekinge har en dubbel utmaning på arbetsmarknaden. Den handlar dels om att stärka Skåne-Blekinges konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag och där igenom fler arbetstillfällen. Det handlar även om att främja individers etablering på arbetsmarknaden genom en förbättrad matchning mellan efterfrågan på kompetenser och individers utbildning och kompetens.
 • Inom starka näringslivsområden i Skåne-Blekinge är det en utmaning att rekrytera kvalificerad personal. Inom starka områden för Skåne-Blekinge såsom Tech, Life Science och industri kan det konstateras att det idag råder brist på kompetent arbetskraft. Det finns behov av insatser för att på både kort och lång sikt stärka kompetensförsörjningen inom regionens specialiseringsområden.
 • Nyföretagandet skiljer sig kraftigt mellan Skåne och Blekinge. Den långsiktiga trenden är att Skåne har ett relativt högt nyföretagande, medan Blekinge ligger på relativt låg nivå jämfört med riket. Det finns även grupper som är underrepresenterade som entreprenörer och företagare. Det finns därför behov av insatser som stärker förutsättningarna för ett ökat entreprenörskap och företagsamhet i hela regionen, som i förlängningen leder till nya och utvecklingsbara företag. Detta inte minst i de områden och inom de grupper där företagande och entreprenörskap är svagare. Det finns även behov av insatser för att främja normfria studie-, yrkes och rekryteringsval.

Insatser i regionen koncentreras till styrkeområden som pekas ut i strategierna för smart specialisering. Detta är områden där det finns ett produktivt näringsliv samt andra styrkor i programgeografin, men där mer kan göras för att dra nytta av mervärden med den koncentration av kompetenser som utgör grunden för områdena.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. De ska vara i linje med den förändring som beskrivs ska ske på samhällsnivå i de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medför negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till:

 • Mål 5, jämställdhet
 • Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till minst ett av följande:

Mål 2. Ingen hunger.
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 3. God hälsa och välbefinnande .
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot.
För projekt som ligger i linje med smart specialisering finns goda möjligheter bidra positivt till ovanstående globala mål.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village bidrar till industriell omställning genom hållbar produktion, genom ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (mål 9). Insatser inom området
Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (mål 11).

Insatser för att främja området livsmedel kan bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel (mål 12). Insatser inom området life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet (mål 3).

Det smarta specialiseringsområdet Missions har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna och andra mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att du testar din projektidé med handläggarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar du mer information. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé här:

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Alla projekt ska omfattas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.


Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.


Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd främst inom följande boxar: 2,3,13,16.

Projektägare/partners kan vara företag
Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge stöd till företag av ett mindre värde, till exempel insatser som: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana, så läs mer i box 2 eller box 3.

I box 16 beskrivs möjligheter för företag att få stöd genom djupare utbildning av anställda. I box 13 finns möjligheter att stötta företag med extern konsultinsatser som ligger i linje med det som går söka finansiering för enligt denna utlysning. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Strukturfondspartnerskapet kommer fatta beslut om prioritering av ansökningar 12 april 2024. Tillväxtverket kommer därefter att skriva beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Hör av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i utlysningen och Skåne-Blekingeprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se så återkommer vi och bokar gärna in ett möte.


Kontakta gärna region Skåne eller region Blekinge för att stämma av om er idé är i linje med smart specialisering. Ni kan även förhöra er om möjligheter för medfinansiering eller om andra initiativ som pågår som kan vara bra att känna till.

Ansökan till Regionalfonden Skåne-Blekinge - Utveckling Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.
Ansökan till Regionalfonden- Region Blekinge Länk till annan webbplats. .

För att ta del Skåne-Blekinge programmet besök vår hemsida.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Undervisning