Stärk nyttan av digitaliseringen i Övre Norrland

 • Stängd 12 september 2023
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Har ni idéer på projekt som kan hjälpa näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället att ta vara på digitaliseringens möjligheter? Nu kan ni söka finansiering för insatser som stärker kapaciteten och hjälper till att lösa regionala behov och utmaningar inom Övre Norrland.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syftet att öka nyttjandet av digitalisering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Inom ramen för denna utlysning finns 20 miljoner att ansöka om.

Vad handlar erbjudandet om?

1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen

Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Övre Norrland, den innebär en effektivisering av traditionella processer och en omställning till nya. Den leder också till att geografiska avstånd minskar i betydelse. För att säkerställa en långsiktig och hållbar digital transformation där kompetens, förmågor och kapacitet byggs upp och tas tillvara på sätt som kan gynna samhället krävs mångfacetterade insatser. Transformationen behöver därför, utifrån ett regionalt perspektiv, innefatta både spets och bredd och baseras på nytta.

Insatser inom denna utlysning ska fokusera på att öka nyttjandet av och öka potentialen med digital teknik. Insatserna ska också syfta till att påskynda och förbättra omställningen till ett grönare och mer konkurrenskraftigt Övre Norrland.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier.

Exempel på insatser som efterfrågas är:

 • Artificiell intelligens och nya tekniker och applikationsområden som driver på den digitala utvecklingen och som under de kommande åren direkt eller indirekt kommer att påverka de flesta verksamheter och affärsområden.
 • Stimulera utveckling och användning av digital teknik samt en ökad digital delaktighet med potential att leda näringslivets och organisationers strukturomvandling.
 • Stödja initiativ för att öka förståelsen för digitaliseringens påverkan på verksamhets- och affärsmodeller. Beslutsfattare och ledare är t.ex. en viktig målgrupp för att realisera det förändringsarbete som digitaliseringen medför.
 • Uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra digitaliseringens potential.
 • Stödja etablering av digitala plattformar och stödstrukturer för att kunna erbjuda det regionala näringslivet och offentlig sektor större förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Insatser som leder till utveckling av digitala varor och tjänster som kan erbjudas på en såväl lokal, nationell som global marknad.
 • Förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation i syfte att möta samhällsutmaningar och minska inomregionala skillnader.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 augusti och stänger den 12 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 8 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

Digitalisering är i sig inte ett självändamål, det är ett medel som hjälper till att lösa regionala behov och utmaningar. Rätt använt är det ett verktyg för att på ett hållbart sätt skapa utveckling, konkurrens- och attraktionskraft. Likväl som att säkerställa en effektiv service och välfärd för att skapa hög livskvalitet till invånarna. För att regionens näringsliv, offentliga sektor och civilsamhället ska kunna utvecklas och ha konkurrenskraftiga verksamheter krävs att de kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Öka små och medelstora företags konkurrens- och attraktionskraft

Digitalisering kan skapa värde, göra nytta för, och bidra till att möta samhällsutmaningar på många olika sätt. Små och medelstora företag kan t.ex. nyttja digitalisering för att effektivisera sin verksamhet, höja kvaliteten, flexibiliteten och skapa nya affärsmöjligheter genom ett förändrat utbud av produkter som kan nå en global marknad. För att klara av den digitala transformationen måste företagen kunna ta till sig ny teknikutveckling och koppla den till nya affärsmodeller. De behöver också ha förmåga att ställa om organisationen för att dra nytta av den nya tekniken. För vissa företag handlar det om att komma igång och ta det första stegen på sin digitala resa medan det för andra handlar om att fortsätta en redan påbörjad resa. För att kunna stödja alla måste det finnas ett brett perspektiv där så många som möjligt kan få stöd för att ta del av den digitala transformationen men också ett perspektiv där organisationer i framkanten kan få stöd att utveckla nya digitala innovationer och lösningar.

Behov av digital omställning inom olika och flera sektorer

Det finns stora skillnader mellan och inom olika sektorer på hur bra man är på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att man nyttiggör digitaliseringen av rättsväsendet så att ny teknik säkerställer dess digitala funktioner, till exempel när det gäller cybersäkerhet. Det finns studier som visar att mindre organisationer generellt är sämre än större på att ta tillvara på möjligheterna, att organisationens lokalisering kan påverka förmågan, samt att det finns stora skillnader mellan och inom olika branscher. Störst effekt av digitalisering får de organisationer som lyckas kombinera sina digitala investeringar med en tydlig strategi för sin övergripande affärs- eller verksamhetsutveckling.

Underlätta och påskynda strukturomvandling

Genom att öka användningen av digitala lösningar kan såväl näringslivets som offentlig sektors strukturomvandling underlättas och påskyndas. Detta kan i sin tur bland annat medföra en högre kvalitet inom äldreomsorgen, en minskad miljöbelastning och ett främjade av kulturell mångfald. Samhällets konkurrenskraft ökar när nya digitala produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas, samtidigt som det leder till ett minskat resande och en mer hållbar konsumtion och produktion. Inom många områden sker idag den digitala utvecklingen allt mer genom en samverkan av aktörer utifrån gemensamma systemperspektiv. Detta för att ta till vara möjliga synergier och för att inte begränsas av strukturella indelningar i olika sektorer, branscher eller företag. Det är viktigt att såväl aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan ta tillvara på digitaliseringens potential för att öka sin utveckling och attraktionskraft.

Beskriv övergripande utmaningar

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och sektorers samt branschers förmåga att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.
För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd. Hela interventionslogiken ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och inventioner ska bidra till att utjämna skillnaderna.

Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav. Ett baskrav är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17). Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet bör projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för denna utlysning och för Digitalisering: Hållbar energi för alla (Mål 7); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som om omfattas av reglerna för statsstöd. Betänk att även ni som stödmottagare kan vara mottagare av statligt stöd till företag.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, 08-681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.