​Stärk forskningsdriven och smart omställning i Västsverige

 • Stängd 12 september 2023
 • Halland
 • Västra Götaland

Vill ni bidra till en hållbar omställning genom ökat användande av forskningsresultat och enklare vägar till rätt kompetens? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som stärker forsknings- och innovationskapacitet och stödjer små och medelstora företagens kompetensförsörjning i Halland och Västra Götalands län.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, utbildningsaktörer, aktörer i det företagsfrämjande systemet, regioner, kommuner, med flera

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att verka för att tillgodose behoven av kompetens i näringslivet, förbättra forsknings- och innovationskapacitet, stödjer samverkan och regionala innovativa testmiljöer

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt fördelas 60 miljoner kronor, maximalt kan beviljas 40 procent av projektets totala budget

Vad handlar erbjudandet om?

Västsverige kan bättre positionera sig för att möta framtidens behov och utveckla hållbara lösningar genom att investera i höjd kompetens och främja forskning. Det handlar om att öka kunskapen och färdigheterna hos små och medelstora företag för att bemöta de utmaningar och möjligheter som den snabbt föränderliga ekonomiska och teknologiska utvecklingen medför. Det är därför avgörande att fortsätta prioritera och stödja insatser som främjar ökad kompetens och investeringar i forskning och utveckling i Västsverige med fokus på små och medelstora förateg.

I utlysningen välkomnas projekt med syftet att påskynda omställningen till ett grönare och mer konkurrenskraftigt och innovativt Västsverige. Projekt ska direkt bidra till att tillvarata innovationspotential inom något av områdena för smart specialisering. Huvudfokus ska ligga inom ett utvalt område men kan beröra flera.

Västsverige Smarta specialiseringsområden:

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Stärk forskning och innovation:

Inom specifika målet ”1.1 Stärk forskning och innovation” ska insatserna bidra till att stärka Västsveriges innovationsförmåga och näringslivets resiliens. Förutsättningar för forsknings- och behovsdriven innovation behöver öka. Det finns behov av ett smartare nyttjande av avancerad teknik för att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten inom Västsverige.

Exempel vad insatserna ska skapa för förmågor/tillgång till:

 • Öka förmågan hos företag att kommersialisera nya kunskap
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag och forskning
 • Forsknings- och innovationsprocesser för klimatresiliens och klimatanpassning
 • Innovationsprocesser som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi
 • Öka kapaciteten för etablering av nya innovationsbaserade företag
 • Etablering och utveckling av innovationsmiljöer och testmiljöer med fokus på regionala utmaningar
 • Samarbete nationellt och internationellt som stimulerar en stärkt regional forskningsinfrastruktur
 • Samarbete som stärker företagens förmåga att öka sin egen forskning och utveckling
 • Innovationsprocesser inom tidig produktvalidering och kapacitetsuppbyggnad

Utveckla färdigheter och kompetens

Inom specifika målet "1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering" ska insatserna bidra till att främja insatser för kompetensförsörjning inom utpekade områden för smart specialisering. Den ska också främja nya strukturer för det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

Exempel vad insatserna ska skapa för förmågor/tillgång till:

 • Öka tillgången till kompetens
 • Stärka företagens förmåga genom coachning och rådgivning i kompetensfrågor
 • Kompetensförsörjning som är anpassad till näringslivets behov
 • Gemensam kunskapsbildning mellan universitet och högskolor, näringsliv och samhälle
 • Förmåga att ta tillvara mångfalden av arbetskraft som finns i Västsverige
 • Öka kunskapen kring hur affärsmodeller kan göras cirkulära istället för linjära.
 • Stimulera framväxten av fler entreprenörer inom kunskapsintensiva branscher genom kompetenshöjande insatser
 • Nya arbetssätt och strukturer för att validera kunskap och kompetens
 • Utveckla modeller för rekrytering och tillsammans med ett utvalt antal företag ett par kommuner med syftet att underlätta inflyttning av arbetskraft.
 • Utveckla system för att möta snabbt föränderliga kompetensbehov, och behov som uppstår på grund av teknikskiften eller stora etableringar
 • Utveckla modeller för att attrahera internationella arbetskraften
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Intermediär så som universitet och högskolor, andra utbildningsaktörer, branschorganisationer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, offentlig verksamhet, och övriga näringslivsfrämjande organisationer.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning. Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Om regionalfonden i Västvsverige

Resultatkedjor
Regionalfonden 2021–2027 investerar genom tre resultatkedjor. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende.

Ett projekt ska bidra till en eller fler resultakedjor inom specifika målet ” 1.1 Stärk forskning och innovation”. Projektets aktiviteter kan leda till resultat (förmågor och beteenden) inom:
- direkta insatser till företag
- utveckling av stödstrukturer
- uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Ett projekt ska bidra till en eller fler resultakedjor inom specifika målet ” 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering” Projektets aktiviteter kan leda till resultat (förmågor och beteenden) inom:
- direkta insatser till företag
- utveckling av stödstrukturer

Smart specialisering
Ansökningarna ska koppla an till områdena för smart specialisering i Västsverige. En möjlighet för Västsverige ligger i att utveckla näringslivet genom att stödja experimenterande och diversifiering med utgångspunkt i de existerande regionala kunskapsbaserna. Det som brukar kallas för “smart specialisering” är ett verktyg för att främja detta. I grund och botten handlar det om förnyelse och näringslivsdynamik inom områden som framgångsrikt kan nyttja existerande resurser och kunskaper, och samtidigt bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet.

Avgränsning med ESF+
Det specifika målet ”1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering” har klara beröringspunkter med programmet ESF+. Programmen skiljer sig dock åt genom att regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering, medan utgångspunkten i ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om förändringsteori

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om förutsättningarna för förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 8 augusti 2023 och stänger 12 september 2023. Beslut om prioritering tas av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige den 8 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

I Västsverige finns t huvudsakliga övergripande utmaningar som vi behöver tackla för att skapa ett starkare och mer konkurrenskraftigt Västsverige och påskynda en grön omställning. Beskriv i er ansökan hur ert projekt bidrar till att hantera dessa utmaningar.

Utveckla Västsveriges forsknings- och innovationskapacitet

Västsverige står inför en allt hårdare konkurrens från andra regioner nationellt och Internationellt. Detta ställer nya krav på den regionala forsknings- och innovationskapacitet. Företagens investeringar och satsningar i FoU är en mycket viktig komponent för att stärka den fortsatta produktiviteten och tillväxten i Västsverige. Ofta bygger innovationsverksamheten på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag. För en starkare konkurrenskraft behövs fler små och medelstora företag att se möjligheter i hållbara produkter och tjänster. Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet i Västsverige.

Kunskapsöverföring, forskning och utveckling i samverkan mellan små och medelstora företag, högskolor, universitet och forskningsinstitut skapar förutsättningar för innovationer och ökad konkurrenskraft. Västsverige har starka forskningsmiljöer genom flera universitet, högskolor och företag som kännetecknas av en hög innovationsgrad. För att ännu bättre kunna bidra till hållbar omställning behövs ytterligare höjd kompetens och förbättrad innovationskapacitet. För att påskynda en grön omställning behöver hela värdekedjor förändras genom utveckling av innovativa, hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Utveckla Västsveriges kompetens för industriomställning

I Västsverige behöver vi möta bristen på arbetskraft och förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Tillgång till rätt kompetens är en central fråga för att utveckla konkurrenskraftiga företag i linje med regionens specialiseringar, både på kort och lång sikt. För att företagens ska kunna möta dagens och framtida kompetensbehov med nya och flexiblare utbildningsmöjligheter för anställda i dessa företag behöver de stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och livslångt lärande. Brister på kompetens finns inom flera områden, exempelvis medför automatisering att vissa kompetenser blir mer efterfrågade, samtidigt som andra kompetenser kan behövas ställas om. Västsveriges företag behöver därmed bli snabbare och mer effektiva inom kompetensomställning. Det behövs vidare bättre underlag för att tydliggöra vilka kompetensbehov företagen har.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring
För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Jämställdhetsintegrering
Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det ska tydligt beskrivas i ansökningar förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030
Regionalfondsprogrammet för Västsverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat vilka globala mål som ert projekt ska bidra till:
Jämställdhet (Mål 5)
minskad ojämlikhet (Mål 10)

Insatser inom specifikt mål 1.1 kan utveckla forsknings- och innovationskapacitet, vilket också kan bidra till:
Hållbar energi för alla (Mål 7)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Insatser inom specifikt mål 1.4 kan utveckla kompetensen för industriomställning, vilket också kan bidra till:

 • God utbildning för alla (Mål 4)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3)

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs.

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ha en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Södra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Västsverige innan ni skickar in en ansökan. Dialogen kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut. Mejla: vastsverige@tillvaxtverket.se

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer att tillämpas. Därför är det viktigt att ni tillsammans med era partner som söker stöd gör aktiva val och bedömningar i frågan om statsstöd. När ni planerar aktiviteter i ert projekt är det viktigt att följa regelverket för statsstöd som gynnar företag, så att ni har rätt att ta emot finansieringen.

Många av de projekt som genomförs med finansiering från Regionalfonden kommer innebära att företag gynnas via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. Läs om definitionen här.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

I nästa steg tittar ni på hur ni ska göra för att bedöma om ert projekt uppfyller kraven i regelverket för någon av boxarna.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

Kommer ni att arbeta med direkta stöd till företag i en begränsad omfattning, till exempel: coachning och affärsrådgivning? Ni kan bland annat titta närmare på:

 • Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Kommer ni att ha kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring. Samtidigt som sådana insatser inte leder till direkt eller indirekt företagsgynnande. Då kan ni i ett sånt fall tillämpa:

 • Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Har ni kostnader för att stödja utveckling i enskilda små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster eller genom extern konsultinsats. Ni kan bland annat titta på följande boxar:

 • Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder
 • Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp

Har ni planer på att stödja små nystartade företag att utvecklas med beloppsramar som överstiger de som gäller för s.k. försumbart stöd? Kan ni tillämpa

 • Box 15: Stöd till nystartade företag

Planerar ni direkta ekonomiska stöd för företagens FoU-relaterade kostnader som ger förutsättningar att via forskningsarbete adressera målgruppens relevanta problemställningar? Ni kan använda:

 • Box 5: FoU stöd som gynnar företag

Har ni andra projektupplägg så ska ni även tillämpa andra boxar (1 till 17).

Tänk gärna på att beroende på upplägget för era insatser/aktiviteter/delaktiviteter så kan den tillåtna stödnivån för den offentliga sammantagna finansieringen i ert projekt variera.

Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller kraven i aktuella förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Projektansökan ska vara helt färdigställd när den skickas in i “Min ansökan”. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Programmets mejladress: vastsverige@tillvaxtverket.se


Öppet hus

Under 23-24 augusti kan ni träffa oss på plats i Halmstad eller Göteborg, för att diskutera er projektidé och kommande ansökan. Dagarna anordnas tillsammans Svenska ESF-rådet, Region Halland och Västra Götalandsregion.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.