Stärk företags konkurrens­kraft, innovation och digital­isering

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg

Stärk forskning och innovation, säkra nyttan av digitalisering eller stärk små och medelstora företags konkurrenskraft. Nu finns möjligheter att söka finansiering för insatser i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

Vem kan söka?

Organisationer med små och medelstora företag som målgrupp. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vad kan ni söka för?

tärk små och medelstora företags konkurrenskraft, innovationskraft och digitaliseringsresa

Hur mycket kan ni få i stöd?

40 procent av era projektkostnader

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Insatser för ett smartare Europa

För att möta ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030 och för att adressera en eller flera av de gemensamma utmaningarna behövs förändring. Det behövs därför insatser som leder till ett konkurrenskraftigare och smartare Europa.

Specifikt mål 1.1 Stärk forskning och innovation

För att öka produktivitet i näringslivet behöver innovation och teknikspridning främjas, till exempel genom investeringar i forskning och innovation.

För att företag i Småland och Öarna ska öka sin konkurrenskraft så måste de ingå i globala värdekedjor. Insatser behövs för att stimulera företagens internationalisering. Det gör att företagsnära infrastruktur inom forskningen behöver utvecklas och utökas.

En viktig del i detta är tillgång till nödvändig kunskap genom ökad tillämpad forskning som ligger nära företagens utmaningar.

Insatser behövs för att påverka de regionala lärosätenas utbildningsutbud så att det bättre matchar mot behoven i området samt ökar tillgången till forsknings- och utbildningsresurser som finns utanför programområdet.

Samverkan mellan företag, innovationsmiljöer, forskningsinstitut, universitet och högskolor och det offentliga behöver stärkas.

För att stärka kunskapsnivån i näringslivet är det viktigt med långsiktiga satsningar på kluster och innovationsmiljöer, särskilt kopplat till programområdets styrkeområden inom smart specialisering.

Specifikt mål 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen

Småland och Öarna är ett industri- och förädlingsstarkt område men graden av automatisering, artificiell intelligens (AI) och robotisering är för låg. Ett digitaliseringslyft med fokus på säkrad nytta behövs.

Det finns utmaningar i att skapa en heltäckande digital infrastruktur som i sig bidrar till svårigheter för invånare, företag och organisationer att ta del av digitala tjänster, distansarbete och virtuellt lärande. Digitalisering, e-handel, e-förvaltning, e-hälsa, nya affärsmodeller och upplägg för hemarbete i större skala kan öka produktiviteten.

Låg digitalisering gör att företag har svårt att hävda sig på en global marknad och vara del i globala värdekedjor. Högre automatiseringsgrad kan frigöra resurser till näringar med hög arbetskraftsbrist och lösa kompetensförsörjningsutmaningar. Efterfrågan på öppna data är stor. Offentliga aktörer är inte i tillräckligt hög grad föregångare inom processer som använder sig av och tillhandahåller öppna data.

Specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Småland och Öarna har vidare ett lågt nyföretagande, låg grad av internationalisering, lågt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster, liten branschbredd, svag tillväxt och låg lönsamhet inom små och medelstora företag.

Det är därför avgörande att utvecklingen inom Småland och Öarna präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling inom alla branscher för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och tillväxt.

Småland och Öarna har behov av att tydligare integrera social hållbarhet i utvecklingsprocesserna, i synnerhet jämställdhet. En ökad jämställhet och mångfald kommer öka förmågan till en förbättrad forsknings- och innovationskapacitet. Det är viktigt att den traditionella synen på innovation, kopplat till företagande vidgas så att även lösningar för att även hantera samhällsproblem inkluderas.

Insatserna inom specifikt mål 1.1 ”Stärk forskning och innovation” ska riktas mot att stärka kunskaper och färdigheter inom något eller några av regionernas prioriteringar för smart specialisering. Ta tidig kontakt med regionalt utvecklingsansvarig för rådfrågning, se kontaktuppgifter under rubriken “Innan ni ansöker”.

Mer om länens smarta specialiseringsstrategier finns på regionernas webbplatser.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Exempel på organisationer som förväntas söka är offentliga och privata organisationer, inom det regionala företagsfrämjandesystemet, som huvudsakligen har små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om.

Denna ram omfattar bland annat branschorganisationer, ägare av miljöer och infrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer.

Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter kan vara sökande. Organisationer med säte utanför området är också varmt välkomna att söka för insatser som stärker små och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för följande insatser inom respektive specifikt mål.

Specifikt mål 1.1 Stärk forskning och innovation

 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inbegripet nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation)
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en cirkulär ekonomi

Insatser inom detta specifika mål ska ligga i linje med den Smarta specialiseringsstrategi i det län eller de län som insatser är tänkta att genomföras.

Specifikt mål 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inbegripet e-handel, e-affärer och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsnav, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag, företag-till-företag)
 • IT-tjänster och tillämpningar för digitala färdigheter och digital integration
 • Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inbegripet e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet)

Specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, även produktiva investeringar. Det finns möjligheter till samfinansiering för projekt som syftar till regional exportsamverkan.

Regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan startade 2016 genom ett regeringsuppdrag och genomförs regionalt i samverkan mellan offentliga exportfrämjande aktörer (Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden) och regionerna i 21 regionala RES-partnerskap. Arbetet har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera.

Syftet med denna del i utlysningen handlar om att stärka erbjudandet och att nå fler företag genom att vidareutveckla och tillgängliggöra ett samlat basutbud av tjänster från de offentliga exportfrämjande aktörerna, baserat på företagens behov, som kan anpassas utifrån regionala förutsättningar.

Ett sätt att nå fler företag med exportpotential kan vara att etablera nya och/eller stärka samarbeten och kontakter med exempelvis näringslivskontor, bransch-och klusterorganisationer, science parks eller andra företagsfrämjande aktörer.

Insatserna kan inkluderas i andra internationaliseringsinsatser, exempelvis genom regionens Smarta specialiseringsstrategi.

Möjlighet finns att utveckla och växla upp fungerande metoder och arbetssätt genom gränsöverskridande insatser, samarbeten och kunskapsutbyten. Till exempel mellan län, regioner i olika programområden samt med andra regioner och organisationer internationellt.

Utifrån regionala behov finns även möjlighet att integrera investeringsfrämjande och exportfrämjande insatser och perspektiv.

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet för regionalt utvecklingsansvariga att söka nationell medfinansiering. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inbegripet ledning, marknadsföring och design)
 • Företagskuvöser, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter, och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

Typ av insats

Insatserna kan inom samtliga specifika mål innebära direkta insatser till företag. Inom specifikt mål 1.1 kan insatserna även handla om uppbyggnad av miljöer och infrastruktur medan det inom de specifika målen 1.2 och 1.3 kan handla om utveckling av stödstrukturer.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom Politiskt mål 1 kan indikativt och maximalt medel om 60 miljoner kronor beviljas till ansökningar i denna utlysningsperiod.  

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Min ansökan öppnar den 23 januari och stänger den 16 mars

Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna i juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt kan pågå i maximalt 40 månader
 • En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Låg takt i klimat­omställning och utveckling för en bättre miljö

Klimatomställningstakten är för långsam för att nå målen i klimat- och energiplanen. Därför behövs åtgärder för att minska utsläpp samtidigt som konkurrenskraft bibehålls.

Icke jämställd arbetsmarknad

Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för jämställd regional utveckling. Vi behöver vidga våra normer och attityder för att bryta traditionellt sätt att se på innovation, ledarskap och företagande. I Småland och öarna ska kvinnor och män ha samma förutsättningar till delaktighet i utvecklingsarbete och på lika villkor ta del av resurser. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tillvaratas.

Svag kompetensförsörjning

Tillväxten för sysselsatta drivs av utrikes födda vilken är den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar och bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet. Det finns en bristande matchning och låg formell utbildningsnivå i arbetskraften i Småland och Öarna samtidigt som kompetens flyttar från området. Att både den genomsnittliga och högsta utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag ger svårigheter att ta till sig akademisk kunskap. Det är ett hinder för samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut vilket framhålls som en avgörande faktor för framgång inom smart specialisering.

Svag konkurrenskraft

Småland och öarna har lågt nyföretagande, låg internationalisering och lågt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster. Här finns också liten branschbredd, svag tillväxt och låg lönsamhet inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas genom att bland annat öka antal tjänste- och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad

För att jämna ut regionala skillnader i innovationsresultat och konkurrenskraft behöver näringslivet investeringar i stödfunktioner till befintliga kluster, stärkt konkurrenskraft och användning av avancerad teknik. Utveckling av skräddarsydda system för smart specialisering och främjande av internationellt och regionalt samarbete, i syfte att utbyta kunskaper och uppnå en kritisk massa för specialiseringarna blir viktiga. Innovationskapaciteten kan öka genom samarbete mellan lärosäten och små och medelstora företag. Det finns också behov av att utveckla färdigheter för att skapa regionala innovationssystem.

Svårt att få ut effekter av digitalisering

Småland och öarna är ett industri- och förädlingsstarkt område men graden av automatisering, artificiell intelligens (AI)och robotisering är för låg. Ett digitaliseringslyft med fokus på säkrad nytta behövs i tillhandahållande av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Bidra till utvalda globala mål i utlysningen

Projektansökningarna ska ligga bidra till de globala målen 5, ” Jämställdhet”, och 10, ”Minskad ojämlikhet”. I övrigt ska ansökan ligga i linje med ett eller fler av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.

5 - Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

10 - Jämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Projekt som integrerar jämlikhet i sin organisation och sina aktiviteter minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

För att uppnå en hållbar utveckling med vidgade perspektiv kopplad till målgruppen små och medelstora företag vill vi att alla projekt beaktar jämställdhet och jämlikhet inom ramen för sina aktiviteter. Jämlikhet och jämställdhet ger större förutsättningar för nytänkande och innovation.

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Projekt som syftar till att skapa innovation och teknologiska framsteg för att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar kopplar an till globalt mål 9. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

12 - Hållbar konsumtion och produktion

Projekt som fokuserar på hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Det kan handla om ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Er ansökan ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna

För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket

smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län

Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg

Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län

Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på jämställdhet

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Ni ska tydligt beskriva förväntade resultat kopplat till jämställdhet och verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska integreras i alla projekt. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Box 1: Stöd till företag genom ramprojekt

Box 8: Stöd till innovationskluster

Observera att det finns ytterligare boxar att välja mellan i handboken.

Ta en tidig kontakt med handläggare inom Småland och Öarna om ni behöver diskutera val av statsstödsbox.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Använd direktlänken nedan för att komma till Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Mer om de specifika målen uder rubriken Vad handlar erbjudandet om ovan.

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hör av er till: Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson, Ellen Khoushaba eller Henrik Blomberg.

Mer information om Regionalfondsprogrammet för Småland och Öarna

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinna arbetar med digital teknik