Stärk företagens konkurrenskraft med säker digitalisering

 • Stänger 1 mars 2023
 • Hela Sverige

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal.

Vem kan söka?

Innovations- och företagsfrämjande aktörer med goda kunskaper inom digitalisering.

Vad kan ni söka för?

Projekt för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom säker digitalisering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

I utlysningen fördelas max 10 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar max 50 procent av projektets totalbudget.

Vad handlar erbjudandet om?

Globaliseringen accelererar digitaliseringstakten i företagen. De positiva effekterna är uppenbara, men det finns även en baksida i form av ökade cyberrisker, IT-incidenter och så kallade tredjepartsrisker där både företag och leverantörer använder sig av underkonsulter och externa system. Digitalisering och digital säkerhet bör vara en integrerad del av företagens strategiska affärs- och verksamhetsutveckling och av riskhanteringsarbetet.

Pilotinsatsen ska stärka olika företagsfrämjares verksamheter för att kunna stötta småföretagen för en säkrare digital omställning. Den ska utveckla och förtydliga tjänster och erbjudanden till företag samt koppla arbetet med digital säkerhet till olika grundteman för digitalisering kopplat till affärs-, produkt- och organisationsutveckling. Tillväxtverket får samtidigt en ökad kunskap om nya potentiella utvecklingsområden för säker digitalisering.

Mer information

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Insatsen bygger vidare på erfarenheter från Tillväxtverkets egeninitierade pilotinsats för Säker digitalisering som drevs under ett halvår 2022 och från en delinsats i Tillväxtverkets regeringsuppdrag 2018–2021 för ”Höjd kompetens i små företags ledningar och styrelser” samt från erfarenheter av andra uppdrag.

Pilotprojekt inom tidigare satsning

High Five

För rekrytering av företag valde High Five ut några branscher och typ av företag som matchade med regionens strategiområden för smart specialisering; Produktion & IoT, Informationsdriven vård och IT-plattformar. Inledningsvis genomförde projektet en omvärldsanalys av säkerhetsområdet och tog också fram ett säkerhetsmognadstest. Experter, studenter och forskare engagerades i genomförandet. I erbjudandet till deltagande företag ingick föreläsningar, GAP-analyser (med utgångspunkt i ISO 27001) och sk penn-tester.

Almi Nord

Projektet vände sig till företagsledningar med syftet att öka kunskapen om vikten av att införa relevanta skyddsåtgärder: Åtgärder av teknisk art men främst i form av policys, utbildning av personal och medvetandegörande åtgärder. Projektet utgick ifrån MSB:s ramverk för att identifiera affärskritiska resurser, identifiera hot och göra en riskbedömning av dessa samt, att synliggöra företagens sårbarheter. Till projektet knöts konsulter med spetskompetenser. I projektet varvades aktiviteter av utbildningskaraktär med erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan företagen samt av individuellt stöd.

Linköping

Information om cybersäkerhet handlar ofta om hot men säkerhet behöver vara en integrerad del i all digitalisering; i all produkt- och tjänsteutveckling som i all organisationsutveckling. Det finns erbjudanden och stöd till mindre företag inom informations- och cybersäkerhet, men de är ofta för allmänt utformade för de små och medelstora företagens behov. Linköping Science Park och Linköpings universitet tog därför fram en anpassad utbildning i cybersäkerhet för mindre företag. Målsättningen var att deltagarna skulle få en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp samt bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Bron Innovation

Projektet bestod av tre delar; pilotutbildning för företag, utbildning riktad till främjare och ett digitalt främjarverktyg för att utvärdera ett företags behov av insatser. Genom risk- och sårbarhetsanalyser med företagen ökade insikterna om vilka behov företagen har och vilka insatser som är relevanta. Företagen ser säkerhet ofta som en IT-fråga och inte som en affärsstrategisk fråga. Medvetenheten är som störst i företag som haft en incident. Kunskapen från pilotutbildningen togs vidare i utvecklingen av en applikation där främjare med hjälp av ett antal frågor kan värdera vilka kunskaper och insatser ett företag behöver. Parallellt genomfördes också utbildning riktad till främjare.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med insatsen är att öka kunskapen om de små och medelstora

företagens behov och förutsättningar att hantera digitaliseringens risker som stöd för

affärsnytta samt hållbar och stärkt konkurrenskraft.

 • Ökad kunskap och förmåga i småföretag och dess ledningar att kunna bedöma och hantera digital säkerhet (informations- och cybersäkerhet) för en hållbarare affärs- och verksamhetsutveckling.
 • Ökade kunskaper hos regionala innovations- och företagsfrämjare inom säker digitalisering.
 • Ökad förmåga hos regionala innovations- och företagsfrämjare att ta fram och nivåanpassa erbjudanden och tjänster inom säker digitalisering för olika målgrupper av företag.
 • Ökad matchningskapacitet inom området (främjare/SMF, privata marknaden/konsulter)
 • Utvecklad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika företags- och innovationsfrämjare

Gemensamma möten och kunskapsuppbyggnad

Tillväxtverket kommer att bjuda in deltagande projektorganisationer till gemensamma erfarenhetsträffar, både fysiska och digitala, och till tematräffar. Insats och projekt kommer att följas upp och utvärderas. I dialog med projekten genomförs preliminärt också en studie.

Övergripande utmaningar

Den digitala ekonomin ställer krav på företagens digitala säkerhet i olika ekosystem och leverantörskedjor och via uppkopplingar mot olika digitala plattformar. Lagstiftning, affärsjuridik inklusive försäkringsfrågor och beroendet av de stora företagen sätter spelreglerna och kan påverka valen av digitala system och tjänster, av kunder och leverantörer. Rätt hanterat kan företagens arbete med säker digitalisering ge en konkurrensfördel och ökad affärsnytta. Fel hanterat kan en bristande riskhantering vara en ingång för olika typer av cyberattacker och IT-incidenter med eventuella konsekvenser också för andra företag, kunder och leverantörer. Företag behöver hitta alternativa strategier för sin digitalisering. De behöver öka sin affärskritiska kompetens och handlingsförmåga för att kunna beställa och välja digitala verktyg, rådgivning och konsulter för att säkra framtida verksamhet och affärer.

Medvetenheten om cyberhot och digitala risker är generellt låg hos mindre företag. De erbjudanden inom digital säkerhet som finns på marknaden är ofta okända för små och medelstora företag och mer fokuserade på IT-säkerhet som en intern fråga för organisationen än de faktiska utmaningarna och affärsnyttan. Mindre företags behov och efterfrågan av externa experter och rådgivning matchar inte alltid marknadens erbjudanden.

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till företags- och innovationsfrämjande aktörer, offentliga och privata, som företräder och i sin verksamhet idag erbjuder småföretag kvalificerad information, rådgivning och coachning.

Sökande, exempelvis science parks, klusterorganisationer och inkubatorer, ska ha en egen grundkompetens inom affärsutveckling och digitalisering inklusive grundläggande kunskaper inom digital säkerhet för stöd och rådgivning av små och medelstora företag. Sökande organisation ska ha egna erfarenheter av arbete med relevanta och befintliga projektmodeller, metoder och verktyg som stöd för genomförandet av projektet.

De ska också ha tillgång till relevanta nätverk, marknadskanaler och samarbetspartner för att snabbt nå och rekrytera företag till projektet samt för att stärka arbetet med säker digitalisering.

En region kan också söka finansiering för att företräda en grupp av företags- och innovationsfrämjare. I övrigt gäller kriterierna för deltagande innovations- och företagsfrämjare enligt ovan.

Det är ett mervärde om projektet har en regional förankring; genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

Enskilda näringsidkare kan inte söka stödet.

Målgruppen företag

I utvecklingsprojekten ska aktiviteter genomföras med en mindre grupp av företag.

Deltagande företag i insatsen ska ha någorlunda liknande utmaningar för att höja sin digitala kompetens. Målgruppen ska vara företag med tillväxtambitioner och bör ha minst 10 anställda. Deltagande företag ska ha grundläggande kompetenser inom digitalisering.

Projekten ska drivas och utvecklas i dialog och samråd med deltagande företag. Nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag är en viktig komponent för projektgenomförandet.

Vad kan ni söka för?

Projekten ska adressera specifika utmaningar och teman samt använda sig av en befintlig grundmetodik för genomförandet. Mer nischade insatser kan också underlätta och konkretisera erbjudandet gentemot deltagande företag.

Grundtema i ansökan

Projekten ska, utöver grundutmaningen digital säkerhet, välja ett tema i ansökan. Detta för att ge insatsen en tydligare inramning och för att mer långsiktigt och naturligt integrera perspektivet digital säkerhet i digitaliseringssatsningar riktade till SMF.

Exempel på teman:

Datadriven/AI-driven affärs- och verksamhetsutveckling

Digitaliseringen innebär att mängden tillgänglig data ökar i en hög takt. Det blir allt viktigare också för mindre företag att kunna äga, följa upp, mäta och analysera data – bl.a. genom enklare AI-lösningar/AI-verktyg som stöd för sin affärs- och verksamhetsutveckling; bl. a för kundaktiviteter.

Digitala plattformar och digitala ekosystem

När traditionella produktions- och konsumentmarknader förändras uppstår nya ömsesidiga digitala beroenden. De ger nya möjligheteter men vässar också konkurrensen och kan utmana den digitala säkerheten. Många företag kan behöva utveckla sitt samarbete och sina relationer till leverantörer, kunder, samarbetspartner, branschkollegor, m.fl.

Smart specialisering/ branschspecifika satsningar

Smart specialisering kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom områden där det finns stor potential – exempelvis inom en viss teknologi eller en satsning på en del av en bransch/sektor. Säker digitalisering är en grundförutsättning för hållbar tillväxt i regionerna.

Internationalisering

Globaliseringen innebär stora möjligheter för små och medelstora företag och för Sveriges regioner att utvecklas men innebär också att svenska företag måste kunna erbjuda digitalt hållbara och säkra varor och tjänster för att möta konkurrensen.

Klimat- och miljöanpassning

Digitaliseringen är ett viktigt stöd för den gröna omställningen och för att bibehålla och stärka konkurrenskraften. Nya och förändrade affärsmodeller kan bidra till både miljö- och klimatnytta men ökar också den digitala sårbarheten.

Andra teman

Förslag på teman välkomnas också. Kontakta Tillväxtverket för en dialog i frågan.

Bedömningskriterier - beskrivningar och uppgifter som ska finnas med i ansökan:

 • Uppgifter om antalet deltagande företag. En uppskattning i tid av omfattningen av företagens deltagande. En uppskattning av fördelningen mellan män och kvinnor som representerar deltagande småföretag.
 • Relevant kompetens och erfarenhet för projektgenomförandet ska framgå av ansökan. Bifoga gärna underlag som styrker kompetens och erfarenheter.
 • Strategi för hur resultat, kunskap och erfarenheter från projektet kan nyttiggöras i egen organisation och spridas till andra organisationer i direkt anslutning till att projektet avslutas.
 • Val av grundtema för digitaliseringsinriktning för projektet, se vidare inledningen ovan För vad kan vi söka?
 • Sökande projektorganisation ska en egen god grundkompetens inom affärsutveckling och digitalisering inklusive grundläggande kunskaper inom digital säkerhet för stöd och rådgivning av små och medelstora företag.

Val av relevant(a) mål i Agenda 2030 för projektet som ligger i linje med syfte, mål och målgrupper för denna utlysning. Se vidare fliken Hållbar utveckling

Projekten genomförs genom en introduktions- och en fördjupningsfas.

 • Hur de kompetenshöjande aktiviteterna, huvudaktiviteterna, ska täcka in och tydliggöra vilka aktiviteter som ingår i introduktions- respektive fördjupningsfaser m.m. för att utveckla och stärka digital säkerhet
 • Den specifika utmaningen och behoven hos målgruppen av företag i projektet avseende digital säkerhet samt vilka metoder, verktyg och arbetssätt som ska vidareutvecklas och anpassas för målgruppen. Samt hur de deltagande företagens ledningar och styrelser involveras och gynnas av aktiviteterna.

Tilläggsinsats för ansökan:

 • Utbildning/kompetensutveckling inom digital säkerhet av egen personal hos den sökande projektorganisationen, men också för andra offentliga innovations- och företagsfrämjande organisationer i regionen. Maxbelopp för denna aktivitet är 180 tkr, eller 30 tkr per deltagande person. Typ av utbildning ska anges i ansökan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Lägsta belopp för ansökan är 500 tkr. Max 10 mkr finns totalt till förfogande för utlysningen. Förordningskraven för regionalanslag och för denna typ av insats kräver 50 procents medfinansiering.

Hur länge kan projektet pågå?

Pilotprojekten har en genomförandetid under 2023. Vi beräknar projektstarten till början/mitten av mars 2023. Projekten kan tidigast starta från ansökningsdatum och som längst drivas t o m 2023-10-31. De ska slutredovisas senast 2023-11-30.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommit in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och Som stöd för budgeten kan du använda mallen Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020.

Observera att ansökan i Min ansökan hittas under namnet Pilot fortsättning säker digitalisering.

Om ditt projekt beviljas stöd kommer du i samband med rapportering av genomförda insatser att få stödet utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet. Om reglerna för stödet inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka stödet.

Stödet styrs av Förordning 2015:210 Länk till annan webbplats. om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, se särskilt §13 om stöd till företagsutveckling. Stödet omfattas av EU:s statsstödsregler.

Medfinansiering

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till 50 procent av projektets budget i form av kontant medfinansiering, från egen organisation eller från extern aktör.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet, se särskilt punkterna under bedömningskriterier. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Tillväxtverket bedömer ansökans relevans i förhållande till krav och inriktning i utlysningen. Det ska finnas en logisk koppling mellan utmaning, syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt under en kort projekttid.

Observera att vi för denna utlysning inte rekommenderar några samverkansavtal. Kontakta gärna Tillväxtverket i denna fråga.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

För dig som söker stöd finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet Planera i handboken. Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. De specifika stödberättigade kostnader som du kan använda för ditt projekt är personal, schablon, externa tjänster, investeringar, resor och logi. Investeringar avser här mindre kostnader för digitala verktyg som stöd för projektgenomförandet. Kontakta gärna Tillväxtverket för en fortsatt dialog. 

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel.

Det gör du i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd. I avsnittet finns information om användarkonto och e-legitimation. Utlysningen hittas under namnet Pilot fortsättning säker digitalisering. Glöm inte obligatoriska bilagor.

Kontakt

Karin Östberg

08-681 66 20

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Karin Silfversten

08-681 91 09

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.