Sök finansiering till insatser för ett smartare Skåne-Blekinge

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Nu söker vi er som vill arbeta för att öka näringslivet deltagande inom forskning och innovation samt stärka kompetensförsörjningen och konkurrenskraften hos små och medelstora företag. EU-finansiering går att söka om ni är verksamma i Skåne och Blekinge.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier inom innovation, kompetens­försörjning och stärkt konkurrens­kraft för företag.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor. Indikativ budget för utlysningen är 35 miljoner.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten

Låg privat forskning och utveckling är en utmaning för regionen Skåne-Blekinge. Små och medelstora företags innovationsresultat har sjunkit. Här finns ett behov av ett starkare samarbete med den akademiska världen. Insatser i specifikt mål 1.1 innovation ska leda till att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten hos näringslivet.

Tillväxt och konkurrenskraft i företag

Specifikt mål 1.3 fokuserar på stöd och kapacitetsuppbyggnad för innovativa små och medelstora företag samt till ökad användning av nya affärsmodeller, teknik och kunskap för att skapa stärkt tillväxt och konkurrenskraft i företagen. Internationalisering, affärsutveckling, digitalisering är viktiga utpekade områden för satsningarna. Insatserna ska rikta sig till innovativa företag och/eller verkar för fler innovativa företag i Skåne-Blekinge.

Kompetensförsörjning och entreprenörskap

Insatser inom specifikt mål 1.4 kompetensförsörjning ska bemöta utmaningar kring kompetensförsörjning för företag och möjliggöra satsningar för stärkt kompetensförsörjning. Det finns också behov av insatser som stärker förutsättningarna för ett ökat entreprenörskap och företagsamhet i hela regionen. Det leder i förlängningen till nya och utvecklingsbara företag, inte minst i de områden och inom de grupper där företagande och entreprenörskap är svagare.

Tematiska villkor

Ni som vill genomföra projekt inom specifikt mål 1.1 samt 1.4 ska adressera något av områdena för smart specialisering för Skåne och Blekinge.

I Skåne är det:

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village.

I Blekinge är det:

 • Smart industri
 • Tech
 • Policymodellen Missions. Missions är en metod med fokus på samhällsutmaningar.

Övergripande

Insatser inom dessa specifika mål kan vara branschinriktade om de sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region. Breda projekt, som inte riktar sig mot särskilda branscher eller nischer, välkomnas.

Mer information om regionernas smarta specialiseringsstrategier eller innovationsstrategier finns på deras respektive webbplatser.

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Det går att söka stöd för projekt samt förstudier i alla specifika mål.

Specifikt mål 1.1 - Stärk forskning och innovation

Inom specifikt mål 1.1 kan ni söka finansering för:

 • insatser som handlar om innovationsprocesser som involverar företag
 • insatser som handlar om tekniköverföring från exempelvis forskare till företag
 • insatser för tillgängliggörande av test och demomiljöer
 • investeringar i infrastruktur och miljöer för forskning och innovation.
 • insatser för att bygga upp stödjande strukturer som till exempel nya metoder, samverkan och arbetssätt som stödjer tillämpning av innovation.

Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer ska fokusera på att ta fram eller tillämpa innovationer och behöver falla inom ramen för 'living labs', öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi. Alla insatser ska bidra till region Skånes och region Blekinges strategier för smart specialisering.

Det ska framgå i er ansökan hur projektkonstellationen har satts samman i förhållande till projektets fokus. Det vill säga om ni ska driva ett projekt tillsammans med andra partner. Det ska framgå i vilken mån ni har vänt er till aktörer ni vanligtvis inte arbetar med.

För specifikt mål 1.1 är jämställdhetsintegrering ett krav.

Specifikt mål 1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och komkurrenskraft

Inom specifikt mål 1.3 kan ni söka finansiering för:

 • insatser som handlar om förmedling av kunskap, rådgivning, kompetensutveckling, coachning, nätverk, internationella kontaktytor till små och medelstora företag. Fokus på områdena internationalisering, export, digitalisering, omställnings- och innovationsförmåga och hållbar affärsutveckling.
 • insatser som handlar om att utveckla stödjande strukturer till exempel nya modeller/metoder, arbetssätt som ska stärka små och medelstora företag.

För specifikt mål 1.3 är jämställdhetsintegrering ett krav. Projekt som har ett särskilt fokus på för ett jämställt entreprenörskap och affärsutveckling i små och medelstora företag välkomnas i synnerhet. I programmet är 10 procent av det specifika målets budget avsatt för dessa typer av projekt.

Regional exportsamverkan - RES

Det finns möjligheter att samfinansiera projekt rörande regional exportsamverkan (RES), läs mer under rubriken Regionalexportsamverkan - RES nedan för att få bättre inblick i möjligheterna.

Specifikt mål 1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering

Inom specifikt mål 1.4 kan ni söka finansiering för:

 • insatser för att motverka kompetensbrist och möta kompetensbehov inom specialiseringsområdena. Det kan till exempel handla om förmedling av kunskap, kompetensutveckling, rådgivning eller coachning.
 • insatser för att stödja företag med strategiskt kompetensförsörjningsarbete exempelvis vidareutbildning av ledning och personal.
 • insatser för att utveckla stödjande strukturer kring kompetensförsörjning inom specialiseringsområdena och främja entreprenörskap. Till exempel genom att utveckla och testa metoder, samverkan och/eller arbetssätt.
 • utveckla arbetet med smart specialisering inom regionala specialiseringsområden.

Regionalfonden och socialfonden (ESF+) har liknande inriktningar på insatser men skiljer sig tydligt åt när det gäller vilka målgrupper de riktar sig till och vart insatsernas främsta fokus ligger.

Regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering. ESF+ utgångspunkt är i stället att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

För insatser inom specifikt mål 1.4 är jämställdhetsintegrering ett krav. I programmet är 10 procent av målets budget avsatt för särskilt inriktade insatser kopplat till jämställdhet, inkludering och likabehandling.

Ta del av programmet för Skåne-Blekinge för fler exempel på vilka insatser som är relevanta att söka finansiering för. Programmet hittar ni tills vidare på Region Skånes hemsida. Se mer under rubriken Kontakt nedan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Ni som söker pengar för förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för utlysningsomgången avsätter Tillväxtverket 3 miljoner till förstudier. Totalt omfattas utlysningsomgången av 35 miljoner kronor. Budgeten ska ses som indikativ.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger den 16 mars 2023. Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningarna i juni månad 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni vill ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under rubriken Kontakt nedan.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

Regionalfonden i Skåne-Blekinge ska genom EU:s mål om Ett smartare Europa respektive Ett grönare Europa, tillsammans med andra delar av samhället bidra till stärkt regional kapacitet för ökad produktivitet, innovation och hållbarhet.

Låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet

De största övergripande ekonomiska och sociala utmaningarna i regionens ekonomi är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Produktiviteten och bruttoregionprodukten per invånare är lägre än riksgenomsnittet. Skåne-Blekinges produktivitet låg år 2020 ca 6 procent under riksgenomsnittet och sysselsättningsgraden ligger strukturellt nästan 3 procentenheter under rikets. Skåne-Blekinge är sämre på att sysselsätta befolkningen och de som är sysselsatta producerar varor och tjänster, av lägre värde jämfört med riket.

I detta program möts både utmaningen i sysselsättning och produktivitet genom satsningar som i första hand syftar till ett mer produktivt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det är genom ett konkurrenskraftigt näringsliv som Skåne-Blekinge kan säkra både framtidens arbetstillfällen och välfärd. Parallellt med de ekonomiska och sociala utmaningarna står vi inför både globala och regionala miljöproblem kopplade till ohållbara levnadsvanor. Det är därför avgörande att en ökning i produktivitet och tillväxt inte åtföljs av en ökad belastning på våra ekosystem.

För att möta utmaningar med låg produktivitet, ogynnsam branschstruktur och sjunkande privat FoU ska insatser i Skåne koncentreras till tematiska områden som pekas ut i Skånes strategi för smart specialisering. Detta är områden där det finns ett produktivt näringsliv samt andra styrkor i programgeografin, men där mer kan göras för att dra nytta av mervärden med den koncentration av kompetenser som utgör grunden för de tematiska områdena.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Baskrav

Ett baskrav är att era projekt bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).

I projektbeskrivningen ska ni beskriva era aktiviteter på ett sätt som tydligt visar koppling till jämställdhet samt att projektansökan utifrån sin förändringsteori beskriver varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.

Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant:

 • Mål 2. Ingen hunger.
 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande .
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

I projektbeskrivningen behöver ni göra en beskrivning av stärkta förmågor och förändrade beteenden hos er valda målgrupp. Ni får beskriva hur detta bidrar till önskade samhällsförändringar i linje med de valda globala målen.

För projekt som ligger i linje med smart specialisering finns goda möjligheter bidra positivt till ovanstående globala mål.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village bidra till industriell omställning genom hållbar produktion genom ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (mål 9). Insatser inom området Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (mål 11).

Insatser för att främja området livsmedel kan bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel (mål 12). Insatser inom området life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet (mål 3).

Det smarta specialiseringsområdet Missions har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna och andra mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Testa er projektidé

Testa gärna er projektidé med handläggarna som arbetar med Regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under rubriken Kontakt nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Det finns en mall som beskriver hur du gör i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på jämställdhet

Alla projekt ska omfattas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att ni måste ta hänsyn till jämställdhet i projektet och att alla projekt gör en jämställdhetsanalys. Analysen påverkar projektets design och i aktiviteterna, eller någon av aktiviteterna, finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Samtliga boxar är aktuella.

Kontakta en handläggare på Skåne-Blekingeprogrammet så snart som möjligt om ni vill diskutera finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakta en handläggare på Skåne-Blekingeprogrammet så snart som möjligt om ni vill diskutera finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningar i juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Övrig information: Regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan startade 2016 genom ett regeringsuppdrag och genomförs regionalt i samverkan mellan offentliga exportfrämjande aktörer (Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden) och regionerna i 21 regionala RES-partnerskap. Arbetet har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera.

Syftet med denna del i utlysningen handlar om att stärka erbjudandet och att nå fler företag genom att vidareutveckla och tillgängliggöra ett samlat basutbud av tjänster från de offentliga exportfrämjande aktörerna, baserat på företagens behov, som kan anpassas utifrån regionala förutsättningar. Ett sätt att nå fler företag med exportpotential kan vara att etablera nya och/eller stärka samarbeten och kontakter med exempelvis näringslivskontor, bransch-och klusterorganisationer, science parks eller andra företagsfrämjande aktörer.

Insatserna kan inkluderas i andra internationaliseringsinsatser, exempelvis genom regionens smarta specialiseringsstrategi.

Möjlighet finns att utveckla och växla upp fungerande metoder och arbetssätt genom gränsöverskridande insatser, samarbeten och kunskapsutbyten mellan regioner inom programområdet, mellan regioner i olika programområden samt med andra regioner och organisationer internationellt.

Utifrån regionala behov finns även möjlighet att integrera investeringsfrämjande och exportfrämjande insatser och perspektiv.

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet för regionalt utvecklingsansvariga ([i]) att söka nationell medfinansiering. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

I förekommande fall även andra aktörer med operativt ansvar för utveckling av regional exportsamverkan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Använd direktlänken Ansök via Min ansökan längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om."

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se så återkommer vi och bokar gärna in ett möte.


För att ta del av senaste programdokument för Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skåne Länk till annan webbplats.

Regionalfonden Skåne-Blekinge

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinnor lyssnar på lärare