Samverka med regioner i EU

  • Stänger 22 september 2023
  • Hela Sverige

Sveriges 21 regioner kan nu söka finansiering för att stärka samarbeten med andra regioner i EU. Samarbetet ska ta avstamp i era prioriteringar inom smart specialisering och förbereda er för att ansöka till EU-kommissionens program för att stärka europeisk innovationskraft och grön omställning.

Vem kan söka?

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Vad kan ni söka för?

Insatser för att stärka samarbeten med andra regioner i EU

Hur mycket kan ni få i stöd?

Det går att söka 50 procent av projektkostnaden och högst 400 000 SEK.

Vad handlar erbjudandet om?

Insatsen ska bidra till att regioner får förutsättningar för att vara aktiva i det europeiska arbetet med smart specialisering. Det ska också underlätta för svenska regioner att delta i EU-program.

Insatsen ska bidra till att regioner kan stärka sitt europeiska samarbete och utveckla de områden som regionerna har prioriterat i sin strategi för smart specialisering.

Finansieringen ska stärka regioners nätverk med andra EU-regioner och förbereda dem för att söka EU-kommissionens program. Programmen ifråga inriktar sig på att stärka europeisk innovationskraft och grön omställning och har de engelska namnen: "Regional Innovation Valleys (RIV)" och "Interregional Innovation Investments (I3)".

EU-kommissionen lanserade programmen under 2023 för att koppla ihop regionala knutpunkter för innovation och grön omställning. Tillväxtverket kommer att genomföra utlysningar inom ramen för de två programmen under såväl 2023 som år 2024.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Att vara en del i ett europeiskt konsortium med flera regioner kommer att innebära ett mer eller mindre omfattande förberedelsearbete. Det är detta förberedelsearbete som denna utlysning avser att stödja.

Utgångspunkten i de båda EU-programmen nämnda ovan är smart specialisering och partnerskap för regional innovation (PRI) Länk till annan webbplats..

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att stödja regionerna i arbetet med smart specialisering, och vill därför stödja svenska regioner att kunna delta i EU-programmen.

Mer information

Vem kan söka?

Enbart regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Vad kan ni söka för?

Finansieringen är till för att identifiera, initiera och stärka samarbeten med andra europeiska regioner som baseras på smart specialisering och partnerskap för regional innovation.

Projektarbetet ska ge stöd att identifiera trovärdiga konsortier och/eller ta fram ett gemensamt underlag/utgångspunkt för en ansökan till något av de två programmen som lanserats av EU-kommissionen.

Det innebär att ni kan söka medel för era egna personalkostnader, indirekta kostnader, externa tjänster och resekostnader.

Ni kan bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. Projektperioden kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommer in till Tillväxtverket. På sidan Det här kan du få stöd för kan du läsa om alla Tillväxtverkets stödberättigande kostnader.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt finns totalt 3 miljoner kronor avsatta för insatsen.

Det enskilda projektet kan få 50 procent av den totala kostnaden dock högst 400 000 kronor.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. Utbetalning sker i efterhand.

När ska satsningen vara klar?

Projektet kan starta det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet ska redovisa de ekonomiska projektkostnaderna senast den 30 november 2023 tillsammans med slutrapport.

 

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Ge en kort beskrivning av hur ert projektförslag bidrar till hållbar utveckling genom att beskriva vilket eller vilka globala mål ert europeiska samarbete är tänkt att bidra till. Beskriv ockå de viktigaste punkterna i hur arbetet ska genomföras.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Stödet styrs av Projektmedelsförordningen 2003:596 Länk till annan webbplats. om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Medfinansiering ska uppgå till 50 procent av projektets budget.

För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande. Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet. Om reglerna för stödet inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldig att betala tillbaka stödet.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Urvalskriterier

Urvalskriterier för ansökan är tydlighet och motivering med avseende på:

- avgränsning av samarbetsområden som den tänkta förstudien är fokuserad till,

- beskrivning av regional förankring av involverade aktörer,

- beskrivning av hur området bidrar till grön/digital omställning

Alla inkomna ansökningar kommer att läsas och bedömas en bedömningsgrupp på Tillväxtverket.

Tillväxtverket planerar att fatta beslut senast 10 oktober.

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan i handboken. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.


Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

För dig som söker och eventuellt får stöd finns vår handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet "Planera" i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till aktuell utlysning. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Så ansöker ni

Sista dag för ansökan är den 22 september 2023 och Tillväxtverket beräknar fatta beslut 10 oktober 2023

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

08-681 91 00 (växel)

Ewa Andersson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.