Samverka för bättre service i landsbygder

 • Stänger 22 juni 2023
 • Hela Sverige

Behöver din kommun bli bättre på att samarbeta lokalt, för att fler kan få bättre service? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

Vem kan söka?

Kommuner.

Vad kan ni söka för?

 • Etablera samarbeten med lokalsamhället i syfte att utveckla lösningar för grundläggande kommersiell service.
 • Utveckla interna arbetssätt och rutiner för intern förankring.
 • Delta i gemensamma sammankomster för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

100 000 - 500 000 kronor. Ni kan beviljas stöd med max 80 procent av projektets totala kostnad. Det krävs minst 20 procent övrig offentlig medfinansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Kommunernas lokala engagemang är avgörande för att skapa långsiktighet i utvecklings­arbetet för att stärka tillgängligheten till kommersiell service. Detta förutsätter att det finns kapacitet på kommunal nivå när det gäller resurser och kunskap om lokala processer för serviceutveckling.

En undersökning från Tillväxtverket visar att kommuner, myndigheter och andra organisationer anser att fungerande kommersiell service är viktigt för ett robust samhälle. Undersökningar visar dock att det ofta saknas tillräckliga resurser, metoder och kunskap för att kunna arbeta strategiskt.

Tillväxtverket utlyser för sista gången projektmedel till kommuner som vill samverka med lokala aktörer för att tillgodose behovet av grundläggande kommersiell service som dagligvaror, drivmedel och ombudstjänster för post, apotek och betaltjänster.

Tillväxtverket vill ge kommuner stöd att vässa sin roll som möjliggörare genom att erbjuda verktygen finansiering, kunskap och nätverk.

Ett pilotprojekt ska utveckla och testa något nytt. Det kan vara ett nytt arbetssätt eller en ny lösning. Det kan även vara en befintlig metod eller lösning men i ett nytt sammanhang.

Filmen nedan ger dig en inblick i vad som krävs för att få service att funka.

Stödets innehåll och inriktning

Meningen är att etablera varaktiga samarbeten mellan kommunen och lokalsamhället. Kommunen ska upprätta arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för att arbetet ska bli långsiktigt.

 • De kommuner som får stöd, ingår i ett genomförande tillsammans med andra pilotprojekt. Tillväxtverket erbjuder gemensamma träffar fysiskt och digitalt för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling enligt en utvecklingsplan.
 • Träffarna ska fungera som mötesplats för kunskapsutbyte och kunskapsinhämtning.
 • Mellan träffarna arbetar respektive kommun på hemmaplan med sina lokala samarbetsparter enligt plan.

Efter projektets slut ska kommunen vara bättre på att stötta lokal serviceutveckling. Pilotprojektet ska ha lett till varaktiga samarbeten som lägger grunden för utveckling av nödvändiga och önskade servicelösningar.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2023 som styr vilka insatser vi prioriterar. Det här stödet ingår i EU:s landsbygdsprogram delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b.

10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till kommuner, där insatserna ska ske i enlighet med EU:s landsbygdsprograms definition; Områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik för år 2015. I de fall där stödmottagaren (projektägaren) är lokaliserad till en tätort med mer än 3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygdsområdet. Insatser ska kunna genomföras även i större tätorter om projektet tillför mervärden till landsbygdsområden.

Vänligen observera prioriteringsgrunderna nedan när det gäller geografisk spridning.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Grundläggande kommersiell service handlar om dagligvaror, drivmedel och ombudstjänster för post, apotek och betaltjänster. I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag.

I pilotprojektet ska följande delar ingå:

 • Kommunen ska etablera samarbeten med lokalsamhället via lokala aktörer på en eller fler orter (identifiera behov, etablera samarbete).
 • Kommunen ska utveckla interna arbetssätt och rutiner för intern förankring, så att arbetet ska bli långsiktigt.
 • Kommunen ska delta i gemensamma sammankomster för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Pilotprojektet ingår i ett gemensamt genomförande med andra kommuner. Tillväxtverket ordnar digitala och fysiska träffar för lärande och erfarenhetsutbyte.

 • Träffarna fungerar som mötesplats för kunskapsutbyte och kunskapsinhämtning.
 • Mellan träffarna arbetar respektive kommun på hemmaplan med sina lokala samarbetsparter.

Detta prioriterar vi i ansökan

 • Det är tydligt beskrivet att det finns en önskan och ett behov av insatsen för att öka förmågan hos kommunen att möta och samarbeta med den lokala nivån.
 • Det är tydligt beskrivet att det finns behov av service på en eller flera platser.
 • Det är tydligt beskrivet att kommunen förankrat idén med aktörer på en eller flera platser.

Tillväxtverket eftersträvar god spridning över landet och kan därför komma att tillämpa regional prioritering. I denna prioritering tar vi även hänsyn till pågående projekt.

Så bedömer och rangordnar vi ansökningarna

 1. Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.
 2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 3. Den som söker har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra projektet
 4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet (väger tyngst)
 5. Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Kontakta Tillväxtverket för den senaste versionen av handlingsplanen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

100 000 - 500 000 kronor. Ni kan beviljas stöd med max 80 procent av projektets totala kostnad. Det krävs minst 20 procent övrig offentlig medfinansiering.

När kan ni söka?

Du kan komma in med din ansökan från den 3 april 2023. Sista dag för ansökan är 22 juni 2023. Beslut lämnas under hösten 2023.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet ska vara startklart senast 1 januari 2024 och ska pågå till och med 31 januari 2025. Slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2025.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

I ansökan ska ni bifoga projektplan och budget, kontakta Tillväxtverket för mall.

Vill du vara med på denna utvecklingsresa? Anmäl dig då till någon av följande digitala informationsträffar:

 • Tisdag 18 april klockan 11.00-12.00
 • Torsdag 27 april klockan 13.15-14.15
 • Fredag 5 maj klockan 11.00-12-00

Skicka din intresseanmälan till: Erika Holmgren eller Camilla Jägerhem, se kontakt nedan.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Sökanden ska bifoga en projektplan till ansökan.
 • Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lag för att genomföra projektet.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Vi beviljar inte heller stöd till pågående samarbetsprojekt som befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Regler för utgifter

Ansökan kan innehålla utgifter enligt nedan

 • Lön till personal
 • Extern tjänst, arvoden
 • Resor lokalt, milersättning för resor 30 kronor per mil
 • Måltider enligt Skatteverkets rekommendation för representation 90 kronor per person och måltid
 • Fika max 60 kronor per person
 • Lokalkostnad för extern möteslokal
 • Resor för gemensamma erfarenhetsträffar
 • Logi vid gemensamma erfarenhetsträffar

Ansökan kan inte innehålla:

 • Investeringar
 • Indirekta kostnader
 • Offentliga resurser (extern medfinansiering i form av tid)

Så ansöker ni

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd. Den finns på ”Mina sidor”. Se länk högt uppe på sidan.

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets hemsida, enligt ovan.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”E-tjänster inom Mina sidor”, därefter ”Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”.
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Välj ” Ny ansökan om stöd”
 • Fyll i ansökan steg 1 till och med 9

OBS!

I steg 3 ”Välj stöd”, ska du välja ”Samarbete”

I steg 4 ” Välj inriktning” ska du välja ”Främja service på landsbygden” och ”service på landsbygden”.

I steg 6 ”Utgifter och finansiering” finns den en budgetmall som ska fyllas i och bifogas i steg 8.

I steg 8 ska också ifylld projektplan (kontakta Tillväxtverket för mall) ska bifogas.

Bifoga kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Här finns inspiration från 15 kommuner som arbetar för att utveckla servicen i landsbygder.

Kontakt

Camilla Jägerhem

Telefonnummer: 08-681 65 93

e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Erika Holmgren

Telefonnummer: 08-681 92 36

e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Välkommen på digital informationsträff!

 • Tisdag 18 april kl. 11-12
 • Torsdag 27 april kl. 13.15-14.15
 • Fredag 5 maj kl. 11-12

Skicka din intresseanmälan till: Erika Holmgren eller Camilla Jägerhem,
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se