Logga för europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samarbeta för ökad digital mognad i företag i landsbygd

 • Stängd 31 augusti 2023
 • Hela Sverige

Vill du tillsammans med andra bygga kunskap om hur små företag i landsbygder kan bli mer digitala? Nu finns stöd till samarbetsprojekt från Tillväxtverket via EU:s landsbygdsprogram.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar företagande; myndigheter, kommuner och regioner, länsstyrelser, lärosäten, företag, föreningar med flera.

Vad kan ni söka för?

Samarbetsprojekt för att bygga kunskap om digitaliseringens möjligheter för småföretag i landsbygder

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 4 miljoner kronor. Projekten skall vara i storleksordningen 700 000 kronor. Stöd beviljas till 100 % av projektets kostnad för offentliga aktörer och till 90 % för övriga aktörer.

Vad handlar erbjudandet om?

Samarbetsprojekten ska bidra till att offentliga, privata och ideella företagsfrämjande aktörer bygger kunskap om förutsättningarna för digitalisering i mikro- och småföretag (0-49 anställda) i landsbygder. Projekten ska också syfta till att stärka företagsfrämjande aktörers kompetens för att stödja små landsbygdsföretag att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Det kan till exempel handla om att skapa nätverk eller utveckla plattformar, starta pilotprojekt för att testa nya digitala metoder och verktyg för verksamhets- och affärsutveckling, eller kartläggning av företagens utmaningar och behov kring digitaliseringens möjligheter.

Insatserna ska vara till nytta för mikro- och småföretag inom alla branscher i landsbygder. På längre sikt ska insatserna även bidra till hållbar utveckling och att skapa fler arbetstillfällen i våra landsbygder.

Samarbetsprojektet ska ske mellan minst två, men gärna fler, aktörer. Minst en av aktörerna, gärna projektägaren, bör vara en offentlig aktör, som till exempel en region eller kommun. Även ett lärosäte kan vara projektägare eller samarbetspartner för att fånga upp och lära från aktuell forskning kring entreprenörskap och småföretagande i landsbygder.

Genom ett brett och interaktivt aktörssamarbete ska projekten också kunna bidra till en nationell och/eller regional kunskapsuppbyggnad om de behov och utmaningar som företag i landsbygder har. Detta för att i framtiden bättre kunna rikta erbjudanden och stöd så att företagen i ännu större utsträckning tillgodogör sig digitaliseringens möjligheter för sin verksamhets- och affärsutveckling. Samarbetsprojekten ska också bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Den här utlysningen ingår i EU:s landsbygdsprogram delåtgärd 16.2 Projektstöd för samarbete, fokusområde 6a Samarbeten för nya jobb och diversifiering.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Digitaliseringens potential är mycket stor och har beskrivits av vissa som en fjärde industriell revolution, efter ångmaskinen, elektrifieringen och mikroprocessorteknologin. Det innebär att digitalisering kan ha olika betydelser. Det kan användas för att effektivisera befintlig verksamhet och kan också leda till att företag med föråldrad teknik slås ut om de inte utvecklar sin verksamhet och stärker sin konkurrenskraft. Därför betraktas digitalisering som strategiskt viktigt för företagens framtida utveckling och erbjudanden.

Enligt resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning "Företagens villkor och verklighet 2023" är det endast 16 procent av företagen som i stor utsträckning använder digitalisering för sin affärsutveckling. Detta är ett mönster som tycks vara återkommande. Däremot används digitalisering i högre utsträckning inom områden som administration, inköp och marknadsföring. 9 av 10 företag använder digitalisering för administration.

Det finns också en koppling mellan företagsstorlek och digitaliseringsgrad, där större företag generellt sett är mer digitaliserade. Företag i landsbygdskommuner använder digitalisering i mindre utsträckning jämfört med företag i andra typer av kommuner.

Förklaringarna till att företag i landsbygdskommunerna har en lägre grad av digitalisering är inte klarlagda. Det kan bero på branschstrukturer, då fler branscher med relativt lägre grad av digitalisering verkar i större utsträckning i landsbygdskommuner. En annan förklaring kan vara att företagen i landsbygdskommunerna har relativt färre anställda vilket i sin tur kan påverka behovet av digitalisering i verksamheten.

Läs mer om resultaten från vår undersökning Företagens villkor och verklighet.

Hållbar utveckling

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.

Stödet förväntas stärka små företag i landsbygder, genom att bygga kunskap i det företagsfrämjande systemet om digitaliseringens möjligheter kopplat till de utmaningar och behov som just små företag i landsbygder har. På sikt skall företagen därigenom få större möjlighet att tillgodogöra sig teknisk innovation och uppgradering, och därigenom öka sin produktivitet. På så vis bidrar stödet till att stärka kreativitet, innovationskraft och tillväxt hos företagen.

Stödet knyter till FNs globala mål 8- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom delmålen:

 • 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
 • 8.3 Politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig i första hand till offentliga aktörer som myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner och lärosäten. Även andra aktörer, företag eller föreningar som på olika sätt verkar företagsfrämjande kan också söka eller vara samarbetspartners. Vi beviljar endast stöd till nya samarbeten.

Vad kan ni söka för?

Du kan söka projektstöd för flera olika insatser i ett och samma projekt. Stöd kan till exempel sökas för;

 • Genomförande av nätverksaktiviteter, samarbeten och seminarier som bidrar till en kunskaps- och kompetenshöjning om målgruppen små företag i landsbygder hos företagsfrämjande aktörer.
 • Pilotinsatser hos företag för att testa/skala upp/vidareutveckla befintliga digitala modeller, verktyg och metoder för stärkt verksamhets- och affärsutveckling,
 • Fånga upp, lära från och tillämpa aktuell forskning kring entreprenörskap, småföretagande och digitalisering i landsbygder, inom ramen för lärosätenas tredje uppdrag kring samverkan med samhälle och omland.
 • Kunskapsuppbyggnad om de möjligheter som en ökad digital mognad erbjuder mikro- och småföretag i landsbygder samt kartlägga behov och utmaningar som företagen har
 • Andra samarbetsinsatser som på olika sätt främjar utvecklingen av och ökar kunskapen kring digitaliseringens möjligheter i mikro- och småföretagens verksamhets- och affärsutveckling.

I ansökan ska du bifoga en projektplan och budget.

När kan jag söka?

Du kan ansöka under perioden 2023-06-22 till 2023-08-31. Beslut om stöd fattas under hösten.

Vad är viktigt att veta?

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken ”Utgifter” du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter. Du finner länkar till mallar längre ner.

Projektplan

Av projektplanen ska framgå en kort bakgrund och behovsanalys, projektets syfte, mål på lång och kort sikt, målgrupp och dess omfattning, tidsplan, hur projektets resultat ska spridas och långsiktigt förvaltas.

Du ska tänka “exit” från dag ett i projektet, det vill säga hur ditt projektresultat ska förvaltas och tas vidare efter projektavslut. I din ansökan behöver du bifoga en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Vi beviljar inte stöd till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte kan beviljas stöd.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

De allmänna och särskilda villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Regler och stödberättigade kostnader

Ansökan kan innehålla kostnader för nedanstående:

 • Lön till personal inklusive sociala avgifter och indirekta kostnader (OH-kostnader). Lön kan baseras på timkostnad eller en procent av en tjänst. Årsarbetstiden beräknas på 1720 timmar
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet
 • Lön för en samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och som har arbetat i projektet (schablonbelopp 220 kronor per timme)
 • Övriga utgifter kopplade till projektets genomförande. Till exempel möteskostnader, tryckning av material, programvara, resor (milersättning 30 kronor per mil)

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren.

Om du söker stöd för övriga utgifter som exempelvis köp av konsulttjänster behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Du kan inte få stöd för fysiska investeringar i projektet. Du kan inte få stöd för renodlade forskningsinsatser vid lärosäten.

Bedömning

Vi bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av samarbetsaktörer. En bra sammansättning innebär till exempel att samarbetet sker mellan offentliga och icke-offentliga aktörer, att fler än två aktörer samarbetar inom projektet eller att det är nya former av samarbeten.
 • Projektet uppfyller identifierade behov/målsättningar angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning både under och efter projekttiden till målgruppen
 • Projektet har mål på lång och kort sikt. Målen är tydliga och smarta (specifika, mätbara, tydliga, realistiska och tidsatta)

Tillväxtverket lägger stor vikt vid att projektet ska kunna startas upp snabbt och färdigställas fram till slutdatum 2024-10-31.

Mer utförliga urvalskriterier för stödet återfinns i Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet.

Mallar

Du hittar mallarna i Jordbruksverkets webbutik:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/ Länk till annan webbplats.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls
 • Redovisa utgifter och intäkter för projektet separat i din bokföring (projektet ska ha en egen huvudbok eller märkas med särskild projektkod)
 • Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven
 • Följ reglerna för upphandling om du är upphandlingsskyldig

Hur länge kan projketet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Projektet kan genomföras som längst fram till 2024-10-31.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Offentliga aktörer kan få 100 procent av projektets totala faktiska kostnad. Privata aktörer kan få 90 procent av projektets totala faktiska kostnad. 10 procent ska då finansieras med privata medel i form av egen arbetad tid eller annan privat medfinansiering.

Din ansökan måste som minst omfatta 100 000 kronor, men vi ser gärna att ansökningar i storleksordningen 600 000 - 700 000 kronor.

Den totala budgeten för utlysningen är cirka 4 miljoner kronor.

Så ansöker ni

Ansökan sker i Jordbruksverkets Länk till annan webbplats. e-tjänst för projektstöd.

Här kan du läsa mer och se en instruktionsfilm Länk till annan webbplats. om hur du skickar in en ansökan i e-tjänsten.

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt Länk till annan webbplats.. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

Steg för steg i ansökan

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Fyll i ansökan i fråga 1 till och med 9.

OBS

 • Under fråga 3 väljer du ”Samarbete – serviceutveckling och digitalisering” och ”Skapa nya jobb”, och därefter ”Digitalisering av små företag i landsbygd”.
 • Under fråga 6 ska du uppge ”Utgifter och finansiering”. Här ska du utgå från de uppgifter som du fyllt i budgetmallen.
 • Under fråga 8 ska du bifoga underlag. Här ska du bland annat bifoga projektplan, budgetmall och en kopia fullmaktsblanketten med underlag som styrker behörig firmatecknare.

Kontakt

För mer information om utlysningen, kontakta:

Per-Olof Remmare

08 681 94 92

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Tony Meurke

08 681 94 10

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

För mer information om hur du gör ansökan, kontakta:

Anna Goldie

08 681 66 10

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Viktor Eriksson

08 68 19 127

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.