Regionalt företagsstöd i Stockholmsregionen

  • Stänger 12 december 2023
  • Stockholm

Nu kan regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) i Stockholmsregionen ansöka om finansiering av regionalt företagsstöd. Stödet ska gå till insatser som stärker företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Insatserna kan syfta till att bidra till kunskapsöverföring, internationalisering, ökad omställningsförmåga och affärsutveckling i företag.

Vem kan söka?

Regionalt utvecklingsansvarig aktör (Läs definition på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats.)

Vad kan ni söka för?

Ramprojekt för regionalt företagsstöd.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar drygt 6 miljoner kronor
EU-medfinansieringen kan uppgå till maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Nyföretagandet i Stockholmsregionen är relativt starkt, men stöd till utveckling och tillväxt av små och medelstora innovativa företag behöver förstärkas. Detta för att ge alla oavsett kön och härkomst, bransch eller regional geografi ökade möjligheter till kapitalförsörjning, kompetensutveckling hos anställda och i. Små och medelstora företag som i hög grad påverkats av omställningar och strukturomvandlingar behöver stöd för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. För dessa företag behövs kunskapshöjning, vidareutbildning och nätverk för att möta omställningen och för att skapa hållbar utveckling och nya affärsmöjligheter. I det sammanhanget kan regionala företagsstöd bidra till utveckling.

Insatserna inom ramen för företagsstöd ska bidra till en hållbar utveckling genom att stärka företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga. Stödet kan riktas bland annat till att öka företagens förädlingsvärde, innovationsförmåga och att hitta nya marknader. Viktiga aspekter för långsiktig konkurrens- och attraktionskraft är att arbeta för att öka inkludering, jämställdhet och mångfald för ett breddat företagande i Stockholmsregionen.

Genom att rikta in medlen mot affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag kan nya möjligheter till kunskapshöjning och specialisering erbjudas vilket kan bidra till omställning, nya affärsmodeller samt tillväxt och internationalisering. Internationalisering av hållbara varor, tjänster och affärsmodeller bidrar till regionens export, ökar regionens konkurrenskraft och bidrar till den gröna omställningen i och utanför riket. Målgrupp för insatserna är små och medelstora företag med god omställningsförmåga och vilja att satsa på utveckling, förnyelse och innovation. Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag som har behov av kunskap, verktyg och nätverk för att möta den pågående omställningen och för att skapa hållbar utveckling och nya affärsmöjligheter.

Utlysningen är enbart öppen för regionalt utvecklingsansvarig aktör i Stockholmsregionen med godkänd stödordning som möjliggör att stöd kan beviljas till företag.

Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att: • stödja små och innovationsbaserade företags process från idé till innovation • främja samverkan och kunskapsutbyte mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag
• öka små och medelstora företags tillgång till forsknings- och innovationsinfrastrukturer,
• främja möjligheter för företagande på lika villkor
• stärka små och medelstora företags möjligheter till kapitalförsörjning, kommersialisering och internationalisering

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen enbart är öppen för regionalt utvecklingsansvarig aktör i Stockholmsregionen med godkänd stödordning som möjliggör att stöd kan beviljas till företag.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Denna utlysning är öppen för regionalt utvecklingsansvarig aktör med godkänd stödordning för att söka ramprojekt där företagsstöd tillämpas. Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar sitt EU-stöd vidare till de företag och organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser. Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd eller företagscheckar.

Ni ska rikta er ansökan på följande prioritering och särskilt mål:

  • Politiskt mål 1: ett smartare Europa
  • Specifikt mål 1.3: Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 21 november och stänger 12 december. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Stockholmsregionen sker i mars 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. Större strukturella satsningar som exempelvis ramprojekt kan beviljas längre projekttid.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Nyföretagandet i Stockholmsregionen är relativt starkt, men stödet för transformation från idéer till etablering, kommersialisering och tillväxt av små och medelstora innovativa företag behöver stärkas. Företagare, vilket inte minst inkluderar kvinnor och personer med utländsk härkomst, behöver stöd för ökade möjligheter. Det handlar bland annat om marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden för att kompensera för marknadsmisslyckanden, rådgivning och stöd för affärsutveckling och internationalisering inom prioriterade områden (smart specialisering).

Att stödja förmågan till internationalisering – även hos små företag – är också en strategisk uppgift för att Stockholmsregionen ska bibehålla sin internationella position och konkurrenskraft.


Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och förmågan hos sektorer och branscher att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd. Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.


Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

  • ha en tydlig förändringsteori
  • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

 

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Robin Andersson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

stockholm@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.