Ökad takt i klimat­omställningen och ut­vecklingen för en bättre miljö

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg

Har ni idéer som kan främja företagens gröna omställning?
Nu söker vi aktörer som kan och vill driva projekt inom energieffektivisering och smarta energisystem i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vem kan söka?

Organisationer med huvudsakligen små och medelstora företag som målgrupp. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vad kan ni söka för?

Insatser som främjar: energieffektivitet, smarta energisystem, smarta nät och smart lagring.​

Hur mycket kan ni få i stöd?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 2.1 Främja energieffektivitet
 • 2.3 Utveckla smarta energisystem

Med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver Småland och Öarna anta utmaningarna kopplat till klimatet. Insatser behövs för att stärka utvecklingen för en bättre miljö och öka takten i klimatomställningen hos små och medelstora företag.
Inom denna utlysning går det att söka finansiering inom det politiska målet 2 – Ett grönare Europa, inom ett av följande specifika mål:

Specifikt mål 2.1 Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser

En ökad kunskap och medvetenhet inom energieffektiviseringsområdet är något som företagen behöver. Företag behöver hjälp med att få en överblick av hur de kan stärka sin energieffektivitet i syftet att bidra till minskad klimatpåverkan. Detta gäller till exempel utveckling av företagens energisystem, effektiva inköp, produktion, försäljning och utveckling av nya modeller och strukturer.

Programmet möjliggör utveckling av lösningar med fokus på ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser inom samtliga branscher inom programområdet. I området finns bland annat flera trähusfabriker, enskilda byggföretag och fastighetsutvecklare som har ett behov av att utveckla energieffektivt och hållbart byggande.

Samverkan, både inom offentlig sektor samt mellan stödjande organisationer i det företagsfrämjande systemet, är en viktig grundbult för att lyckas. Likaså behöver forskning och utveckling öka och möjlighet finns att utveckla kompetenskluster och nätverk.

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ökar sin energieffektivitet och minskar utsläppen av växthusgaser.

Specifikt mål 2.3 Utveckla smarta energisystem

Detta specifika mål syftar till att små och medelstora företag samt energi- och elnätsbolag hittar nya lösningar inom smarta energisystem, distribution och lagring. Företagen behöver stärka sina möjligheter till en kontinuerlig elförsörjning, samt stärka kunskapen gällande praktisk tillämpning av smarta nät och ellagring.

Insatser behöver genomföras för att kartlägga och analysera effekt- och kapacitetsbehov för framtiden. Småskaliga lösningar och smarta nät behöver utvecklas för att kunna hantera förnybar energi, balansera energitillgången och priserna. Samverkan mellan företag, liksom kluster och nätverk samt uppbyggnad av testbäddar, är viktigt i denna utveckling.

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag utvecklar smarta energisystem, smarta nät och smart lagring utanför det transeuropeiska energinätet (TEN-E).

För att åstadkomma en hållbar grön omställning behöver all kompetens tillvaratas. Samtliga projekt behöver visa hur man integrerar perspektiv kring mångfald och jämställdhet för en ökad takt i omställningen.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Exempel på organisationer som förväntas söka är offentliga och privata organisationer inom det regionala företagsfrämjandesystemet. Dessa ska huvudsakligen ha små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om. Denna ram omfattar bland annat branschorganisationer, ägare av miljöer och infrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer.

Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter kan vara sökande. Organisationer med säte utanför området är också varmt välkomna att söka för insatser som stärker små och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för följande insatser inom respektive specifikt mål.

Specifikt mål 2.1 Främja energieffektivitet:

 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

Specifikt mål 2.3 Smarta energisystem:

 • Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring.
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

Insatserna kan inom både specifikt mål 2.1 och 2.3 innebära direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer. Inom specifikt mål 2.3 kan insatserna även innebära uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom Politiskt mål 2 kan indikativt och maximalt medel om 26 miljoner kronor beviljas till ansökningar i denna utlysningsperiod.  

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars 2023. Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna i juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt kan pågå i maximalt: 40 månader
 • En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Låg takt i klimatomställning och utveckling för en bättre miljö

Klimatomställningstakten är för långsam för att nå målen i klimat- och energiplanen. Därför behövs åtgärder för att minska utsläpp samtidigt som konkurrenskraft bibehålls.

Ojämnställd arbetsmarknad

Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för jämställd regional utveckling. Normer behöver vidgas och attityder förändras för att bryta ett rådande traditionellt sätt att se på till exempel innovation, ledarskap och företagande. I Småland och öarna ska kvinnor och män ha samma förutsättningar till delaktighet i utvecklingsarbete och på lika villkor ta del av resurser. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tillvaratas.

Svag kompetensförsörjning

Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda vilken är den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar och bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet. Det finns en bristande matchning samt låg formell utbildningsnivå i arbetskraften i Småland och öarna samtidigt som kompetens flyttar från Småland och öarna. Att både den genomsnittliga och högsta utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag ger svårigheter att ta till sig akademisk kunskap. Det är ett hinder för samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut vilket framhålls som en avgörande faktor för framgång inom smart specialisering.

Svag konkurrenskraft

Småland och öarna har lågt nyföretagande, låg internationalisering och lågt kunskapsinnehåll. Här finns också liten branschbredd, svag tillväxt och låg lönsamhet inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas genom att bland annat öka antal tjänste- och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad

För att jämna ut regionala skillnader i innovationsresultat och konkurrenskraft rekommenderas investeringar i stödfunktioner till befintliga kluster, stärkt konkurrenskraft och användning av avancerad teknik. Utveckling av skräddarsydda system för smart specialisering och främjande av internationellt och regionalt samarbete, i syfte att utbyta kunskaper och uppnå en kritisk massa för specialiseringarna, uppmuntras. Det framhålls att innovationskapacitet kan öka genom samarbete mellan lärosäten och små och medelstora företag. Kommissionen konstaterar även att behov finns av att utveckla färdigheter för att skapa regionala innovationssystem.

Svårt att få ut effekter av digitalisering

Småland och öarna är ett industri- och förädlingsstarkt område men graden av automatisering, artificiell intelligens (AI)och robotisering är för låg. Ett digitaliseringslyft med fokus på säkrad nytta behövs i tillhandahållande av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Globala mål

Projektansökningarna ska ligga i linje med ett eller flera av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.

5 - Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

10 - Jämlikhet
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Projekt som integrerar jämlikhet i sin organisation och sina aktiviteter minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

För att uppnå en hållbar utveckling med vidgade perspektiv kopplad till målgruppen små- och medelstora företag vill vi att alla projekt beaktar jämställdhet och jämlikhet inom ramen för sina aktiviteter. Jämlikhet och jämställdhet ger större förutsättningar för nytänkande och innovation.

13 - Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

12 -Hållbar konsumtion och produktion
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Det kan handla om ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Er ansökan ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna

För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon. Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland: Roland Engkvist
roland.engkvist@gotland.se
Tel: 070-447 70 10

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på jämställdhet

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Ni ska tydligt beskriva förväntade resultat kopplat till jämställdhet och verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska integreras i alla projekt. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 7: Stöd till investeringar i FoU-infrastruktur

Box 8: Stöd till innovationskluster

Box 1: Stöd till företag genom ramprojekt.

Observera att det finns ytterligare boxar att välja mellan i handboken.

Ta en tidig kontakt med handläggare inom Småland och Öarna om ni behöver diskutera val av statsstödsbox.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Använd direktlänken till längst ner för att komma till Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Mer om de specifika målen under rubriken Vad handlar erbjudandet om ovan.

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson eller Henrik Blomberg.

Information om Regionalfonden Småland och Öarna

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Solpaneler för elproduktion