Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Stockholm

Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

Vem kan söka?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet samt offentliga aktörer.

Vad kan ni söka för?

Insatser för att identifiera kompetensbehov kopplat till smart specialisering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningsomgången (tre utlysningar) omfattar max 70 miljoner kronor. Medfinansiering med 60 procent gäller.

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan ni som vill genomföra insatser för att identifiera kompetensbehov och möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling som kan stärka genomförandet av smart specialisering i Stockholmsregionen söka finansiering. Projekten ska leda till underbyggd kunskap för utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

Syftet med smart specialisering är att identifiera och prioritera ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta och där regionala aktörer har goda förutsättningar att utveckla internationell konkurrens. Läs mer om Region Stockholms fyra områden för smart specialisering:

Denna utlysning syftar till att främja arbetet att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Projekten ska leda till att specifika kompetensbehov och färdigheter identifieras för att bättre kunna genomföra och omhänderta smart specialisering.

Kompetensförsörjning har varit ett av de största tillväxthindren för små innovativa företag i Sverige och i Stockholmsregionen under de senaste åren. De små och medelstora företagen har svårt att konkurrera om kompetens inom bristyrken där större företag kan erbjuda bättre villkor. Det finns också behov av direkt kompetenshöjande insatser och samarbeten kopplat till områdena för smart specialisering. Det kan utöver behoven av direkt kompetenshöjande insatser handla om exempelvis kompetensmatchning och samarbeten för att bättre möta företagens kompetensbehov till stöd för smart specialisering.

Insatserna ska bidra till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • främja samverkan och kunskapsutbyten mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag,
 • främja regionens strategiska kompetensförsörjning,
 • öka förmågan att attrahera och validera talanger och FoU-investeringar samt stärka regionens innovationskapacitet,
 • Utveckla och förstärka regionens färdigheter för smart specialisering.

Den huvudsakliga målgruppen är aktörer som bidrar till att öka kunskapen om, och användandet av, smart specialisering och kompetensstärkande insatser inom prioriterade områden. Länets företags- och innovationsfrämjande system, dess innovationsnoder samt offentliga aktörer kan söka projektmedel i den här utlysningen.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig till aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet samt offentliga aktörer.

För utveckling och genomförande av kompetensinsatser behöver utbildningsaktörer på olika nivåer involveras, exempelvis akademi, yrkeshögskolor, med flera'. Genom att aktörer i det företags- och innovationsstödjande systemet erbjuds utbildning som stärker kunskaper och färdigheter i smart specialisering samt den entreprenöriella upptäckandeprocessen förstärks stödsystemets professionalism och effektivitet. I detta sammanhang finns behov av strategiska innovationssamarbeten på både nationell och europeisk nivå som exempelvis inom Horisont Europa, Digitalt Europa. Dessa samarbeten kan dock kräva en strukturerad samordning baserad på exempelvis analyser av både möjligheter och behov bland länets quadruple helix aktörer för att utveckla innovationssystemets kapacitet och förmåga till att vidareutveckla prioriterade styrkeområden med smart specialisering som metod.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/ eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i projekt får företagen del av projektets insatser utan att bära ansvaret för att äga projektet och de administrativa och likvida krav som det medför.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Inom denna utlysning kan ni söka projekt inom specifikt mål 1.4: Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap.

Ni kan söka medel för att identifiera specifika kompetensbehov och färdigheter för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering samt för att möta kompetensbehovet inom prioriterade områden för smart specialisering. Det är också möjligt att söka för att genomföra behovs- och mobiliseringsanalyser inklusive involvering av quadruple helix-aktörer (samverkan mellan aktörer inom akademi, industri, offentliga verksamheter samt det civila samhället) för genomförande av kompetensförsörjningsinsatser och strategin för smart specialisering. Insatserna kan också omfatta möjligheter till att stärka strategiska samarbeten och kunskapsutbyten på både nationell och europeisk nivå.

Insatserna kan vara inriktade mot något av de utpekade områdena för smart specialisering som utgörs av:

 • Life science, vård och hälsa​
 • IKT, tech och digitalisering (till exempel digital omställning, innovationshubbar, nya tech-applikationsområden).
 • Industriell omställning genom hållbar produktion (till exempel hållbar produktion, nya material, elektrifiering, digitalisering).

Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling (clean tech, miljöteknik med mera).

Projekten kan ha en inriktning mot:
 • att stärka regionala strukturer och identifiera kompetensbehov inom den smarta specialiseringsstrategins prioriterade områden. Detta är en viktig del i ambitionen att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
 • kunskapshöjande insatser som stärker det långsiktiga lärandet för smart specialisering, strukturomvandling, entreprenörskap och entreprenöriellt upptäckande (EDP).
 • att öka möjligheterna till att stärka regionens strategiska kompetensförsörjning och dess möjligheter att attrahera talanger genom exempelvis bättre validering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningsomgången (tre utlysningar) omfattar max 70 miljoner kronor.

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

En utmaning som framhålls i den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050) är Stockholmsregionens förutsättningar att hantera den globala konkurrensen och skapa goda förutsättningar för innovation, forskning, kunskapsförsörjning och en öppen dynamisk arbetsmarknad. Ett väl fungerande innovations- och forskningsklimat är tillsammans med goda möjligheter att gå från idé till affär en förutsättning för att kommersialisera och nyttja nya, hållbara lösningar på regionens utmaningar. Det krävs därför samlade, tvärsektoriella insatser för en långsiktigt hållbar utveckling.

I regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen finns övergripande utmaningar som är särskilt kopplade till det för utlysningen aktuella specifika målet; "Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap".

Utmaning 1: Minska hindren för att gå från idé till innovation och tillväxtföretag. För att stärka förutsättningarna att gå från en innovativ idé till kommersialisering och innovativa tillväxtföretag behövs insatser inom flera olika områden. Inom denna utmaning lyfts i programmet just kompetensbehoven som präglar en bredd av branscher i Stockholm.

Under senare år har kompetensförsörjningen varit ett av de viktigaste tillväxthindren för små innovativa företag i Stockholmsregionen. Exempelvis beräknas ett underskott på cirka 70 000 personer med it- eller digitalt relaterad kompetens till år 2022 och antalet nyutexaminerade mjukvaruutvecklare räcker inte för att täcka behoven i Stockholmsregionen.

De små och medelstora företagen har dessutom svårt att konkurrera om kompetens inom bristyrken då större företag kan erbjuda bättre villkor. Även inom produktionssidan finns det kompetensbehov, inte minst bland många unga innovativa företag. Det finns även ett behov av att vidareutveckla befintlig kompetens i företagen genom bland annat kompetensutveckling och utbildning i linje med strukturomvandlingarna.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Till behovet att utveckla och genomföra breda kompetensinsatser för smart specialisering ska även möjligheterna att hantera klimatomställningen säkerställas, inte minst i relation till Stockholmsregionens kontinuerliga och kraftigt förändrade demografiska struktur (RUFS 2050). Hänsyn ska även tas till jämställdhet och social hållbarhet genom exempelvis normbrytande och attitydförändrande insatser för att i större omfattning använda kvinnors och utrikes föddas kompetens på Stockholmsregionens arbetsplatser. Parallellt behöver system för validering av kunskaper utvecklas för att omställningen ska bli effektiv och bättre bidra till öka företags konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv.

Insatser för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap har en potential att på en bred front bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen:

Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling, Cirkulär ekonomi, Högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de bidra till följande globala mål:

3: Hälsa och välbefinnande
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10: Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
17: Genomförande av globalt partnerskap

En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö.

I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

De horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av insatser inom programmet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm när utlysningen öppnas. Utlysningen stänger 16 mars.

Läs om digitalt informationstillfälle längst uppe till höger.

Skicka din anmälan till stockholm@tillvaxtverket.se

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

 • Ta del av den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050) om Stockholms­regionens utmaningar och prioriteringar på området. Det är ett krav att ni redogör för hur ert projekt bidrar till att uppfylla strategins mål.

Strukturfondspartnerskapet kommer att bedöma projektansökans koppling till den regionala utvecklingsstrategin .

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:
Samtliga boxar är aktuella.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket.

Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Strukturfondspartnerskapet kommer att uttala sig om prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder:

1. Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen.

2. Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet.

3. Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen.

En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på Region stockholms webbplats.

Det är bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
stockholm@tillvaxtverket.se

Hör av er till:

Robin Andersson eller Lisa Kareliusson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet i Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Digitalt informationstillfälle
Anordnas av Tillväxtverket: 15 februari klockan 10-11. Anmälan görs till stockholm@tillvaxtverket.se