Insatser för stärkt konkurrenskraft inom livsmedelskedjan i Övre Norrland

 • Stängd 12 september 2023
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Livsmedelssektorn står inför en omfattande omställningsresa, där det finns ett stort tryck för att ställa om till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för svenska företag att leda utvecklingen för innovativ produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat. Nu kan ni ansöka om medel för insatser som stärker och främjar entreprenörskap och samverkan inom livsmedelskedjan.

Vem kan söka?

Aktörer med operativt ansvar för regionala livsmedelsstrategier, kommunala aktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att främja tillväxt och entreprenörskap inom livsmedelskedjan i Övre Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Inom ramen för denna utlysning finns 15 miljoner att ansöka om.

Vad handlar erbjudandet om?

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Livsmedelssektorn står inför en omfattande omställningsresa, där det finns ett stort tryck för att ställa om till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem, som också ska serva samhället med fler värden. Det finns också ett växande intresse i hela livsmedelskedjan av att vara med och driva på den gröna och digitala omställningen och många innovativa aktörer utvecklar och introducerar ny innovativ mat på marknaden.

En stärkt livsmedelskedja bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning. En stärkt livsmedelskedja kan också bidra till målet om en cirkulär plats som hanterar klimatomställningen och tar hand om naturresurser och ekosystem för att Övre Norrland ska kunna vara en levande plats för framtida generationer.

Företagen har ett stort behov av stöttning för att utveckla sitt företagande. Behoven finns inom ett stort antal områden som exempelvis affärsplaner och finansiering, ägarskiften och logistiklösningar. Det finns också ett behov av att hitta korta vägar mellan leverantör, försäljare och konsument.

Ett stärkt entreprenörskap är viktigt för Övre Norrlands förmåga att utvecklas och fortsätta stärka sin konkurrenskraft. En förutsättning för att det ska kunna ske är att företagens affärsmodeller integrerar unga, jämställdhet, mångfald och miljöaspekter.

Projekt inom ramen för denna utlysning ska vara inriktade på affärs- och innovationshöjande insatser inom livsmedelssektorn.

Projekt som genomförs ska ha en tydlig koppling till Norrbottens och Västerbottens utpekade områden för smart specialisering. Områdena anges nedan:

 • Naturbaserad ekonomi / Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testbäddar
 • Energiteknik
 • Rymdteknik
 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Hälso- och sjukvård / Life Science
 • Smarta samhällen

För koppling till de regionala smart specialisering strategier:

Region Norrbottens sida med publikationer Länk till annan webbplats. söker du fram dokumentet Smart Specialisering i Norrbotten strategi.

Västerbottens innovationsstrategi Länk till annan webbplats.

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
15. Ekosystem och biologisk mångfald. Limegrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett träd som står på två vågräta streck. Bredvid trädet finns tre flygande fåglar.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan regioner och länsstyrelser som har operativt ansvar för regionala livsmedelsstrategier, kommunala aktörer som har utvecklat egna livsmedelsstrategier/handlingsplaner samt innovations- och främjarsystemets aktörer söka stöd.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier.

Exempel på konkreta åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • att stärka och utveckla företagande baserat på hållbara, nya och utvecklade produkter.
 • att bidra till att skapa innovativa mötesplatser, kluster och klusterallianser, vilket möjliggör ett tvärsektoriellt arbete där olika kompetenser och branscher främjas
 • att stimulera och stärka mikro, små och medelstora företags vilja och förmåga att bredda sin verksamhet till nya marknader

Insatser kan främja och skapa förutsättningar för cirkulära lösningar, digitaliseringssatsningar, förstudier kring nya affärsmodeller/affärsmodellsutveckling, utvecklingsinsatser för effektivare hantering av insatsvaror etc.

Insatser inom ramen för denna utlysning ska vara kopplade till livsmedelssektorn.

Ett stärkt entreprenörskap är viktigt för Västerbotten och Norrbottens förmåga att utvecklas och fortsätta stärka sin konkurrenskraft. En förutsättning för detta är att företagens affärsmodeller integrerar unga, jämställdhet, mångfald och miljöaspekter.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 augusti och stänger den 12 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 8 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

Livsmedelsproduktion har under en lång tid varit en lågt prioriterad fråga i kommuner och region. Även om livsmedel har kommit högre upp på agendan de senaste åren är kunskapen och handlingskraften i offentliga organisationer fortfarande svag och de offentliga aktörernas kunskap om livsmedelssektorn och dess förmåga att bidra till utvecklingen behöver stärkas. De offentliga aktörerna behöver utveckla sina arbetssätt och stärka resurserna för att stödja företag i livsmedelsbranschen.

2017 beslutade riksdagen om en proposition och livsmedelsstrategi för Sverige, med ambitiösa mål, om en globalt konkurrenskraftig livsmedelskedja med ökad livsmedelsproduktion som skapar tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet. Alla regioner har egna regionala livsmedelsstrategier, som skiljer sig åt utifrån regionala behov och styrkeområden, men som alla kopplar till den nationella strategins fokus på ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling i sektorn.

Inom Norrbotten och Västerbotten lyfts livsmedelssektorn som viktig för omställning till ett hållbart och resilient samhälle med hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Livsmedelssektorn anses också viktig för att främja lokal och regional attraktivitet. Den är viktig för besöksnäringen och det finns goda möjligheter till innovation med koppling till spillvärme från industrin.

Relativt få företag i livsmedelskedjan, oavsett företagsstorlek, tar del av de innovationsstödjande och affärsutvecklingsstödjande systemens erbjudanden. Livsmedelskedjans företag är spridda över hela landet, och det finns få geografiska kluster som på ett organiskt sätt växer och drar till sig ledande aktörer inom forskning, näringsliv o.s.v.

För dessa företag och innovatörer ser förutsättningarna väldigt olika ut, beroende på var man geografiskt sett befinner sig. Resurserna för innovationsfrämjande och affärsutveckling är ojämnt fördelade, och regionala inlåsningseffekter skapar hinder för företagens utveckling. Det finns behov av att dela kunskap och koppla samman riktade stöd för mer likvärdiga förutsättningar över hela landet.

Genom insatser som både riktar sig direkt till företag och insatser av mer strukturell och förutsättningsskapande karaktär, kan vi bidra till en ökad innovationshöjd inom livsmedelskedjan i Övre Norrland, och en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor.

Det saknas sammanhållna och långsiktiga strukturer för utveckling av livsmedelsnäringen och plattformar där företag, akademi, intresseorganisationer och myndigheter kan mötas och samverka. Det finns också ett stort behov för att hitta lösningar för viktiga framtidsfrågor i branschen, som kompetensförsörjning, innovation och utveckling av myndighetsarbetet, utmaningar som kräver ett brett samarbete.

Det behövs effektiva satsningar på att bygga regional kapacitet, insatser som nyttjar kompetensen och stärker de regionala affärsutvecklings- och innovationssystemen. Genom insatser som både riktar sig direkt till företag och insatser av mer strukturell och förutsättningsskapande karaktär, kan vi bidra till en ökad innovationshöjd i den svenska livsmedelskedjan, och en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) och minskad ojämlikhet (Mål 10).

Utöver baskravet bör projekten bidra till minst tre globala mål, inklusive delmål, som bedömts särskilt relevant att utveckla: Ingen hunger (Mål 2); God hälsa och välbefinnande (Mål 3); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok Länk till annan webbplats..

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som om omfattas av reglerna för statsstöd. Betänk att även ni som stödmottagare kan vara mottagare av statligt stöd till företag.

Primärproducenter inom livsmedelskedjan kan inte vara mottagare av försumbart stöd/de minimis.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson

Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, telefon: 08-681 66 54

 

Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.