Insatser för ett mer innovativt Norrbotten och Västerbotten

 • Stängd 12 september 2023
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Övre Norrland står inför en samhällsomvandling. Stora industriinvesteringar sker inom länen och medför nya krav på teknisk utveckling och innovativa lösningar hos företag och offentlig sektor. Samhället behöver också snabbt ställa om till att bli mer hållbart. Nu kan aktörer inom programområdet söka finansiering för insatser som påskyndar och underlättar omställningen.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten i Övre Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Inom ramen för denna utlysning finns 50 miljoner att ansöka om.

Vad handlar erbjudandet om?

1.1 Stärk forskning och innovation

En stärkt forskningsinfrastruktur och en funktionell, geografiskt oberoende samverkan bidrar till att minska ojämlikheter mellan olika delar av regionen. Det minskar också ojämlikhet mellan grupper och individer. Genom att utveckla ett tillgängligt innovationssystem stärker vi företagens möjlighet att bedriva hållbart innovations- och forskningsarbete.

För att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten inom Övre Norrland krävs ett smartare nyttjande av avancerad teknik. Det saknas insatser som kopplar ihop noder och innovationsmiljöer. Aktörer behöver också samverka mer för att vi ska få ett effektivt och sammanhållet innovationssystem.

Insatser inom denna utlysning ska fokusera på att bygga kapacitet och utveckla flexibla innovativa lösningar. De ska också syfta till att påskynda och förbättra omställningen till ett grönare och mer konkurrenskraftigt Övre Norrland.

Vi ser gärna väl förankrade satsningar på tillämpad forskning som bidrar med tydlig och direkt nytta hos företag.

Smart specialisering är centralt inom i EU:s sammanhållningspolitik och är ett verktyg för att styra användningen av EU:s fonder. Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor.

Projekt som genomförs inom ramen för denna utlysning ska ha en tydlig koppling till Norrbottens och Västerbottens utpekade områden för smart specialisering. Områdena anges nedan:

 • Naturbaserad ekonomi / Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testbäddar
 • Energiteknik
 • Rymdteknik
 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Hälso- och sjukvård / Life Science
 • Smarta samhällen

För koppling till de regionala smart specialisering strategier:

Region Norrbottens sida med publikationer Länk till annan webbplats. söker du fram dokumentet Smart Specialisering i Norrbotten strategi.

Västerbottens innovationsstrategi Länk till annan webbplats.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
15. Ekosystem och biologisk mångfald. Limegrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett träd som står på två vågräta streck. Bredvid trädet finns tre flygande fåglar.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier.

Exempel på konkreta åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • Att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation, etablering av nya innovationsbaserade företag och hållbar tillväxtförmåga i små och medelstora företag
 • Att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som öppna innovationsprocesser
 • Att stimulera en stärkt regional forskningsinfrastruktur med utvecklat nationellt och internationellt samarbete
 • Att öka funktionell samverkan och geografiskt oberoende samverkan mellan länder, regioner och aktörer i innovationsekosystemet för att stimulera innovation i glesa regioner
 • Att stimulera företagens möjligheter att öka sin egen forskning och utveckling
 • Att etablera och utveckla innovationsmiljöer och testmiljöer
 • Att stödja pilotverksamheter, tidig produktvalidering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 augusti och stänger den 12 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 8 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

I Norrbotten och Västerbotten finns de täta och kunskapsintensiva miljöerna främst i orter med närhet till regionens universitet och forskningsinstitut. För att hela regionen ska ha samma möjlighet till utveckling så behöver nya former av flexibla innovationsmiljöer skapas. Dessa miljöer ska utvecklas och formas inom de områden som pekas ut i regionens strategier för smart specialisering och diversifiering.

I Norrbottens och Västerbottens smarta specialiseringsstrategier är det centralt att använda sig av metoden skärningspunkter. Genom att korsa olika branscher och olika typer av företag, organisationer och kompetensområden så finns potential för framtida innovationer och förbättrade arbetsmetoder. I skärningspunkter mellan kompetensområden förbättras möjligheterna för nya innovativa företag och en mer innovativ offentlig sektor.

Fler små och medelstora företag behöver medverka i forsknings- och innovationsinsatser som kan bidra till utveckling och till nya lösningar på de regionala utmaningarna. Genom samarbeten för stärkt innovationsförmåga kan vi öka tillväxten och konkurrenskraften i våra små och medelstora innovationsföretag och säkerställa den långsiktiga attraktionskraften för investeringar och talanger.

För att stärka företagens konkurrenskraft och förmåga till förnyelse behöver förutsättningarna för tvärsektoriell samverkan förbättras. Företagen behöver ges möjligheter att öka sin forskning och innovation, samt förmåga att kommersialisera innovationer. Små och medelstora företag behöver öka sin samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Forskningsaktörer, företag, civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer kan i samverkan utveckla välfärdslösningar.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) och minskad ojämlikhet (Mål 10).

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål, inklusive delmål, som bedömts särskilt relevant att utveckla: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11), Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13) och Ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som om omfattas av reglerna för statsstöd. Betänk att även ni som stödmottagare kan vara mottagare av statligt stöd till företag.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, telefon: 08-681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.