Har du idéer till projekt som bidrar till bredbandsutvecklingen i Mellersta Norrland?

 • Stängd 12 december 2023
 • Jämtland
 • Västernorrland

Vill ni vara med och främja utbyggnad av bredband i Mellersta Norrland? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska bidra till att möta behovet att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.

Vem kan söka?

Offentliga och privata nätägare som bygger ortssammanbindande nät i överensstämmelse med regionala bredbandsstrategier och Post- och Telestyrelsens bestämmelser för stöd till bredbandsinvesteringar.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som bidrar till utbyggnad av ortssammanbindande nät.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 80 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
Specifikt mål 1.5 - Investeringar i ortssammanbindande bredbandsnät

Programmet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025.

Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Effekter på lång sikt:

 • tillgänglighet och attraktionskraft ökar i programområdet
 • tillgängligheten ökar för företag och individer och avstånd till marknader minskar
 • förutsättningarna för hållbar omställning och utveckling förbättras.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer som investerar i infrastruktur i form av ortsammanbindande bredband.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Insatser

Utveckling av miljöer och infrastruktur

Projektet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Viktiga resultat av insatser för utbyggt ortssammanbindande nät är att fler hushåll och företag får tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Stödet ska bidra till att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Regionalfonden kan enbart användas för finansiering av ortssammanbindande nät. Insatser för att ansluta till ortsammanbindande nät samordnas med insatser för accessnät från Post- och Telestyrelsen (PTS) och andra möjliga finansiärer.

Projektet ska bidra till utbyggnad av infrastruktur i form av ortssammanbindande bredbandsnät.

Effekter på kort och medellång sikt:

 • lokala nät som möjliggör anslutning av hushåll och företag byggs upp på fler platser
 • avancerad trådlös kommunikation leder till tillgång till bredband för fler boende i glesa områden
 • fler företag får förutsättningar att nå en bredare marknad
 • fler kvinnor och män får tillgång till snabbt bredband.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Inom politiskt mål 1, specifikt mål 5 finns totalt cirka 80 miljoner kronor att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 8 augusti och stänger 12 september 2023.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 19 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrland har en låg täckning av snabbt bredband där drygt 70 procent av hushållen i Västernorrland och Jämtland Härjedalen har tillgång. Motsvarande täckning bland företag/arbetsplatser är drygt 65 procent. Den låga täckningsgraden i Mellersta Norrland ska ses mot bakgrund av målet i regeringens bredbandsstrategi att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Bredband är en grundförutsättning som stödjer genomförandet av övriga politiska mål. Tillgång till snabb digital infrastruktur i hela programgeografin är en förutsättning för digitalisering och transformation som krävs för hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt när fast telefoni och xDSL succesivt avvecklas i glesa områden. I takt med ökad digitalisering inom offentlig och privat sektor blir bristen på bredband ett stort problem, särskilt med tanke på den minskande fysiska närvaron av både offentliga och privata servicegivare.
God digital infrastruktur möjliggör tillgänghet och valfrihet och är en förutsättning för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

Utbyggt bredbandsnät skapar förutsättningar för etablering av företag, arbete och studier på distans samt nyttjande av digitala välfärds- och samhällstjänster. Möjligheter skapas även för minskat resande och minskad klimatpåverkan.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

OBS! För bredband sker en särskild ansökningsprocess, se mer: Offentligt samråd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

För bredbandsprojekt finns särskilda krav

Läs mer här:

Särskilda krav för vissa typer av projekt - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.