Hållbar livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige

 • Stänger 12 december 2023
 • Örebro
 • Östergötland
 • Sörmland
 • Uppsala
 • Västmanland

I takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av livsmedel. Förutsättningar behöver förbättras för att bygga robust och resilient försörjningsberedskap i livsmedelskedjan, i samverkan med bred representation av aktörer, även offentliga. Livsmedelsförsörjningen behöver omformas för att bli mer hållbar för både människa och miljö. Nu finns möjlighet att söka stöd för att skapa en mer hållbar livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande aktörer som exempelvis samverkansorganisationer, offentlig sektor och lärosäten. Stöd kan inte ges direkt till företag för utveckling av egen verksamhet.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att skapa mer hållbar livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna.

Vad handlar erbjudandet om?

I takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av livsmedel. Livsmedelsförsörjningen behöver dock omformas för att bli mer hållbar för både människa och miljö. I Östra Mellansverige finns ett stort behov av omställning till en hållbar livsmedelsproduktion och ökad innovationskraft. Hållbar livsmedelsförsörjning är utpekat som ett av fyra gemensamma utmaningsområden för regionen.

För att trygga en hållbar livsmedelsförsörjning finns det utmaningar i form av bristande lönsamhet, starkt behov av ny kompetens inom flera sektorer, hård internationell konkurrens och globala utmaningar som klimatförändringar och andra miljöproblem. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. För livsmedelskedjans utmaningar finns också nya möjligheter till exempel genom digitalisering, ökad forskning och innovation.

Utmaningsområdet har tre prioriterade inriktningar:


Stärkt försörjningstrygghet samt ökad robusthet och resiliens
Inriktningen omfattar förmågan att vara självförsörjande och att stärka försörjningstryggheten. Det kommer kräva mer innovationer och ökat nyttjande av digitala verktyg. Forskning kring digitala innovationer och nya typer av företag med fokus på framtidens lantbruksinnovationer är av stor vikt.

Stärkt hållbar livsmedelskedja
Inriktningen omfattar hållbara affärsmodeller och erbjudanden i en sammanhållen livsmedelskedja vilket kommer att vara centralt för att skapa efterfrågan på nya marknader. Det handlar om nya modeller, tekniker, koncept och aktörer. Hållbara affärsmodeller behöver också adressera såväl jämställdhet och jämlikhet som socialt företagande.

Resurseffektiv och innovativ livsmedelsproduktion
Inriktningen omfattar ökad och effektiviserad produktion genom innovativa metoder som till exempel närcirkularitet, vertikalodling och proteinutveckling.

Här kan du läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden:

Färdplaner ÖMS utmaningsområden för smart specialisering. Länk till annan webbplats.

Handlingsplaner Länk till annan webbplats.

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera. Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Företag kan inte söka stöd för att utveckla sin egen verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Denna utlysning efterfrågar insatser som bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige.

Att försöka identifiera gränsytor med stor potential för samspel och generiska lösningar över dessa gränsytor är många gånger en nyckel. Satsningar i skärningspunkten mellan utmaningsområdena, smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning samt life science, välfärdsteknik och e-hälsa, ses därför som särskilt intressanta och värdeskapande. Likväl som satsningar som inkluderar såväl näringsliv, som akademi, offentlig sektor och civilsamhället.

Utgångspunkten för arbetet bör vara ett mer effektivt nyttjande av både naturresurser och humankapital för att de tre hållbarhetsdimensionerna ska nås. Genom att bedriva projekt ser vi att ni inom ramen för den här utlysningen kommer att bidra till att miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv integreras i insatsen.

Exempel på insatser:

 • Insatser som ökar den digitala mognaden och insikten om säker digitalisering för framtidens livsmedelsförsörjning
 • Insatser som möjliggör för testmiljöer där säkerheten i hela livsmedelskedjan kan testas
 • Insatser som bygger beredskap hos offentliga och privata aktörer för att stärka försörjningstryggheten
 • Insatser som stärker möjligheterna till industriell symbios för hållbarhet och ökad försörjningstrygghet
 • Insatser som främjar fler cirkulära lösningar och affärsmodeller för minskad användning av fossila bränslen och energi
 • Insatser som främjar det interregionala stödsystemet inom livsmedel genom satsningar på interregionala noder, livsmedelsacceleratorer och FOI-lotsar
 • Insatser som utvecklar arenor, nätverk och testmiljöer där techbolag kan testa och utveckla sina erbjudanden tillsammans med livsmedelsbranschen
 • Insatser som bidrar till framtidens livsmedelsproduktion genom digitala verktyg, tjänsteinnovation, hållbara tjänster och metoder som exempelvis proteinutveckling och vertikalodling

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 21 november 2023 och stänger 12 december 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige sker i mars 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Östra Mellansverige har pekat ut gemensamma utmaningsområden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar och behov näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i länens områden för smart specialisering ett av dessa är hållbar livsmedelsförsörjning


En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.

Här kan du läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden:

Färdplaner ÖMS utmaningsområden för smart specialisering. Länk till annan webbplats.

Handlingsplaner Länk till annan webbplats.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter. 
 
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan. 
 
Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen. 

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområde hållbar livsmedelsförsörjning förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett övergripande begrepp för jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa.

Exempelvis för globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas mplementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Denna utlysning bör ni särskilt beakta box nummer 7 och 8.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
isabelle.canderskog@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

 

Vi uppmanar till att tidigt i ansökningsprocessen ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

 

Länk till mallen för tidig projektidé

Tillväxtverket kommer arrangera ett digitalt informationstillfälle. Information om och anmälan till detta tillfälle görs via länken nedan.


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

En person köper grönsaker i en trälåda och tar i hand med säljaren