Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Östra Mellansverige

 • Stängd 13 september 2023
 • Örebro
 • Östergötland
 • Sörmland
 • Uppsala
 • Västmanland

Vill ni bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östra Mellansverige? Nu finns EU-finansiering att söka för att möta utmaningsområdena klimatpositiv bebyggelse, fossilfria drivmedel, smarta samhällstekniska system och en cirkulär och giftfri ekonomi. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vem kan söka?

Energikontor, offentlig sektor och samverkansorganisationer i form av exempelvis företagsorganisationer kan söka stöd

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att bidra till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna för ett projekt eller förstudie

Vad handlar erbjudandet om?

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till att små och medelstora företag i Östra Mellansverige är en del av den cirkulära ekonomin i högre grad.

Projektet ska:

- anpassa sin verksamhet efter behov i små och medelstora företag
- skapa nytta för flera små och medelstora företag

Nedan kan du läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill diskutera om era idéer kan ha möjlighet att få finansiering.

Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Utveckling som sparar resurser
Projektet får gärna bidra till att fler små och medelstora företag arbetar med att till exempel

- återanvända och återvinna material
- cirkulära affärsmodeller

Projektet får gärna fokusera på industriell symbios där flera verksamheter samarbetar för att spara resurser.

Minska ekonomiska risker i omställningen
Projektet får gärna utveckla lösningar som minskar den ekonomiska risken för företag som gör en omställning till att arbeta mer cirkulärt. Många behöver höja sin kompetens, utveckla nya arbetssätt och utveckla sina affärsmodeller. För att bidra till den kan projektet till exempel jobba för att höja beställarkompetens och annan utveckling av offentlig upphandling inom cirkulär ekonomi.

Ni kan fokusera på behov inom vissa branscher eller flöden
Projektet kan fokusera på behov i en eller flera branscher. Ni får gärna stimulera lärande och samverkan mellan olika branscher, exempelvis genom industriell symbios. Det kan också fokusera på ett visst flöde, till exempel för plast eller byggmaterial.

Ta vara på möjligheter till samarbete
Projektet får gärna samarbeta med andra aktörer som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen. Projektet bör också samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige för att säkerställa att ni tar vara på lärdomar och lösningar som finns på andra platser.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

- Samverkansorganisationer för grön omställning inom olika branscher och sektorer
- Kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, regioner samt kommunala bolag.
- Energikontor verksamma inom Östra Mellansverige.
- Universitet

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Projektet ska bidra till att öka förmågor och i med det även förändrade beteenden.

Projektets aktiviteter ska leda till resultat (förmågor och beteenden) inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor:

- direkta insatser till företag
- Utveckling av stödstrukturer

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa ökade förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Resultatkedjorna

Projekt med insatser som riktar sig direkt till företag

Projektet arbetar direkt med små och medelstora företag. Aktiviteterna bidrar till att företagen utvecklar sin förmåga och ändrar beteenden. Aktiviteterna kan till exempel innebära:

Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, genom att
- Utveckla och implementera nya cirkulära affärsmodeller som fokuserar på delning, reparation och återbruk
- Förbättra designprocessen
- Testa nya tekniker och processer
- Identifiera nya marknader för restflöden
- Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Nätverk för företag som kan samarbeta och lära av varandra
- inom leverantörskedjor där små och medelstora företag deltar
- inom en särskild bransch eller mellan branscher

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till at stödstrukturens aktörer utvecklar förändrade beteenden och förmågor. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Ni kan till exempel bedriva sådana insatser inom:

Aktiviteter som stärker främjandesystemets metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag
- Nätverk för att stärka lärandet mellan olika företagsfrämjande organisationer
- Insatser för att stärka främjandesystemet inom området med samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 8 augusti och stänger 12 september. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige sker i mitten av december. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De projekt och förstudier vi söker i denna utlysning ska bidra till en cirkulär- och giftfri ekonomi samt nationella klimat- och energimål. Projekt och förstudier ska även ha koppling till regionala utvecklingsstrategier (RUS:ar). Regionerna i Östra Mellansverige har enats om att fokusera på fyra klimatutmaningar.

Klimatpositiv bebyggelse
Målsättningen om klimatneutralitet år 2045 medför ett övergripande behov av att minska energianvändningen och utsläpp. Samtidigt uppstår behov av mer energieffektiva lösningar på hushålls-, fastighets- och samhällsnivå. Insatser för energieffektivisering och utveckling av nya lösningar utgör en viktig drivkraft inom industrin och alla andra typer av fastighetsbestånd. Digitalisering och användandet av data som resurs för till exempel styr- och reglersystem samt visualisering av effekter av olika beteenden kommer bidra till en effektivare energianvändning.

Fossilfria drivmedel
En tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige kommer från fossila drivmedel. Omställningen mot användandet av förnybar energi och drivmedel accelereras när stora offentliga och privata aktörer ställer om och små och medelstora företag kan följa efter. Tillgänglig och ändamålsenlig infrastruktur för biobaserade energibärare och el är avgörande för omställningsarbetet. i Östra Mellansverige finns det en rad aktörer som kan stötta offentliga organisationer i deras omställning genom till exempel tester och piloter, nya modeller och insikter samt utformning av upphandlingskriterier och rutiner.

Smarta samhällstekniska system
Effekt- och tillgångsfrågan avseende el är central inom Östra Mellansverige. Ökad elektrifiering och digitalisering ingår som en viktig del i samhällsutvecklingen vilket komplicerar en redan ansträngd situation ytterligare. Omställningen till smartare energisystem innebär krav på en långtgående och samordnad utveckling av infrastruktur som är styrande för utvecklingen. Denna omställning kommer kräva nya aktörsstrukturer och nya affärs- och marknadsmodeller. Effektiv samverkan och samordning med offentliga aktörer och näringslivet är avgörande för att klara av att genomföra omställningen.

En cirkulär och giftfri ekonomi
För att uppnå klimat- och energimål och samtidigt möta globala utmaningar måste den linjära ekonomins produktionssystem utvecklas mot att bli regenerativt och cirkulärt. Cirkulär ekonomi innefattar bland annat effektivare materialflöden, hållbar energianvändning, längre förädlingskedjor och cirkulära affärsmodeller. Möjligheten till innovationer och nyföretagande inom cirkulär ekonomi bedöms som stor med möjlighet till starka kopplingar till den biobaserade ekonomin. Inom vissa områden behöver stödsystem och demonstrationsmiljöer utvecklas i samverkan för att öka kunskap och sprida resultat som accelererar omställningsarbetet.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I ansökan ska ni
- ange vilka av de globala målen i Agenda 2030 som ert projekt ska bidra till, och beskriva hur det ska gå till – hur era aktiviteter och resultat på lång sikt bidrar till målen
- beskriva de förändringar som ert projekt ska skapa i målgrupperna – förändringarna ska vara i linje med det som ska ske på samhällsnivå enligt respektive globalt mål
- redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt, och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medföra negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till
- Mål 5, jämställdhet
- Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till minst ett av följande:
- Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 12, hållbar konsumtion och produktion.

Beskriv gärna vilka specifika delmål projektet ska bidra till, till exempel
- Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
- Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Denna utlysning har stängt. Du kan inte längre söka denna utlysning

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Isabelle.canderskog@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

 

Vi uppmanar till att tidigt i ansökningsprocessen ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

 

Länk till mall för tidig projektidé

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.