Främja förnybar energi i Mellersta Norrland

 • Stängd 12 december 2023
 • Jämtland
 • Västernorrland

Vill ni vara med och skapa insatser för främjande av förnybar energi? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland och Västernorrlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vem kan söka?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter. Vid ram-projekt kan endast Regionerna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland söka projekt.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier samt ramprojekt som bidrar till satsningar av förnybar energi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 38 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna:

 • ökad användning och produktion av förnybar energi
 • främja förnybar energi
 • omställning till hållbara drivmedel

  Det önskat sluttillstånd som projekt ska bidra till inom detta område är hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.

  Önskade effekter på lång sikt är:
 • minskade utsläpp av växthusgaser
 • hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
 • ökad produktion och användning av förnybar energi
 • effektivare användning av begränsade resurser

  Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.

Mer information

Vem kan söka?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter. Vid ram-projekt kan endast Regionerna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland söka projekt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär:

Direkta insatser till företag
Små- och medelstora företag i Mellersta Norrland behöver möta omställningen till hållbara drivmedel för att även fortsättningsvis vara hållbara och konkurrenskraftiga på marknaden. Omställningen görs genom stöd till företag för utveckling av nya produkter och processer som bidrar till omställningen till förnybar energi. Till exempel förnybar energi i form av biogas (från matrester och andra eventuella restprodukter), flygbiobränsle, vätgas (från förnybar el), el från sol, vind, kraftvärme och biodiesel.

Utveckling av stödstrukturer
Organisationer ges stöd för insatser till små- och medelstora företag och organisationer, såsom kunskapsspridning och nätverksbyggande som bidrar till förbättrad infrastruktur och ökad användning och produktion av förnybara drivmedel. Organisationer ges stöd för insatser som utvecklar produkter och processer för energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag. Andra viktiga insatser är utveckling av upphandlingsprocesser som främjar användandet av förnybar energi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Totalt finns cirka 38 miljoner kronor att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 8 augusti och stänger 12 september 2023.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 19 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrlands utvecklingsmöjligheter är nära sammankopplade med de rika naturtillgångarna som starkt präglar programområdets ekonomi. För att förbättra den ekonomiska utvecklingen i programområdet, och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar regional utveckling, krävs en fokusering på att öka produktiviteten genom hållbara och cirkulära affärsmodeller baserade i diversifiering utifrån smart specialisering. Att nyttja naturtillgångar utan att skada naturvärdena kommer att bli allt viktigare.

Mellersta Norrland har potential att öka små- och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi och därför finns goda förutsättningar att ligga i täten när det kommer till klimatarbete. Detta omfattar inte minst den potential som finns i programområdet kopplat till ökad användning och produktion av el från förnybara källor och biodrivmedel från skogligråvara. FN, EU, Sverige och Mellersta Norrland har mål och strategier för att bli fossilbränslefria. Tillgång till hållbara förnybara drivmedel och utvecklingen av hållbara energilösningar är nödvändigheter för klimatomställning. För att nå målen om utsläppsminskningar behövs mjuka åtgärder som förändrar attityder, ökar kunskapen och stimulerar efterfrågan och tillgången på hållbar förnybar energi i hela regionen.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 7.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet

Energisektorn domineras historiskt, och fortfarande, av manliga strukturer. Att aktivt arbeta för att förändra dessa strukturer är viktigt för såväl samhället som för branschen. Att få in nya perspektiv och kompetenser är nödvändigt för att bredda perspektiven inom energisektorns verksamhet och kan vara en direkt avgörande faktor för hållbar utveckling. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet. Jämställdhetsintegrering är en grundläggande ansats i det regionala utvecklingsarbetet och det genomsyrar även programmets framtagande och genomförande. Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Förväntade resultat ska beskrivas och en jämställdhetsanalys synkroniserad med övriga hållbarhetsaspekter ska genomföras. Analysen ska visa hur framtagna insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas mål som tar fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Eller till programmets mejladress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.