Förstudier för att bidra till ett smartare Östra Mellansverige

 • Stänger 12 december 2023
 • Örebro
 • Östergötland
 • Sörmland
 • Uppsala
 • Västmanland

Vill ni vara med och skapa en hållbar utveckling med utgångspunkt i regionens gemensamma utmaningar? Nu finns möjlighet att söka medel för förstudier. Förstudierna ska undersöka möjligheter till projekt för att stärka små och medelstora företags innovationskapacitet, konkurrenskraft, digitala mognad och kompetensförsörjning.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande aktörer som exempelvis samverkansorganisationer, offentlig sektor och lärosäten. Stöd kan inte ges direkt till företag för utveckling av egen verksamhet

Vad kan ni söka för?

Förstudier med syfte att skapa hållbar utveckling genom att stärka företags innovations- och konkurrenskraft samt förmåga till digital omställning och kompetensförsörjning

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna för en förstudie. En förstudies totalbudget kan vara högst 1 860 000 kr

Vad handlar erbjudandet om?

Den övergripande ambitionen är att bidra till ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag. Förstudier kan genomföras inom följande områden:

Specifikt mål 1.1 stärka forskning och innovation.
För Östra Mellansverige är det nödvändigt att arbeta med innovationsfrågor i en global ekonomi. Innovation kan i sammanhanget innebära många saker. Det kan exempelvis vara nya produkter eller tekniska lösningar. Det kan också vara nya sätt att utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer. Innovation kan vara nya sätt att hantera elanvändningen eller nyttja råvaror från naturen alternativt att genom AI möjliggöra för tekniska system att uppfatta sin omgivning och lösa problem på nya sätt.

Ett gott innovationsklimat ger ökad livskvalitet för människor, en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling och bidrar dessutom till stärkt attraktionskraft för ÖMS. Vidare leder det till tillväxt och nya jobb, eftersom efterfrågan på nya lösningar samtidigt lägger grunden för framtidens marknader. Innovation och förnyelse krävs inom flera områden för att främja hållbar tillväxt. Forskning- och utvecklingsinsatser behöver därför mötas upp av satsningar som främjar nyttiggörande och kommersialisering av idéer, entreprenörskap som attraherar investeringar.

Specifikt mål 1.2, Säkra nyttan av digitaliseringen
En väl utbyggd och fungerande infrastruktur kring digitalisering i Östra Mellansverige skapar förutsättningar för att bo och verka i hela regionen samt att bedriva en effektiv och innovativ produktion. Digitaliseringen är således viktig för att stärka konkurrenskraft, skapa sysselsättning samt driva en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. I dag utvecklas dock digitaliseringen ojämnt i Sverige och går långsammare än i andra jämförbara länder, så tempot på den digitala transformationen behöver öka. Analyser visar till exempel att vi inte har satsat tillräckligt på insyn, öppenhet, samverkan och medskapande för att kunna säga att vi ligger i framkant när det gäller den digitala transformationen.

Att öka digitaliseringstakten och skapa digitalt kompetenta och trygga medborgare och organisationer som kan driva innovation blir därför viktigt. Digitalisering handlar i sammanhanget bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning, främja digital kompetens, skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur samt för utveckling och användning av ny teknik såsom data och artificiell intelligens. Genom att öka takten kan regionen bidra till att vi snabbare kan använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

1.3, stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
De små och medelstora företagen är avgörande för Östra Mellansveriges. För att nå ökad och långsiktigt hållbar utveckling är dessa företag och att det skapas nya företag samt relationen mellan mindre företag och stora företag avgörande.

Här blir det viktigt med affärsutvecklingsinsatser samt ökad tillgång till olika nätverk. Det behövs även mer tillgång till finansiella instrument och att fler använder dem men också annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kommer kräva förändring av hela värdekedjor där innovativa hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och affärsmodeller, behöver utvecklas. Andra behov kopplat till företagens innovationsförmåga handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Det långsiktiga målet handlar här om att utveckla ett regionalt innovations- och företagsfrämjande system i hela programområdet med tydliga roller och en långsiktig finansiering. Inom detta särskilda mål kommer bidrag inte riktas till företagen utan till de företagsstödjande aktörerna vilka förmedlar insatser till företagen. '

Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
Smart specialisering och innovation samt efterföljande samhällsomställning ställer på både arbetsgivarnas strategiska kompetensförsörjning och den enskildes långsiktiga förutsättningar för kompetensutveckling. Kompetensbrist riskerar att försvåra möjligheterna till innovation och tillväxt inom näringslivet och i de utpekade utmaningsområdena. För att realisera de strategiska satsningar som krävs för att omsätta smart specialisering behövs en stärkt samverkan mellan lärosäten, utbildningsaktörer och näringsliv. Vägen dit kräver, att utbildningar utvecklas som matchar näringslivets behov, fördjupa kunskapen om näringslivets kompetensbehov och stärka företagens förmåga i dess kompetensförsörjningsarbete.


Projektsökande inom samtliga områden ska i ansökan beskriva hur insatserna förhåller sig till Östra Mellansveriges utmaningsområden:
- Smart industri
- Morgondagens energilösningar
- Hållbar livsmedelsförsörjning
- Life science-välfärd och e-hälsa

Här kan du läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden:

Färdplaner ÖMS utmaningsområden för smart specialisering Länk till annan webbplats.

Handlingsplan Länk till annan webbplats.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera. Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för eller äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva förstudier inom följande områden:

Specifikt mål 1.1
I Östra Mellansverige har tre insatsområden för arbetet med att utveckla forsknings- och innovationskapaciteten identifierats:

Att stärka företagens innovationsförmåga
Att underlätta steget från forskning till kommersialisering
Att främja nya samverkansformer mellan akademi och SMF

Utlysningen stödjer därför insatser som bidrar till projekt som skapar förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, där samspelet är tydligt mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Det kan bland annat handla om strukturbyggande aktiviteter och/eller satsningar som främjar nya affärsmodeller för att skala upp verksamheter och/eller för att bidra till dess utveckling och omställning. Alternativt till att föra ut forskning och nya idéer i samhället och öka graden av kommersialisering. Vidare handlar det om att stärka, utveckla och driva strukturer som öppnar upp för en effektivare användning av kunskap, tillgångar och resurser kopplat till labb/testning, verifiering samt test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar.


Specifikt mål 1.2
I Östra Mellansverige har i första hand två insatsområden för arbetet med att öka nyttjandet av digitaliseringens fördelar identifierats:

Digitalisering av små och medelstora företag
IT-tjänsters och IT-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet

Utlysningen stödjer därför förstudier som kan leda till utveckling av ändamålsenliga stödinsatser inom digitalisering för att utveckla digitala lösningar, affärsmodeller och koncept för uppskalning samt korsbefruktning. Vi söker insatser som leder till ökad digital mognad hos företag och medborgare och som öppnar för en mer holistisk planering och genomförande av samhällsinsatser. Det kräver väl fungerande stödstrukturer så att potentialen med digitalisering kan tas tillvara och smart specialisering utvecklas.

Insatserna kan bland annat handla om satsningar som syftar till att samla stödstrukturerna och innovationssystemen för att SMF ska kunna erbjudas ett mer sammanhållet och ändamålsenligt utformat stöd. Vidare uppmuntras insatser som förbättrar och optimerar flöden av bland annat energi och avfall, men även flöden inom vård, medicinteknik och hälsodata. Utlysningen stödjer vidare insatser som bidrar till utvecklingen av nya tillämpningar och system för optimering, effektivisering och omställning i offentlig sektor.

Specifikt mål 1.3
För Östra Mellansverige har följande tre insatsområden identifierats för arbetet med att utveckla företagens konkurrenskraft:

Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag
Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag
Forskning och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning

För att stärka entreprenörskapet relaterat till Östra Mellansveriges utmaningsområden, öka företagens möjlighet att utvecklas och fortsatt vara konkurrenskraftiga finns behov av direkta och indirekta insatser mot företag. Detta kan ske genom till exempel affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning, tillgång till olika nätverk och stöd för internationalisering. Det handlar också om breddad tillgång till och användning av finansiella instrument och annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden, inte minst för bolag som har ambitioner att växa och expandera.

Insatser för ökad internationell samverkan kan involvera såväl aktörer som företag, med fokus på konkreta operativa samarbeten kring exempelvis test- och demonstrationsmiljöer och utveckling av färdigheter för hållbar omställning eller utgöras av andra internationella engagemang, som deltagande i relaterade EU-programs utlysningar där fler finansieringsinstrument är möjliga eller som pilotprojekt inom relaterade tematiska områden.

Ett annat prioriterat område handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Ytterst inbegriper detta att utveckla ett sammanhållet och tillgängligt innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och en långsiktig finansiering. Här bör insatser kopplas till färdplanernas inriktningar inom respektive utmaningsområde där satsningar i skärningspunkter mellan utmaningsområdena ses som särskilt intressanta. Motsvarande erbjudanden finns i en bransch/sektor mot andra branschaktörer.

Insatser inom specifikt mål 1.4 ska syfta till att:

Utveckla strukturer och/eller samverkan mellan näringslivsfrämjande aktörer inom ÖMS. Utvecklingen kan också ske mellan aktörer i ÖMS och nationella/internationella aktörer.

Utveckla kompetens och färdigheter inom smart specialisering, missionsdriven innovation samhällets omställningsförutsättningar, innovationsupphandling, kompetensförsörjning, entreprenörskap och hållbarhet hos näringsfrämjande aktörer verksamma i ÖMS.

Utveckla den regionala attraktiviteten och öka kännedomen nationellt och internationellt om det regionala arbetet inom de fyra utmaningsområdena.

ÖMS kännetecknas idag av stark samverkan inom respektive län, det finns en hög strategisk ambition för samverkan i den regionala utvecklingen och strategiska prioriteringar i de fyra utpekade utmaningsområdena. Det krävs fortsatt sammanhållande strukturbyggande insatser för att fortsatt utveckla den ÖMS-gemensamma innovationskapaciteten och de regionala arbetssätten och att dessa når ut i alla delar av ÖMS, även civilsamhället. Samarbetet med andra regioner, nationella och internationella aktörer behöver även stärkas för att nå de regionala målen. Samverkan mellan lärosäten, utbildningsaktörer, främjandeaktörer och näringsliv behöver fortsätta att utvecklas över tid. Nationellt finns flertalet starka näringslivsutvecklande erbjudanden som vi behöver bli bättre på att dra nytta av regionalt för att främja näringslivets utveckling. Utvecklingsprojekten kan till exempel handla om kunskaps- och informationsdelning, gemensamma affärsmodeller, utveckling av gemensamma kundflöden, resursdelning och utveckling av gemensamma strategiska ambitioner och mål.

Utveckla kompetens och färdigheter

Kompetensbrister och svaga/underkritiska strukturer, inom det offentliga systemet riskerar att försvåra möjligheterna till innovation och tillväxt inom näringslivet och i de av Östra Mellansverige utpekade utmaningsområdena. För att uppnå detta krävs utvecklingsinsatser riktade till det offentliga systemet. I takt med att EU utvecklar sitt innovationsarbete behöver också de regionala aktörerna utveckla sin kunskap om och förståelse för framtidens processer och finansiella verktyg. ÖMS har förutsättningar för att öka nyttjandet av EU:s innovationssatsningar till exempel Horisont, Vanguard, med flera större finansieringsverktyg inom EU samt även påverka EU:s innovationspolitik i en riktning som gynnar ÖMS färdplaner och ÖMS regionala utveckling.

Projekten kan till exempel handla om kunskapshöjande och metodutvecklade insatser inom smart specialisering, missionsdriven innovation, EU och entreprenöriellt utvecklande processer (EDP) samt hållbarhet. Utvecklingsprojekten kan exempelvis också handla om ökad kunskap om och insatser för det livslånga lärandet även inom det offentliga stödsystemet och fördjupad/uppdaterad kunskap. Insatserna behöver ske både på lokal och regional nivå samt långsiktigt stärka ändamålsenliga kompetensförsörjningsstrukturer.

Utveckla den regionala attraktiviteten

De strategiska ambitionerna som de fyra utmaningsområdena pekar ut vilar på regionala styrkor och nationell excellens inom dessa områden. De är samtidigt globala utmaningar och näringslivet i ÖMS har en möjlighet att bidra till att lösa dessa gemensamma mål. Kännedomen om det regionala näringslivets styrkor men den akademiska excellensen som utvecklas i ÖMS behöver öka för att stärka den regionala attraktiviteten. ÖMS som innovationsregion har förutsättningar att utvecklas ytterligare med internationell lyskraft och regionen är beroende av ökad talangattraktion, investeringar och etableringar för att nå detta. Här finns också förutsättningar för att korsbefrukta dessa kunskapsområden för att på så sätt öka utvecklingen och dra nytta av all den regionala kompetens som finns inom t ex AI, inbyggda system, additiv tillverkning, visualisering, IndTech, nya material, med mera. Utvecklingsprojekten kan till exempel handla om kommunikation, Inward Investment, etableringsfrämjande, talangattraktion med mera, kopplat till de fyra utmaningsområdena.

Detta specifika mål har klara beröringspunkter med socialfonden ESF+. Programmen skiljer sig dock åt genom att regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering, medan utgångspunkten i socialfonden ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Eventuellt kommer möjligheten finnas att söka medel ur socialfonden ESF+ då fondsamordning förväntas bidra till synergieffekter för såväl ESF-rådet som Tillväxtverket.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra en förstudie kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 21 november och stänger 12 december.
Prioritering sker i april. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade längden för förstudier är nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Östra Mellansverige har pekat ut gemensamma utmaningsområden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar, behov och utvecklingsriktningar i näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i länens smarta specialiseringsområden.

Smart industri
Industrins aktörer har stora utvecklingsbehov inom digitalisering, innovation och teknik.
Eftersom konkurrensen ökar och kraven höjs på hållbar produktion behöver företagen investera i innovation och produktionsprocesser.
Ökad konkurrens och ökade krav på hållbar produktion ställer krav på investeringar i processer för innovation och produktion.
Omställningsförmåga kräver även utveckling av nya hållbara affärsmodeller, att företag kan nå nya marknader. Därför behövs nya arbetsprocesser och därmed även ny kompetens och nya färdigheter.
Det behövs investeringar i innovationsstrukturer för att kunskaper ska kunna omsättas till nytta inom AI, visualisering, produktionsteknik, automation, materialutveckling och tillverkning inom Life science med mera
Företag och akademi behöver investera i nya strukturer för innovation, där vi kan omsätta nya kunskaper till nytta inom industrin, inom till exempel AI, visualisering, automation, life science.

Morgondagens energilösningar
Övergången mot innovativa och förändrade energisystem med nya produktions-, tjänsteleverans- och distributionssätt för energi samt en accelererande elektrifiering ställer krav. Det reser också nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens och hållbarhet. Digitaliseringen medger nya lösningar inom områden som fastighet, stadsutveckling med byggnation, mobilitet/transporter, fordon och industriproduktion. Utmaningen för näringslivet är att kunna visa hur integrationen av fristående teknologier och produkter bidrar till framtida energi- och resurseffektiviseringslösningar. Detta samtidigt som affärsnyttan påvisas för kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader.

Hållbar livsmedelsförsörjning
En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader.
Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.
-
Här kan du läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden:

Färdplaner ÖMS utmaningsområden för smart specialisering Länk till annan webbplats.

Regionalfondens handlingsplans intentioner Länk till annan webbplats.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett övergripande begrepp för jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

 

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
isabelle.canderskog@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Vi uppmanar till att tidigt i ansökningsprocessen ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

 

Här hittar ni mallen för tidig projektidé

 

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Tillväxtverket kommer arrangera ett digitalt informationstillfälle den 14 november. Information om och anmälan till detta tillfälle görs via länken.

Två personer tittar tillsammans på en dator