Forskning och utveckling för metallindustrin i Västerbotten

 • Stänger 28 april 2023
 • Region Västerbotten

Nu finns det möjlighet att bidra till forskning och utveckling för metallindustrins klimatomställning. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom metallindustrin i Västerbotten.

Vem kan söka?

Lärosäten, forskningsinstitut, forskningsaktörer, företagsfrämjande organisationer.

Vad kan ni söka för?

Stärka omställningen till koldioxidneutralitet för metallindustrin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor i Västerbotten. Max 90 procent stöd/projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

Metallindustrins omställning i Västerbotten

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som metallindustrin i Västerbotten står inför och projekt som kan finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för metallindustrins omställning.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Sökanden i denna utlysning ska vara ett universitet, högskola, forskningsinstitut, övriga forskningsaktörer eller företagsfrämjande organisationer.

Sökanden ska:

 • Vara en etablerad aktör som har direktkontakt med metallindustrin i Västerbotten.
 • Ha kapacitet att arbeta med forskning, innovations eller utvecklingsprojekt som är relevanta för metallindustrins omställning.

Sökanden kan vara en aktör i eller utanför Västerbotten men projekten ska vara relevanta för omställningen i Västerbotten och det ska finnas ett behov av projektet. Projekten ska också ha en lokal förankring.

Samverkan inom ett projekt kan, exempelvis, tydliggöras genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Målet med projekten är att med oberoende forskning främja förutsättningarna för klimatomställningen i metallindustrin i Västerbotten, samt att bidra till att industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.

Insatserna ska vara i linje med det strategiska innovationsprogrammet "Metalliska material" och forskningsagendan "Nationell samling kring metalliska material"

Projekten syftar till att främja förmågan i metallindustrins värdekedja gällande produktion av metall. Det handlar också om att genomföra omställning till klimatneutralitet och målet om nollutsläpp. De metoder, resultat och lösningar som kommer av projekten ska kunna spridas och bli skalbara. Projekten bör bidra till att företagen bibehåller en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Ni kan söka stöd för projekt som planerar forskning, innovation och utveckling av:

 • Storskalig teknik för produktion samt lagring av förnybar vätgas, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv,
 • Olika typer av förnyelsebart eller biobaserat bränsle till metallindustrin,
 • Nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet. De kan exempelvis komma att bidra till framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom metallindustrin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Fonden för en rättvis omställning. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Projekten kan beviljas stöd för 90 procent av total budget. EU:s statsstödsregler kan dock påverka stödnivån. Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden för genomförandeprojekt är tre år, och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som metallindustrin i Västerbotten står inför och projekt som kan finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för metallindustrins omställning.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Fonden för en rättvis omställning ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ser att ni kan bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Ansökan ska avse metallindustrins värdekedja i Västerbotten.

Testa gärna er projektidé.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

fro@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.