Europeiska Digitala Innovationshubbar med Seal of Excellence

 • Stängd 17 februari 2023
 • Hela Sverige

Vill ni fortsatt satsa på att bygga upp en Europeisk Digital Innovation Hub, EDIH och delta i det Europeiska nätverket? Här ges nu möjlighet att söka medfinansiering för er fortsatta satsning. 

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till de företags- och innovationsfrämjande aktörer som i utlysningen från EU kommissionens om EDIH fick en Seal of Excellence. Ansökan är inte öppen för andra aktörer.

Vad kan ni söka för?

Medfinansiering till satsning att bygga upp en Europeisk Digital Innovationshubb.

Hur mycket kan ni få i stöd?

I utlysningen fördelas ca 10 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar max 50 procent av projektets totalbudget.

Vad handlar erbjudandet om?

EU Kommissionen utlyste under 2022 medel för att bygga ut Digitala Innovations hubbar i hela Europa. Bara aktörer som utsågs av respektive medlemsland fick söka finansiering. I Sverige sökte 13 aktörer varav fyra fick medel från EU programmet Digital. Sex aktörer fick ett så kallat Seal of Excellence och uppfyllde de ställda kraven men blev utan europeisk finansiering. Nu ges de möjlighet att söka pengar för att medfinansiera en fortsatt satsning för de sex aktörerna.

Seal of Excellence är en kvalitetsstämpel att aktören håller en för EU godkänd nivå för att delta i programmet.

European Digital Innovation Hubs, EDIH fungerar som en one stop shop för små och medelstora företags digitalisering och konkurrenskraft. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

Syfte och mål

Insatsen ska tillhandahålla teknisk expertis, stöd till experiment och test innan investering (test before invest) riktat till små och medelstora företag. Innovationshubbarna, EDIHs ska hjälpa små och medelstora företag att förbättra affärs/produktions-processer och produkter eller tjänster genom digital teknologi. De ska också ge innovations och finansieringsrådgivning, utbildning och kompetens som behövs för framgångsrik digital transformation. En innovationshubb kan också vända sig till offentlig sektor med insatser. Grön omställning ska också beaktas specifikt med hänsyn till energieffektivisering och utsläpp av koldioxid.

Den sökande aktören kan söka för en fortsatt satsning att etablera en Europeisk Digital Innovations Hubb i Sverige.

 • Satsningen ska bygga på den ansökan som gjordes till Digital och uppfylla syfte och krav i som ställdes i EU kommissionens utlysning om EDIH.
 • Aktören ska driva hubben som en Europeisk Digital Innovation Hubb med målet att delta i det europiska nätverket och uppfylla de krav och aktiviteter som ryms inom programmet.
 • Aktiviteterna som hubben gör ska stärka svenska små och medelstora företags förmåga till omställning och långsiktiga konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv.
 • Målet är att Sverige ska få en jämn fördelning av hubbar över hela landet och med en bred tematisk spridning.
 • Målgruppen är svenska företag och offentliga organisationer som nås genom de Digital Innovationshubbar som etableras i Sverige.

Mer information

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till de företags- och innovationsfrämjande aktörer/konsortier, som i utlysningen från EU kommissionens om EDIH fick en Seal of Excellence. Ansökan är inte öppen för andra aktörer.

Det är ett mervärde om projektet har en regional förankring; genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar.

Tillväxtverket kommer fortsatt att bjuda in deltagande aktörer till att delta i nätverket för de svenska Europeiska Digitala Innovations hubbar och Digital Innovations hubbar.

Vad kan ni söka för?

Aktörer kan söka för de aktiviteter som beskrivits i ansökningar till EDIH och ERUF. Aktiviteter kan justeras beroende på den budget som finns tillgänglig i denna utlysning och beroende på hur många som söker.

I projektansökan ska det finnas en beskrivning av hur varje delmoment nedan kopplas mot EU Kommissionen och programmets syfte och mål.

Och en sammanfattning av:

 • mål och aktiviteter
 • implementationsplan
 • organisation och ingående aktörer/organisation och företag roller i projektet
 • förväntat resultat och leveranser
 • upppgifter om antalet deltagande företag

Det är krav på att använda EU Kommissionens uppföljningsverktyg.

Hur mycket kan ni få i stöd?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att satsningen ska komma till stånd. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp och även vid flera tillfällen.

Hur länge kan projektet pågå?

Pilotprojekten har en kort genomförandetid. Projekten kan drivas operativt som längts till och med 2023-10-31. De ska slutredovisas senast 2023-11-30.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommit in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.

Läs också mer i handbok för nationella projektmedel, avsnitt planera som är en vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande. Som stöd för budgeten kan du använda mallen Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 efter årskiftet 2019.xlsx (live.com)

Stödet styrs av förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, § 13 om stöd till företagsutveckling. Stödet omfattas av EU:s statsstödsregler.

Medfinansiering

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till 50 procent av projektets budget i form av kontant medfinansiering, från egen organisation eller från extern aktör.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Tillväxtverket bedömer ansökans relevans i förhållande till krav och inriktning i utlysningen.

Det ska finnas en logisk koppling mellan utmaning, syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt under en kort projekttid. En viktig aspekt här är också ”teamet” bakom projektansökan, de vill säga en relevant konstellationen av projektorganisationer och eventuella samarbetspartner, konsulter och rådgivare för genomförandet.

Observera att vi för denna utlysning inte rekommenderar några samverkansavtal. Kontakta gärna Tillväxtverket i denna fråga.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

Om du vill veta mer om stödet kan du ta kontakt med: Mats Wessman, se kontaktinformation längst ner på sidan.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt företag beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Mats Wessman

E-post: mats.wessman@tillvaxtverket.se

Telefon: 072 - 243 29 23

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Män och kvinnor sitter runt ett bord med datorer.