Driv plattform för hållbar urban utveckling

 • Stängd 24 oktober 2023
 • Hela Sverige

Nu finns det möjlighet för en nationell myndighet med uppdrag inom hållbar urban utveckling att söka stöd för att driva en plattform för process- och kunskapsstöd samt erfarenhetsutbyte. Plattformen ska bidra till genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet och tillhandahålla ett stöd som framförallt är riktat mot de territoriella strategier som får finansiering genom programmet.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara en statlig myndighet med uppdrag inom hållbar urban utveckling.

Vad kan ni söka för?

Driva en plattform för process- och kunskapsstöd samt erfarenhetsutbyte inom hållbar urban utveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 30 miljoner kronor. Ett projekt kan beviljas max 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.


Vad handlar erbjudandet om?

Regionalfonden erbjuder ett samlat genomförande för insatser riktade mot hållbar urban utveckling genom det Nationella regionalfondsprogrammet. Totalt cirka 700 miljoner kronor kommer gå till insatser inom området. För att göra genomförandet så bra som möjligt ska en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan stödja genomförandet i denna del.

Plattformen ska bidra till:

 • Att hantera alltmer komplexa utmaningar genom att stärka utvecklings och innovationskapaciteten i städer.
 • Att påskynda omställningen till hållbara städer genom implementering och uppskalning av hållbara lösningar.
 • Att ny kunskap, innovationer och arbetssätt ska ge avtryck i stadsmiljön och framgångsrika lösningar ska testas i större skala.

Samtliga insatser inom området kommer att utgå ifrån strategier som tagits fram och valts ut som ett första steg i genomförandet. Strategierna är geografiskt avgränsade och pekar ut riktningen för de insatser som ska genomföras och finansieras genom projekt inom hållbar urban utveckling i det Nationella regionalfondsprogrammet. Tillväxtverket kommer även under 2024/2025 och i samråd med plattformen att välja ut ytterligare strategier.

11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.

Mer information

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara en statlig myndighet med uppdrag inom hållbar urban utveckling. Projektet förutsätts vara ett projekt där flera myndigheters kompetens inom området samlas.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Plattformen ska erbjuda ett samordnat process- och kunskapsstöd för genomförande av strategierna samt bidra till spridning och lärande. Plattformen ska samla en bred kompetens från myndigheter med utpekat uppdrag inom hållbar urban utveckling.

Plattformens aktiviteter ska:

 • Sträva efter att samordna strukturer för ekonomiskt stöd inom hållbar urban utveckling samt underlätta kompletterande finansiering utifrån strategiernas behov.
 • Samla myndigheternas och andra aktörers kunskap om utmaningar och lösningar inom området och verka för en ökad spridning av kunskaperna till och mellan strategierna.
 • Verka för att lärdomar som uppstått i arbetet med den Nationella regionalfondens del om hållbar urban utveckling även sprids till andra aktörer.
 • Bistå städer i arbete med att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling och anpassning till utmaningarna som framgår av det Nationella regionalfondsprogrammet.
 • Bedöma kvalitet av strategier och projekt för genomförande av strategier.
 • Kontinuerligt genomföra behovsanalyser som ska främja ett strategiskt genomförande av det Nationella regionalfondsprogrammet.
 • Säkerställa att användningen av strategierna som arbetssätt utvärderas.
 • Bidra till finansiella mål avseende besluts- och utbetalningstakt för det Nationella regionalfondsprogrammet.

Stödet söks från det särskilda målet 1:1 inom prioritering 3 i det Nationella regionalfondsprogrammet: Utveckla forsknings och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar 3 oktober och stänger 23 oktober 2023.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå till den 30 juni 2030.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Vilka insatser behövs nu och på sikt för att städer ska utvecklas hållbart?
Städer är centrum för kommunikation, handel och kulturverksamhet. I städerna förbrukas majoriteten av all energi och de står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Stadsområden spelar en nyckelroll för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och för att lösa många av våra största utmaningar, inte minst klimatförändringar. För att uppnå målen i Agenda 2030 och hållbar urban utveckling krävs en omställning till jämlika, gröna och produktiva städer. Digitaliseringen och näringslivets entreprenörsförmåga är verktyg för att hantera dessa utmaningar.

Jämlika städer

Befolkningen koncentreras allt mer till täta urbana områden. Det innebär växande skillnader både mellan och inom grannskap, stadsdelar och städer i en region men även mellan landsbygder och städer. Det finns en ökad segregation i svenska städer och det är en utmaning att skapa goda och välkomnande livsmiljöer, rättvisa och jämlika livsvillkor och ett samhälle där människor känner förtroende och tillit till varandra.

Gröna Städer

I städer förbrukas majoriteten av all energi och städerna står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Det sker ständiga prioriteringar mellan olika värden och det är utmanande att visa värdet av kvaliteter och funktioner som ekosystemtjänster och grönstrukturen fyller i städerna,för att hantera effekter av klimatförändringen, för människors hälsa och välbefinnande och bevarande av biologisk mångfald. I städerna är konkurrensen om mark stor. Där finns behov av bl.a. boende, arbetsplatser och service samtidigt som grönska behöver prioriteras för att människor ska kunna leva hållbart och hälsosamt. Den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan.

Produktiva städer

Att erbjuda hållbara och effektiva offentliga och kommersiella tjänster och bygga en hållbar lokal ekonomi är en stor utmaning. För att öka produktiviteten behövs en kombination av tekniklösningar, beteendeförändringar, policyutveckling för planering och omsorgsfull gestaltning av stadens fysiska miljö. Invånares olikheter och mångfald är en tillgång som ska tas tillvara.

Digitalisering och smarta städer

Digital teknik, digitala tjänster och datadriven verksamhetsutveckling är viktiga verktyg för städer att förbättra offentliga tjänster, bättre integrera medborgarna, öka produktiviteten och hantera miljö och hållbarhetsutmaningar. För att ta steget till smarta städer krävs ett strukturerat arbete med att samla in och tillgängliggöra data.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Urbaniseringen sker i allt snabbare takt vilket innebär att städerna behöver ligga i framkant vad gäller att adressera utmaningarna i Agenda 2030.

Insatserna som utlysningen syftar till bidrar till Mål 11 Hållbara städer och samhället. Mer specifikt bidrar utlysningen särskilt till delmålen:

 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering.
 • 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och. katastrofriskreducering.

Läs mer om Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

 

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Programmets mejladress:

Nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Fyra personer som samarbetar vid ett skrivbord