Bygg ut infra­strukturen för bredband i Övre Norrland

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Sök EU-finansiering för insatser som möter behovet av bredbandsinfrastruktur i hela Norrbotten och Västerbotten

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, kommuner och övriga nätägare som bygger ortssammanbindande nät.

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Övre NorrlandProjekt som stärker utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Övre Norrland

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt fördelas 45 miljoner kronor, maximalt 40 procent av projektets totala budget

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom specifikt mål 1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten

I Övre Norrland finns behov av att bygga ut insfrastrukten för bredband och på så sätt förbättra den digitala sammanlänkningen (=konnektiviteten). Pengarna i det här erbjudandet ska finansiera projekt inom just det.

Norrbotten och Västerbotten är en glest befolkade regioner där digital täckningskapacitet är en viktig förutsättning för att skapa en hållbar samhällsstruktur och samhällsservice. Den är en förutsättning för att säkra god utbildning, anständiga arbetsvillkor, en hållbar ekonomisk utveckling och inte minst, för att öka jämställdheten och mångfalden i samhället.

Effekter på lång sikt:

 • Programområdets attraktionskraft ökar
 • Tillgängligheten ökar för företag och individer, avstånd till marknader minskar
 • Förutsättningarna för hållbar omställning och utveckling förbättras
4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av offentliga aktörer, kommuner, ekonomiska föreningar, civilsamhället och övriga nätägare som bygger ortssammanbindande nät. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala behovskartläggningarna.

Viktiga resultat av insatser för utbyggt ortssammanbindande nät är att fler hushåll och företag får tillgång till bredband med hög överföringskapacitet.

Lägg särskilt fokus på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Använd ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv när ni utformar insatserna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Regionalfonden 2021–2027 i Övre Norrland finansierar bredbandsutbyggnad av ortssammanbindande nät med mycket hög kapacitet.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger den 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland sker den 14 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

 • Det finns inte marknadsmässiga förutsättningar för att bygga ut digital infrastruktur.
 • Det saknas tillgång till bredband med hög kapacitet på vissa platser i programområdet
 • Programområdet präglas av gles befolkningsstruktur och mycket långa avstånd.

  Förbättrad digital infrastruktur i Övre Norrland är en grundförutsättning för fortsatt utveckling av regionens attraktionskraft. Bredband med mycket hög kapacitet ger bättre möjligheter för Övre Norrlands framtida hållbara utveckling, konkurrenssituation och sysselsättning. Regionen är glesbefolkad och tillgången till bredband med mycket hög kapacitet är av stor betydelse för möjligheten att arbeta, driva och utveckla företag, samt för att tillhandahålla en god samhällsservice. Genom digitalisering kan avstånd, såväl fysiska som ekonomiska och sociala, förkortas både inom regionen samt till övriga regioner inom EU.

  Tillgång till bredband med högre kvalitet och kapacitet ska skapa bättre förutsättningar för utveckling av regionens existerande branscher, marknader och företag men också ge möjligheter för etablering av helt nya företag och näringar. Det ger innovatörer, entreprenörer och företag i regionen stabila och långsiktiga förutsättningar att utveckla effektiva, attraktiva och hållbara metoder, affärsmodeller, tjänster och produkter med syfte att nå en global marknad.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete. Jämställdhet och inkludering ska användas som hävstång för att utveckla planering, genomförande och uppföljning.

Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat vilka globala mål som ert projekt kan bidra till:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • minskad ojämlikhet (Mål 10)
 • Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17)

Insatser inom politiskt mål 1.5 kan främja tillgänglig och utvecklad digital infrastruktur, vilket också kan bidra till:

 • God utbildning för alla (Mål 4);
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa i er ansökan. Mål och delmål som riskerar att påverkas negativt av insatserna.

Gör en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan. Den är en förutsättning för att ni ska kunna ge svar på de frågor som ställs. Mer om h

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Några viktiga länkar

För bredband finns en särskild ansökningsprocess.

Kontakta Tillväxtverket för att testa er projektidé

Kontakta gärna Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in er ansökan. Mallen "Testa er projektidé" är lämplig som utgångspunkt i en dialog med oss.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Traktor gräver för bredband