Bidra till utveckling inom det företagsfrämjande systemet i Stockholmsregionen

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Stockholm

Nu kan ni som vill utveckla och förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Stockholmsregionen söka EU-medel genom Regionalfonden! Med dessa medel kan ni genomföra projekt som främjar avancerade stödtjänster för små och medelstora företag.

Vem kan söka?

Aktörer inom det företags- och innovationsfrämjande systemet, Samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi, med flera.

Vad kan ni söka för?

Insatser för att utveckla och främja stödsystemet för små och medelstora företag, samverkansinsatser inom stödsystemet, utveckling av tjänster avseende ledning, marknadsföring och design

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

I denna utlysning kan ni söka EU-medel för insatser med inriktning mot att stärka och utveckla det företagsfrämjande systemet i Stockholmsregionen. Detta för att innovativa företag ska kunna utvecklas och växa. I Stockholmsregionen finns det ett förhållandevis väl utbyggt stödsystem för nyföretagande och stöd i tidiga skeden. Däremot är resurserna inom det innovations- och företagsfrämjande systemet svagare när det gäller stöd till innovationsbaserade startup-bolag och befintliga företag i tillväxtprocesser.

Det behövs förstärkt samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga sektorn för att accelerera utvecklingen av banbrytande teknologier och innovationer och för att möta de regionala utmaningarna. Även insatser för att utveckla nätverk och plattformar där företag inom samma bransch, teknikområde eller värdekedjor kan samarbeta är önskvärda. Det finns också en förhoppning om att samverkan och nya insatser för att utveckla och stärka miljöer och processer ska bidra till att forskning och idéer ska kunna spridas och kommersialiseras. I detta arbete kan det behövas samarbetsytor för aktörer och partnerskap med andra regioner.

I denna utlysning efterfrågas insatser med ambitionen att utveckla avancerade stödtjänster för små och medelstora företag (SMF) med inriktning mot exempelvis ledning, marknadsföring och design för att möta utmaningarna avseende företagens tillväxt och konkurrenskraft.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till länets innovations- och företagsfrämjande system. Det innefattar stödaktörer för innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, universitet och högskolor. Samverkan mellan aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle (quadruple helix) ses som viktiga för att utveckla innovationssystemets kapacitet och förmåga till att vidareutveckla möjligheterna för regionens företag.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Projektets aktiviteter ska leda till resultat inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. I denna utlysning efterfrågas insatser som kan resultera i:

utveckling av stödstrukturer

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Projekten kan ha en inriktning mot exempelvis:
- stöd till omställning till hållbar produktion i små och medelstora företag

- utbildning och träning för SMF på ledningsnivå och operativ nivå för att möta samhällets utmaningar och beredskapssituationer, exempelvis inom områden som hälsa, hållbarhet, ny teknik och robusthet, så att SMEs kan förbättra sin kompetens och vara rustade för framtidens utmaningar

- samarbete inom hälsosektorn som kan involvera etablerade företag för att nå ut till små och medelstora företag via till exempel industridoktorander och forskningsprojekt

- Stimulera små och medelstora företags engagemang i forskning och utvecklingsprojekt för att främja deras tillväxt och internationella konkurrenskraft. - Kunskapsutveckling inom innovationsupphandling och annan incitamentstyrning från offentlig sektor samt inom styrnings- och finansieringsmodeller inom stadsutveckling - projekt som bidrar till ökad användning av digitala tjänster och verktyg internt hos företagen så som AI och cybersäkerhet.

Insatserna kan vara inriktade mot något av Stockholmsregionens fyra smartspecialiseringsområden:

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering (till exempel digital omställning, innovationshubbar, nya tech-applikationsområden).
 • Industriell omställning genom hållbar produktion (till exempel hållbar produktion, nya material, elektrifiering, digitalisering).
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling (clean tech, miljöteknik med mera).

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

För utlysning 2024.2 finns en indikativ budget på totalt 80 miljoner kr att söka

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti 2024 och stänger 13 september 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är 36 månader, för förstudier är rekommendationen nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga dag att starta projektet är den dag ni skickar in ansökan. Projekten kan som längst pågå till 281231.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

En av Stockholmsregionens största utmaningar är förutsättningarna att hantera den globala konkurrensen och skapa goda förutsättningar för innovation, forskning, kunskapsförsörjning och en öppen dynamisk arbetsmarknad. Finansierade projekt bör därför bidra till ett väl fungerande innovations- och forskningsklimat. Projekten bör främja möjligheten att nyttja nya, hållbara lösningar på Stockholmsregionens utmaningar med Stockholmsregionens smartspecialiseringsområden som verktyg. Ett välmående innovations- och forskningsklimat är tillsammans med goda möjligheter att gå från idé till affär en förutsättning för att kommersialisera och nyttja nya, hållbara lösningar på regionens utmaningar. Det krävs därför samlade, tvärsektoriella insatser för en långsiktigt hållbar utveckling.

Denna utlysning är inriktad på den utpekade utmaningen som handlar om behovet av insatser för stärkt konkurrenskraft. En utmaning är att aktörer inom regionens innovationssystem saknar finansiella medel för att stötta små och medelstora innovations- och tillväxtföretag.

Nyföretagandet i Stockholmsregionen är utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv relativt starkt men befintligt stöd till nyföretagare kommer inte alla till del.
Särskilt innovationsbaserade startup-bolag och företag i tillväxtprocesser är utpekade typer av företag där befintligt stöd idag har svårt att nå fram. För att möta denna utmaning behövs stöd till företag med syfte att verka för en hållbar kommersialisering av innovationer, affärsutveckling och möjlighet för alla regionens företag att växa i ett internationellt perspektiv. Att stödja förmågan till internationalisering, även hos små företag, är också strategiskt viktigt för att Stockholmsregionen ska bibehålla sin internationella position och konkurrenskraft.

I Stockholmsregionen finns ett stort antal internationellt ledande forsknings- och innovationsinfrastrukturer. Det är dock viktigt att öka små och medelstora företags tillgänglighet till dessa inom ett flertal prioriterade områden.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till samt på vilket sätt projektet bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan. Beskriv också eventuella målkonflikter och hur de dessa ska hanteras i projektet.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen (länka till: https://www.globalamalen.se/). Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Till behovet att utveckla och genomföra insatser för ett utvecklat främjandesystem ska även möjligheterna att hantera klimatomställningen säkerställas, inte minst i relation till Stockholmsregionens kontinuerliga och kraftigt förändrade demografiska struktur (RUFS 2050). Hänsyn ska även tas till jämställdhet och social hållbarhet genom exempelvis normbrytande och attitydförändrande insatser för att i större omfattning använda kvinnors och utrikes föddas kompetens på Stockholmsregionens arbetsplatser. Parallellt behöver system för validering av kunskaper utvecklas för att omställningen ska bli effektiv och bättre bidra till öka företags konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv.
Insatser för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap har en potential att på en bred front bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen:

Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling, Cirkulär ekonomi, Högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de bidra till följande globala mål:
3: Hälsa och välbefinnande
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10: Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
17: Genomförande av globalt partnerskap
En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Potentiella målkonflikter (underrubrik)
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:
För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".
För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok. (LÄNK)
De horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av insatser inom programmet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt informationsmöte i samband med att utlysningens öppnar i augusti 2024.

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker. i uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt informationsmöte i samband med att utlysningens öppnar i augusti 2024.


Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom främst följande boxar; 2,5,8,9,11,13

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare på Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning. För utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder: (1) Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen, (2) Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet, (3) Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på www.sfpstockholm.se. (länk: https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/prioriteringskriterier-sfp-stockholms-lan-2023-2027.pdf) Bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)


Eller till programmets mejladress:

stockholm@tillvaxtverket.se

 

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på er projektidé inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé.  Mejla: stockholm@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Tre kvinnor pratar framför en datorskärm på ett kontor.