Bidra till samverkan och ökat lärande inom Stockholmsregionens styrkeområden

 • Stängd 12 september 2023
 • Stockholm

Har ni en projektidé som gör att vi kan tillvarata och dela färdigheter inom några av Stockholmsregionens styrkeområden? Pengarna syftar till ökad samverkan och ökat lärande för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i regionen. Sök finansiering för att bidra till hållbar tillväxt och en mer attraktiv region.

Vem kan söka?

Samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi, innovationsnoder med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att tillvarata och dela färdigheter inom regionens smart specialiseringsområden.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen omfattar det specifika målet 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering.

Regionens framstående position inom (1) Life Science, (2) IKT och digitalisering, (3) hållbar produktion och (4) hållbar stadsutveckling är en viktig tillgång för den hållbara tillväxten i regionen. Det är dessa fyra områden som är Stockholmsregionens så kallade smart specialiseringsområden. Syftet med smart specialisering är att varje region identifierar och prioriterar ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta och där regionala aktörer har goda förutsättningar att utveckla internationell konkurrens. Läs mer om Stockholmsregionens fyra områden för smart specialisering här: Innovation och smart specialisering - Region Stockholm.

Det finns en rad utmaningar som behöver lösas för att Stockholmsregionen fortsättningsvis kan vara ledande i de fyra områden för smartspecialisering. Med rätt insatser bland annat entreprenörskap, företags anpassningsförmåga, industriell omvandling och Stockholms attraktivitet främjas.

Kompetensförsörjning har varit ett av de största tillväxthindren för små innovativa företag i Sverige och i Stockholmsregionen under de senaste åren. De små och medelstora företagen har svårt att konkurrera om kompetens inom bristyrken där större företag kan erbjuda bättre villkor. Det finns behov av direkt kompetenshöjande insatser och samarbeten kopplat till de fyra områdena för smart specialisering. Genom att aktörer i det företags- och innovationsstödjande systemet erbjuds utbildning som stärker kunskaper och färdigheter i de fyra smart specialiseringområden stärks stödsystemets effektivitet. Samtidigt kan den entreprenöriella upptäckandeprocessen förstärkas.

Ni som vill bidra till att stärka genomförandet av Stockholmsregionens smarta specialisering kan nu söka finansiering. Projekten kan ha en inriktning mot exempelvis:

 • Stöd till potentiella samordnande aktörer inom någon av Stockholmsregionens fyra smart specialiseringsområden
 • Insatser som kan stärka regionala strukturer inom varje smart specialiseringsområde. Insatserna kan handla om att identifiera kompetensbehov och utföra kompetensförsörjningsinsatser för att bli bättre på att genomföra smart specialiseringen i Stockholmsregionen. Projektens fokus kan gärna vara riktade mot förmågan att samordna arbetet inom ett eller flera av de fyra specialiseringsområdena. Det är också centralt med ett fokus på att främja samverkan mellan berörda aktörer samt med Region Stockholm som övergripande förvaltande aktör av Stockholmsregionens strategi för smart specialisering. Syftet är att driva arbetet med smart specialisering mot hållbara resultat. Tilltänkta aktörer är exempelvis berörda Innovationsnoder.
 • Omhänderta och genomföra insatser för stärkt samverkan och ökat lärande inom Stockholmsregionens smart specialiseringsområden.
  Utlysningen är också öppen för projekt som kan bidra till att accelerera samverkan både regionalt, interregionalt och internationellt. Det kan exempelvis handla om nya transportekosystem med fokus på multidisciplinär mobilitetteknik och dess samhällspåverkan och förändring på systemnivå. Det är också önskvärt med projekt som kan facilitera mötesplatser för att samverka och samskapa mellan bolag från exempelvis IKT-sektorn och befintlig fordonsindustri för att på kort och lång sikt sprida lärdomar och kunskapsdela med varandra. Detta kan även omfatta förmågan att utveckla storregionala möjligheter inom större systemdemonstrationer.
 • Plattform för samverkan och samarbete mellan olika aktörer inom Stockholmsregionens smart specialiseringsområden. Det finns också möjlighet att söka finansiering för att etablera nya samverkansformer eller stödja redan planerade och pågående projekt eller satsningar. Det kan exempelvis handla om små och medelstora företag inom exempelvis fordonsindustrin baserade i Stockholmsregionen som vill demonstrera nya produkter i en etablerad test- och demomiljö. Alternativt mindre tillväxtföretag med spetskompetens som kan bidra till fordonsindustrins digitalisering och omställning

  Genom samarbete blir det möjligt att utveckla innovationssystemets kapacitet och förmåga till att vidareutveckla regionens styrkeområden med smart specialisering som metod. Det behövs också strategiska innovationssamarbeten på både nationell och europeisk nivå som exempelvis inom Horisont Europa och Digitalt Europa. För att dessa samarbeten ska bli möjliga behövs en strukturerad samordning baserad på analyser av både möjligheter och behov bland länets quadruple helix aktörer (offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle).
 • Stärka regionens ekosystem för scale ups I denna utlysning efterfrågas också ansökningar med inriktning mot att stärka Stockholmregionens innovations- och företagsfrämjande ekosystem för scaleups inom Stockholmsregionens prioriterade områden för smart specialisering, inte minst med fokus på deep Tech vilket även kan bidra till den hållbara omställningen. Särskilda insatser för Scaleups behöver utvecklas i Stockholmsregionen och denna utlysning riktas därför specifikt mot att undersöka hur en satsning på scaleups i Stockholmsregionen kan utformas.

  Det finns behov av satsningar med fokus på att stärka och utveckla tjänster för att stödja snabbväxande företag med hög innovationshöjd och med en samlad potential att växa snabbt på kort tid. Dessa företag, sk scaleups, har behov av specifika stödinsatser då den snabba tillväxten ställer särskilda krav på t ex ledningsstrukturer, kompetens- och kapital samt organisatoriska processer. Detta gäller inte minst inom deep tech då särskilda insatser för den här målgruppen till delar saknas i Stockholmsregionen. Att stödja företag att skala upp sin verksamhet är avgörande för att skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen och ökad tillväxt. Uppskalningsföretag är också förebilder för andra företag och bidrar därmed med inspiration i såväl det lokala som det regionala ekosystemet.

  En ambition är att ett regionalfondsfinansierat projekt ska genomföra riktade insatser som ökar kunskapen om hur en satsning på scaleups skulle kunna utformas i syfte att stärka scaleup-företagens konkurrenskraft. Särskilt efterfrågas projekt som kan inspireras av Swedish Scaleups, som visat sig framgångsrikt i östra Mellansverige. Programmet Swedish Scaleups visar att riktade insatser kan accelerera tillväxtresan för målgruppen och Stockholmsregionen kan inspireras av detta. Tilltänkta aktörer att driva denna spännande satsning i är exempelvis innovationsnoder i regionen.

  Temaområden för projekt inom denna utlysning som är särskilt intressanta baserat på kartlagda behov i regionen är följande:
 • LaaS - Logistics as a Service, cirkularitet, samordnade returer och leveranser.
 • MaaS - Mobility as a Service, delad mobilitet och samordning Fysiska och digitala mobilitetshubbar / gemensamma erbjudanden Uppkopplade transportlösningar
 • Off-peak, tyst hela kedjan inklusive lastning Demos vars användarfall stretchar konnektivitetbehoven,
 • 5G Geofencing och smarta urbana trafikzoner
 • Yteffektiv och smart EV laddning som inte stör stadsrummet First/Last mile hållbara lösningar
 • Hållbara tjänster med drönare - mätning och leveranser
 • Robotar för små samordnade leveranser, separata linjer
 • Digitala plattformar för bättre planering av kollektivtrafik
 • Lösningar som skapar trygghet hos resenärer Övriga ICT/ deep tech lösningar som digitaliserar fordonsindustrin, dess processer eller verksamheter:

7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig till aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet, innovationsnoder samt offentliga aktörer.

Den huvudsakliga målgruppen är aktörer som bidrar till att öka kunskapen om, och användandet av, smart specialisering och kompetensstärkande insatser inom Stockholmsregionens fyra specialiseringsområden. Stockholmsregionens företags- och innovationsfrämjande system, dess innovationsnoder samt offentliga aktörer kan söka projektmedel i den här utlysningen.

För utveckling och genomförande av kompetensinsatser behöver utbildningsaktörer på olika nivåer involveras, exempelvis akademi, yrkeshögskolor, med flera. Aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle (quadruple helix) ses som viktiga för att utveckla innovationssystemets kapacitet och förmåga till att vidareutveckla prioriterade styrkeområden med smart specialisering som metod.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Inom denna utlysning kan ni söka projekt inom specifikt mål 1.4: Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap.

Insatserna kan vara inriktade mot något av Stockholmsregionens fyra smart specialiseringsområden:

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering (till exempel digital omställning, innovationshubbar, nya tech-applikationsområden).
 • Industriell omställning genom hållbar produktion (till exempel hållbar produktion, nya material, elektrifiering, digitalisering).
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling (clean tech, miljöteknik med mera).

Insatserna ska bidra till att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap och företags anpassningsförmåga. Framför allt projekt med stark betoning på samverkan efterfrågas. Detta kan ske inom respektive smartspecialiseringsområde genom exempelvis:

 • Stödja potentiella samordnande aktörer
 • Omhänderta och genomföra insatser för stärkt samverkan och ökat lärande
 • Utveckla plattformar för samverkan och samarbete mellan olika aktörer inom olika samhällssektorer.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

För utlysning 2023.2 finns en högst indikativ budget på totalt 20 miljoner kr att söka. Det är troligt att budgeten kommer att vara högre.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 juni 2023 och stänger 12 september 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm sker den 13 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

En av Stockholmsregionens största utmaningar är förutsättningarna att hantera den globala konkurrensen och skapa goda förutsättningar för innovation, forskning, kunskapsförsörjning och en öppen dynamisk arbetsmarknad. Finansierade projekt bör därför bidra till ett väl fungerande innovations- och forskningsklimat. Projekten bör främja möjligheten att nyttja nya, hållbara lösningar på Stockholmsregionens utmaningar med Stockholmsregionens smartspecialiseringsområden som verktyg. Det krävs därför samlade, tvärsektoriella insatser för en långsiktigt hållbar utveckling.

I regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen finns övergripande utmaningar som är särskilt kopplade till det för utlysningen aktuella specifika målet; "Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap". Under senare år har kompetensförsörjningen varit ett av de viktigaste tillväxthindren för små innovativa företag i Stockholmsregionen. Denna utmaning präglas av kompetensbehoven som präglar en bredd av branscher i Stockholm.
Finansieringen inom denna utlysning kan därför vara inriktad mot att skapa möjligheter till matchning och kompetensutveckling inom Stockholmsregionens smart specialiseringsområden. Med ökad tillgång till relevant kompetens kan aktörerna i stödsystemet bättre nå ut till företagen och genom professionell rådgivning utveckla färdigheter i smart specialisering. Detta kan också öka entreprenörskapet i takt med den hållbara strukturomvandlingen. Tillgången på och utvecklandet av kompetens är också avgörande för att kunna expandera och vara konkurrenskraftig på såväl den nationella som den globala marknaden.

För utveckling och genomförande av kompetensinsatser behöver utbildningsaktörer på olika nivåer involveras, exempelvis akademi, yrkeshögskolor, m.fl. Genom att aktörer i det företags- och innovationsstödjande systemet erbjuds utbildning som stärker kunskaper och färdigheter i smart specialisering samt den entreprenöriella upptäckandeprocessen förstärks stödsystemets professionalism och effektivitet.

Insatserna ska bidra till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • främja samverkan och kunskapsutbyten mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag,
 • främja regionens strategiska kompetensförsörjning,
 • öka förmågan att attrahera och validera talanger och FoU-investeringar samt stärka regionens innovationskapacitet,.
 • förstärka regionens färdigheter för smart specialisering genom samarbeten

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Till behovet att utveckla och genomföra breda kompetensinsatser för smart specialisering ska även möjligheterna att hantera klimatomställningen säkerställas, inte minst i relation till Stockholmsregionens kontinuerliga och kraftigt förändrade demografiska struktur (RUFS 2050). Hänsyn ska även tas till jämställdhet och social hållbarhet genom exempelvis normbrytande och attitydförändrande insatser för att i större omfattning använda kvinnors och utrikes föddas kompetens på Stockholmsregionens arbetsplatser. Parallellt behöver system för validering av kunskaper utvecklas för att omställningen ska bli effektiv och bättre bidra till öka företags konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv.

Insatser för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap har en potential att på en bred front bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen:

Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling, Cirkulär ekonomi, Högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de bidra till följande globala mål:
3: Hälsa och välbefinnande
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10: Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
17: Genomförande av globalt partnerskap
En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:
För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".
För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.
De horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av insatser inom programmet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Viktigt att kontakta Tillväxtverket i tidigt skede Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt den 20 juni klockan 10-11. Anmäl dig genom följande länk: Digitalt informationstillfälle: Regionalfondens utlysningar (invajo.com)

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Projekten ska bidra till programmets indikatorer

Med hänsyn till programmets indikatorer och projektportfölj kan projekt med inriktning mot utpekade indikatorer komma att prioriteras före andra projekt, även om de i övrigt uppfyller krav och kvalitetskriterier. De utpekade indikatorerna är: (a) SMF som investerar i färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap, (b) Företag som får stöd, (c) Intressenter som deltar i entreprenörsprocessen. Läs mer om vad indikatorerna innebär här: Beskrivning av indikatorer

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare för Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning. För utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder: (1) Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen, (2) Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet, (3) Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på www.sfpstockholm.se. Det är bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)


Eller till programmets mejladress: stockholm@tillvaxtverket.se


Övrig info

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på er projektidé inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé. Mejla till: stockholm@tillvaxtverket.se

 

Tillväxtverket kommer att hålla i ett digitalt informationstillfälle den 20 juni kl 10.00-11.00. Anmäl dig via följande länk: Digitalt informationstillfälle: Regionalfondens utlysningar (invajo.com) Länk till annan webbplats.

 

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.