Bidra till livsmedels­sektorns omställnings­resa i Stockholms­regionen


 • Stängd 12 september 2023
 • Stockholm

Vill ni bidra till innovation och utveckling inom livsmedelssektorn? Nu finns EU-finansiering att söka för att stärka arbetet med att ställa om till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Utlysningen riktar sig till er som har en projektidé som syftar till att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att leda utvecklingen vad gäller innovativ produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat.

Vem kan söka?

Aktörer i det innovationsfrämjande systemet, den offentliga sektorn och lärosäten.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och stärka det regionala innovationssystemet med långsiktiga, koordinerade och träffsäkra satsningar för livsmedelssektorn.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan ni söka EU-finansiering för att utveckla och stärka det regionala innovationssystemet med långsiktiga, koordinerade och träffsäkra satsningar för livsmedelssektorn. Målet med projekten ska vara att fler små och medelstora företag inom livsmedelssektorn ska kunna medverka i forskning och utveckling samt utveckla innovationer. Projekten ska bidra till bättre förutsättningar för att utveckla och introducera ny innovativ mat, som kan driva en hållbar omställning och en ökad konkurrenskraft.

Erbjudandet riktar sig till er som vill främja innovation och utveckling inom livsmedelssektorn. Projekten ska bidra till att förbättra förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation. De ska även skapa förutsättningar för stärkta innovationsprocesser i små och medelstora företag genom insatser från det innovationsfrämjande systemet. Grunden är att stärka tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning. Insatserna kan innebära utveckling av stödstrukturer och att företag får tillgång till av miljöer och infrastruktur.

Målgruppen för utlysningen är länets innovations- och företagsfrämjande system med koppling till livsmedelssektorn. Det innefattar stödaktörer för innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, universitet och högskolor.

Det finns ett stort tryck att ställa om till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Samtidigt finns det en rad utmaningar som behöver lösas för att Stockholmsregionens livsmedelssektor ska klara sin nödvändiga omställningsresa.

Projekten förväntas bidra till att lösa något eller några av följande av utmaningar:

 • Begränsade möjligheter att främja innovationer för minskad miljö- och klimatpåverkan.
 • Hinder för mindre livsmedelsföretag att arbeta med innovationsprocesser, till följd av brist på resurser (kompetens, kapital, tid etc.)..
 • Relativt få företag i livsmedelskedjan, oavsett företagsstorlek, tar del av de innovationsstödjande systemens erbjudanden. Litet och okänt utbud av stöd för att gå från idé till innovation och tillväxtföretag.
 • Litet utbud av effektiva satsningar på att bygga regional kapacitet. Det finns för få insatser som nyttjar kompetensen och stärker det regionala innovationssystemet.


3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till er som vill främja utvecklingen inom regionens livsmedelssektor. Det kan handla om ägare av miljöer och infrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer som arbetar med stöd till livsmedelsföretag. Områdena står beskrivna under fliken ”Vad handlar erbjudandet om”.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Inom denna utlysning kan ni söka projekt inom specifikt mål 1.1: Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik. Projekten iska vara inriktade mot något av följande:

Stödjande strukturer för tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning:
• Öka förutsättningarna för omhändertagande av forskning, ny kunskap och idéer till stöd för små och medelstora innovationsföretags innovationsutveckling inom livsmedelssektorn

• Etablering av innovativa zoner (testzoner i verklig miljö) för testning anses viktigt då det finns behov av insatser för att tillgängliggöra utvecklingsmiljöer, testbäddar och labb för små och medelstora företag.

• Samverkansplattformar, pilotprojekt, utveckling av stödstrukturer och kompetenshöjande insatser är andra exempel på tänkta stödinterventioner inom utlysningen.

I denna utlysningsomgång kan aktörer söka för genomförandeprojekt.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

För utlysning 2023.2 finns en indikativ budget på totalt 20 miljoner kr att söka. Budgeten är preliminär och kommer troligen bli högre.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 juni 2023 och stänger 12 september 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm sker den 13 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Livsmedelssektorn är en nyckelsektor i svensk ekonomi, som bidrar till sysselsättning och tillväxt i hela landet. Livsmedelskedjan är sammansatt av ett stort antal delbranscher som omfattar 140 000 företag i hela landet. 95% av företagen i livsmedelskedjan är heterogena mikroföretag med 1-10 anställda.

Utöver dess ekonomiska betydelse så har livsmedelsnäringen stor betydelse för att upprätthålla samhällets funktionalitet, även i kris. Sektorn klassades under pandemin som samhällskritisk. Livsmedelsproduktion och konsumtion har också stor påverkan på många andra viktiga samhällsmål som folkhälsa, miljö och klimat.

I Stockholms läns livsmedelsstrategi återfinns bland annat dessa utmaningar:

 • Livsmedelsavfall är ett stort problem och det behövs åtgärder för att minska mängden mat som slängs. Det behövs insatser för att minska svinnet i hela värdekedjan, från produktion till konsumtion
 • Det behövs samarbete och samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan för att öka hållbarheten och lösa de utmaningar som finns. Det finns ett behov av insatser för att ta till vara på tekniska innovationer för att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan
 • Företagen behöver hitta nya, hållbara källor för råvaror och ingredienser
 • Företagen behöver få tillgång till bättre lokaler och infrastruktur för att kunna expandera och öka produktionen

Det finns ett växande intresse i hela livsmedelskedjan att vara med och driva på den gröna och digitala omställningen, och många innovativa aktörer utvecklar och introducerar ny innovativ mat på marknaden.

Många innovatörer och företag efterfrågar bättre förutsättningar för att utveckla och introducera ny innovativ mat, som kan driva en hållbar omställning och en ökad konkurrenskraft. Företag inom livsmedelssektorn behöver också ha kunskap om konsumenternas behov och preferenser. De behöver också kunskap om de regler och bestämmelser som styr livsmedelsproduktionen och försäljningen. I sektorns omställning behöver företagen även nyttja nya affärsmodeller som tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer

Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar inom livsmedelssektorn genom att exempelvis:

 • Öka innovationshöjden i den svenska livsmedelskedjan
 • Främja en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor runt om i landet genom insatser som både riktar sig direkt till företag och som är av mer strukturell och förutsättningsskapande karaktär
 • Förbättra förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation.
 • Stärka det regionala innovationsfrämjande systemet genom ökad samverkan och tydligare roller och resurser.
 • Erbjuda Insatser som ger företagen tillgång till effektiva etablerade processer för innovativ affärsutveckling med fokus på att växa och komma ut på marknaden.
 • Utveckla insatser som bidrar till att sammanföra innovatörer och företag i livsmedelskedjan med varandra, med främjandeorganisationer, samt bidrar till ett bättre utbyte med forskare och livsmedelsföretag i sektorsövergripande innovationsprocesser.
 • Erbjuda insatser för att nyttiggöra och tillgängliggöra forskning, möjligheter för företag att få tillgång till testbäddar, relevanta marknader, kompetenser, finansieringskällor och stöd till innovation.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

När ni ansöker om finansiering är det ett krav att beskriva vilket eller vilka av de globala målen inom Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. För att framgångsrikt lyckas koppla projektet till målen är det önskvärt att noga välja ut vilka mål som avses och säkerställa att det finns en tydlig koppling som går att motivera. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Stockholm har förutsättningar att bidra till flertalet av de globala målen i Agenda 2030.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena som är kopplade till livsmedelsinduatrin, det vill säga "industriell omställning genom hållbar produktion" och "klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling" kan bland annat bidra till att
- Minska industrins energiförbrukning (mål 7),
- Minska resursanvändning genom resurssnåla produktionsprocesser samt
- Öka ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering (mål 8).
- Det kan också bidra till Hållbara industrier och infrastrukturer samt öka Hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9),
- Minska städers miljöpåverkan (koppling till delmål 11.6 – minskade lokala/regionala utsläpp och avfall), klimatpåverkan (mål 11) och
- Bidra till hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Det sistnämnda genom exempelvis ökade investeringar i energi- och resurseffektivitet och implementering och uppskalning av nya teknologier.

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik, vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma


Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Viktigt att ta kontakt med Tillväxtverket i ett tidigt skede

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt den 20 juni klockan 10-11. Anmäl dig genom följande länk: Informationstillfälle Regionalfonden

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare som arbetar med Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning. För utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder: (1) Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen, (2) Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet, (3) Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på www.sfpstockholm.se Länk till annan webbplats.. Bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ni kan också skicka mejl till stockholm@tillvaxtverket.se

Övrigt

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på er projektidé inför er ansökan.

 

Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé. Mejla: stockholm@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.