Bidra till grön omställning och främja förnybar energi i Skåne- Blekinge

 • Stängd 12 september 2023
 • Blekinge
 • Skåne

Vill ni arbeta med att öka den förnybara energin i Skåne och Blekinge? Nu finns det EU-finansiering till projekt som ska bidra till ökad produktion och användning av förnybar energi i små och medelstora företag.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att främja förnybar energi hos företag. Projekt ska skapa nytta i Skåne och Blekinge.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 800 000 kronor. Ungefärlig budget för utlysningsomgången är 20 miljoner.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen är stängd.

Utlysningen är öppen för projekt och förstudier inom specifikt mål 2.2 Förnybar energi.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till ökad generering och användning av förnybar energi i Skåne och Blekinge.

Projekten ska

 • anpassa sin verksamhet efter behov i små och medelstora företag
 • skapa nytta för flera små och medelstora företag
 • parallellt bidra till större energieffektivitet

Nedan kan du läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. Du är välkommen att kontakta oss och regionalt utvecklingsansvariga för att diskutera era idéer. Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Bidra till en större efterfrågan av förnybar energi
Projekt kan arbeta med att stärka efterfrågan på förnybar energi hos företag. Till exempel kan projektet genomföra insatser som handlar om att:

 • stärka kunskapen om förnybara energislag
 • sprida goda exempel
 • ge möjlighet att testa lösningar
 • bistå med analyser
 • ge praktiskt stöd inför upphandlingar

Bidra till ett bättre utbud av förnybar energi
Projekt kan arbeta med att stärka utbudet av förnybar energi. Till exempel kan projektet genomföra insatser som handlar om att:

 • stötta företag att investera i egen produktion, lagring och distribution av förnybar energi
 • skapa bättre förutsättningar som förenklar framtida investeringar
 • stärka företagens möjlighet att utveckla teknik och processer för att ta fram lösningar som är viktiga för att marknaden för förnybar energi ska fungera.

Ni kan fokusera på behov inom vissa energislag eller branscher
Projektet får gärna fokusera särskilt på vissa energislag, till exempel

 • el från sol
 • el från vind
 • havsenergi
 • kraftvärme/fjärrvärme/fjärrkyla
 • vätgas (från förnybar el)

Ni kan fokusera på behov inom en eller flera branscher
Projektet kan fokusera på behov i en eller flera branscher om det sammanfaller med utpekade områden för smart specialisering i Skåne och Blekinge*.

Ta vara på möjligheter till samarbete
Projektet får gärna samarbeta med andra aktörer som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen. Projektet bör också samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige, för att säkerställa att ni tar vara på lärdomar och lösningar som finns på andra platser.

* Länkar till Smart specialisering Blekinge Länk till annan webbplats. och smart specialisering i Skåne Länk till annan webbplats..

7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, kommuner och regioner.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin affärsidé eller produkt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom två områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjorna är:

 • direkta insatser till företag
 • utveckling av stödstrukturer

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter. Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, till exempel i form av
  - Kunskapshöjande insatser om lokala och regionala behov och lösningar.
  - Företagsspecifika analyser.
  - Stöd i ansökningsprocesser för att möjliggöra investeringar, inklusive inför ansökningar till Klimatklivet.
  - Stöd för att öka kapaciteten att förstå nya regler och anpassa sin verksamhet efter dem.
 • Nätverk där företag kan samarbeta med och lära av andra, till exempel
  - Matchningsstöd för kunder och leverantörer, som bidrar till att fler företag nyttjar eller utvecklar lösningar som är viktiga för det lokala och regional energisystemet
  - Nätverk där företag får ett konkret stöd som leder till ökad användning av förnybar energi, till exempel i samverkan med universitet eller andra offentliga aktörer

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Med stödstruktur avses aktörer såsom offentliga organisationer, företags- och innovationsfrämjande aktörer vars syfte är att stötta företag. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att aktörerna stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • Kompetensutvecklande insatser som stärker främjandesystemets metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag.
 • Utveckla eller skapa nätverk inom olika energilösningar.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Ungefärlig budget för utlysningsomgången är 20 miljoner. Inom mål 2.2 avsätts maximalt 800 000 kronor till förstudier.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 8 augusti och stänger 12 september. Prioritering av ansökningar sker den 6 december av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok för EU-projekt 21-27.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Inom specifikt mål 2.2 förnybar energi definieras utmaningarna på följande sätt:

 • De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat.
 • För att adressera utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva. Det finns goda förutsättningar att få till stånd en förändring då många svenska företag ligger långt fram i detta arbete.
 • Den gröna omställningen innebär en omfattande strukturell förändring av samhället där näringslivet har en stor förändringskraft för minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan. Omställningen inkluderar hela kedjan från produktions- och processutveckling till utveckling av nya miljötekniska produkter. Omställningen kan vara kostsam och det finns behov av både direkta företagsstöd och kunskapsutveckling.
 • I Skåne-Blekinge behöver vi främja förnybar energi och ge särskilt stöd till förnybar energiteknik som ligger nära marknaden. Denna energiteknik får gärna bidra till ökad planerbar elproduktion. Likaså behöver utsläpp från energiproduktion och användningen minska, exempelvis när det gäller utsläpp av koldioxid från avfallsförbränning med fossilt innehåll. Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan anger ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. De ska vara i linje med den förändring som beskrivs ska ske på samhällsnivå i de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medför negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till

 • Mål 5, jämställdhet
 • Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till minst ett av följande:

Mål 7 Hållbar energi för alla.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot. Till exempel:
* Delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla
* Delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen
* Delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
* Delmål 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt.
* Delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att ni testar er projektidé med handläggarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar du mer information. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé här.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Under programperioden ska hälften av budgeten användas till projekt som når upp till krav för jämställdhetsintegrering. För övriga projekt ska det säkerställas att insatserna inte påverkar jämställdheten negativt.


Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Projektägare/partners kan vara företag
Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13,16, 17. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Strukturfondspartnerskapet kommer fatta beslut om prioritering av ansökningar den 6 december 2023. Tillväxtverket kommer därefter att skriva beslut

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Hör av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i utlysningen och Skåne-Blekingeprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se så återkommer vi och bokar gärna in ett möte.


Kontakta gärna region Skåne eller region Blekinge för att stämma av om er idé är i linje med smart specialisering. Ni kan även förhöra er om möjligheter för medfinansiering eller om andra initiativ som pågår som kan vara bra att känna till.

Regionalfonden Skåne-Blekinge - Utveckling Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.
Ansökan till Regionalfonden - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

För att ta del Skåne-Blekinge programmet besök vår hemsida.

Måndagen den 4 september klockan 14:00-15:00 är ni välkomna på ett ansökningsseminarium. Seminariet är relevant för dem som planerar att ansöka inom regionalfonden och har träffat handläggare och diskuterat sin idé. För att anmäla er ber vi er att kontakta oss på skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Jordbruksmark