Bidra till grön omställning i små och medelstora företag

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Vill ni vara med och främja grön omställning i Skåne och Blekinge? Nu finns det finansiering till insatser som ska främja energieffektivitet i näringslivet och bidra till ökad produktion och användning av förnybar energi. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna .

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att verka för en grön omställning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor. Indikativ budget för utlysning är 28 miljoner.

Vad handlar erbjudandet om?

Ett smartare grönare samhälle är viktigt för hela Skåne-Blekinge, vilket omfattar tätort såväl som landsbygd. I den här utlysningen söker vi aktörer som ska bidra till små och medelstora företags gröna omställning.

Specifikt mål 2. 1 - Främja energieffektivitet

Målet fokuserar på att främja energieffektivitet hos små och medelstora företag. Programmet vill främja utvecklingen av bättre och mer konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör fortsatt energieffektivisering. Företag ska genom bland annat ökad kunskap, bättre beslutsunderlag, större finansieringsmöjligheter, bättre och billigare lösningar öka sannolikheten till framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. De stödjande strukturerna runt företag ska stärkas till exempel genom att skapa eller utveckla nätverk och öka kunskap vilket ska leda till bättre energieffektiviseringsarbete i företag.

Specifikt mål 2.2 - Främja förnybar energi

Målet fokuserar på att med ett bredare samhällsperspektiv främja förnybar energi inom näringslivet. Programmet vill främja utvecklingen av bättre och mer konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör fortsatt ökad andel förnybar energi.

Exempelvis behövs smarta lösningar som kombinerar olika sätt att hantera produktion och lagring av el till exempel genom insatser i testbäddar.

Stödstrukturer i näringslivet behöver stärkas för kunskapsutveckling och spridning, experimenterande, finansierings­möjligheter och marknads­utveckling. De insatser som genomförs inom detta specifika mål ska leda till att företag ökar produktion och användning av förnybar energi. Företag som utvecklar lösningar ska hitta möjligheter för att experimentera, testa och leverera till nya marknader och kunder.

Övergripande

Projekt inom dessa specifika mål kan vara branschinriktade om de sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region. Det är också möjligt att söka stöd för projekt som arbetar brett och inte specifikt siktar in sig på en särskild bransch. Mer information om smarta specialiseringsstrategier och innovationsstrategier finns på respektive regions hemsida.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin affärsidé eller produkt

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Det går att söka stöd för projekt och förstudier i alla specifika mål. Det ska framgå i er ansökan hur projektkonstellationen har satts samman i förhållande till projektets fokus. Det vill säga om ni ska driva ett projekt tillsammans med andra partner. Det ska framgå i vilken mån ni har vänt er till aktörer ni vanligtvis inte arbetar med.

Nedan beskrivna insatser kan vara branschinriktade om de sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region. Mer information om innovationsstrategier och smarta specialiseringsstrategier finns på respektive regions hemsida.

Sök finansering för:

 • insatser som handlar om att stötta företags arbete med energieffektivisering. Exempelvis genom att bidra med kunskapsunderlag och hjälp med finansieringslösningar eller val av teknik och system.
 • insatser som handlar om att stötta företag som utvecklar lösningar inom energieffektivisering. Exempelvis genom stöd till insatser för att experimentera och utveckla marknader.
 • Insatser för att skapa och utveckla nätverk och andra stödjande strukturer.

Specifikt mål 2 - Främja förnybar energi

Sök finasiering för:

 • insatser som handlar om att stötta företag som vill öka produktion eller användning av förnybar energi genom till exempel rådgivande insatser, analyser och sökande av finansiering.
 • insatser kopplat till utveckling av smarta lösningar för att hantera icke planerbar elproduktion. Andra exempel är att stötta företag med att utveckla och anpassa teknisk infrastruktur för elöverföring, fjärrvärme, fjärrkyla och fossilfria gaser för att underlätta lokal och regional produktion, distribution och användning av förnybar energi.
 • insatser för att skapa och utveckla nätverk och andra stödjande strukturer som sprider kunskap om och efterfrågan på olika lösningar för produktion och användning av förnybar energi är möjligt.

Budget

Under programperioden ska hälften av budgeten för varje specifikt mål användas till projekt som når upp till krav för jämställdhetsintegrering. För övriga projekt ska det säkerställas att insatserna inte påverkar jämställdheten negativt.

Läs programmet för Skåne-Blekinge för fler exempel på vilka projektinsatser som är relevanta att söka finansiering för. Programmet hittar ni tills vidare på Region Skånes hemsida, se rubriken Kontakt nedan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Ni som söker pengar för förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för utlysningsomgången avsätter Tillväxtverket 2 miljoner till förstudier. Totalt omfattas utlysningsomgången av 28 miljoner kronor. Budgeten ska ses som indikativ.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger den 16 mars 2023. Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningarna i juni månad 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni vill ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

 • Låg sysselsättningsgrad
 • Låg produktivitet
 • Låg regional elproduktion

I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat

De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat. För att adressera utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva.

När det gäller energieffektivisering så finns många lösningar idag och kan användas utan allt för stora merkostnader. I vissa fall kan miljömässiga åtgärder även vara ekonomiskt lönsamma för företag. Energieffektivisering är ett exempel på en åtgärd som rätt utförd kan ha en kort återbetalningstid. När nya lösningar växer fram på marknaden kan företag och andra aktörer behöva stöd i att välja rätt åtgärd. Detta gäller särskilt för åtgärder som har påverkan på större samhällssystem.

En fortsatt utveckling av bättre lösningar för förnybar energi är nödvändig för att snabba på en grön omställning. I Skåne-Blekinge råder brist på lokal tillförsel av förnybar el, vilket påverkar såväl elpriser som försörjningstrygghet. Utveckling av exempelvis hållbara incitamentsstrukturer för närboende och lokalsamhällen, planeringsstöd och forum för kunskapsuppbyggnad kan hjälpa kommuner och energibolag i deras arbete med att få fram mer elproduktion.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Baskrav

Ett baskrav är att era projekt bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).

I projektbeskrivningen ska ni beskriva era aktiviteter på ett sätt som tydligt visar koppling till jämställdhet samt att projektansökan utifrån sin förändringsteori beskriver varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.

Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla.
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

I projektbeskrivningen behöver ni göra en beskrivning av stärkta förmågor och förändrade beteenden hos er valda målgrupp. Ni får beskriva hur detta bidrar till önskade samhällsförändringar i linje med de valda globala målen.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot. Till exempel:

 • Delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla.
 • Delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen.
 • Delmål 7.3: Fördubbla ökning av energieffektivitet
 • Delmål 8.4: Använd resurser effektivt i konsumtion och produktion.
 • Delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
 • Delmål 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt.
 • Delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Testa er projektidé

Testa gärna er projektidé med handläggarna som arbetar med Regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under rubriken Kontakt nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Det finns en mall som beskriver hur du gör i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:
Samtliga boxar är aktuella.

Kontakta en handläggare på Skåne-Blekingeprogrammet så snart som möjligt om ni vill diskutera finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningar i juni månad 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se så återkommer vi och bokar gärna in ett möte.


För att ta del av senaste programdokument för Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Solpark