​​Bidra till grön energiomställning i Västsverige​

 • Stängd 12 september 2023
 • Halland
 • Västra Götaland

Stora satsningar på elektrifiering av transportsektorn och automatisering i Västsverige påskyndar omställningen till en hållbar industri. Det ställer höga krav på användningen av förnybar energi och energieffektivisering. Nu finns möjlighet att söka finansiering för projekt som bidrar till att fler företag utvecklar lösningar för användning av energi från förnybara källor.

Vem kan söka?

Intermediärer i form av Aktörer i det företagsfrämjande systemet kommuner, lärosäten, med fler.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att verka för en främja energieffektivisering och användning av förnybara energi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt fördelas 30 miljoner kronor, maximalt kan beviljas 40 procent av projektets totala budget.

Vad handlar erbjudandet om?

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till ökad användning av förnybar energi i Västsverige.

Genom utlysningen möjliggörs projekt som ska:

 • bidra till att fler små och medelstora företag utvecklar och demonstrerar nya innovativa lösningar för förnybar energi
 • parallellt utveckla innovativa varor och tjänster med potential att minska energianvändningen
 • leda till att finna ett effektivt utnyttjande av energiöverskott exempelvis genom industriell symbios
 • stimulera utvecklingen av teknik inom förnybara energikällor, exempelvis inom havsenergi, solceller i byggnader, produktion av fossilfri vätgas och olika hållbara energibärare från olika restströmmar
 • leda till innovationer för smarta elsystem och för flexibel produktion, användning och lagring av förnybar energi
 • genomföra demonstrationsprojekt i små och medelstora företag som syftar till att utveckla innovationer i samverkan med andra

Exempel vad insatserna ska skapa för förmågor/tillgång till:

 • ökad kunskap om förnybara energislag
 • ökat kapacitet att testa nya lösningar
 • minskad energianvändning genom att bistå exempelvis med analyser
 • kunskap om möjligheter eller krav, genom att ta fram riktlinjer
 • ökad möjlighet att investera i egen produktion, lagring och distribution av förnybar energi
 • bättre förutsättningar som förenklar framtida investeringar
 • stärka företagens möjlighet att utveckla teknik och processer för att ta fram lösningar som är viktiga för att marknaden för förnybar energi ska fungera.
 • Mer hållbara strukturer med fokus på samverkan för att demonstrera smarta och skalbara lösningar

Ni kan fokusera på behov inom vissa energislag eller branscher

Projektet får gärna fokusera särskilt på vissa energislag, till exempel

 • ​​el från sol
 • el från vind
 • havsenergi
 • kraftvärme/fjärrvärme/fjärrkyla
 • vätgas (från förnybar el)
 • biodiesel
 • bioflygbränsle
 • Biobaserade förnybara drivmedel från sidoströmmar

Ni kan också fokusera på behov i en eller flera branscher. Ni kan gärna stimulerar lärande och samverkan mellan olika branscher.

Inom livsmedelsbranschen (ej primärproduktion) kan ni arbeta med till exempel projekt inom elektrifiering i livsmedelsindustrins förädling eller förnybar energianvändning i distribution och annan livsmedelslogistik.

Inom skogsindustrin kan ni gärna arbeta med att nyttja restmaterial från för att producera biobaserade förnybara drivmedel.

Inom industrin får ni gärna arbeta med nyttjande av rest-/spillvärme genom industriell symbios.

Ta vara på möjligheter till samarbete

Idéer ska spridas, inte stanna hos lärosäten. Projekt ska ge möjlighet att sprida och samarbeta så att idéer kommer till nytta och implementeras i industrin. Projekt kan också samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige, för att säkerställa att ni tar vara på lärdomar och lösningar som finns på andra platser.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Intermediär så som universitet och högskolor, andra utbildningsaktörer, branschorganisationer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, offentlig verksamhet, och övriga näringslivsfrämjande organisationer.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning. Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.
Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Läs mer om Västsverigeprogrammet

Resultatkedjor
Regionalfonden 2021–2027 investerar genom tre resultatkedjor. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende. I den utlysningen ska projektets aktiviteter leda till resultat (förmågor och beteenden) inom:
- direkta insatser till företag
- utveckling av stödstrukturer
Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om förändringsteori

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om förutsättningarna för förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 8 augusti 2023 och stänger 13 september 2023. Beslut om prioritering tas av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige den 8 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

I Västsverige finns tre huvudsakliga övergripande utmaningar som vi behöver tackla för att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Beskriv i er ansökan hur ert projekt bidrar till att möta dessa utmaningar.

En mer hållbar elförsörjning i Västsverige

Elanvändningen förväntas öka regionalt. Samtidigt driver automatiseringen och elektrifieringen av industrin och transportsystemet utvecklingen framåt. Detta ställer krav på ökad hållbar produktion. För att kunna klara Agenda 2030-målen behöver ökningen i elförbrukningen vara förnybar, vilket kräver nya innovativa satsningar. Det är viktigt att hitta vägar för att utnyttja energi från andra förnybara råvaror, särskilt avfallsbaserade / cirkulära, till exempel från de restströmmar som uppstår i olika värdekedjor.

Förnybar energi är bara är en del av lösningen

Ökad energieffektivitet och smartare energisystem är även viktiga för att den förnybara energin ska räcka i ett fossilfritt samhälle. Detta kräver ett brett förhållningssätt och arbete. Det finns behov till att stödja arbetet smarta energisystem, när vi ökar andelen elproduktion från förnybara källor. Elnätets infrastruktur är relativt väl utbyggd, men behöver stärkas upp. Vi behöver nya idéer/ innovationer för att kunna överföra de större mängder förnybar el som bland annat elektrifieringen inom transportsektorn och industrin kräver.

Ett ökat incitament hos små och medelstora företag

I en nationell jämförelse ligger Västsverige väl till i produktionen av sol- och vindkraftsel. Havsbaserad vindkraft är under utveckling och bär på betydande möjligheter. Flera energibolag har långtgående samarbeten med industrin, och utvecklar kopplingen mellan vindkraft och vätgas. Samtidigt saknas incitament och ekonomiskt utrymme i små- och medelstora företag att investera egna medel i tidiga undersökande skeden kring affärsmässig och miljömässig potential för förnybara energi. Det finns behov att fler små och medelstora företag utvecklar och demonstrerar nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. Det behöver också utvecklas lönsamma produkter med potential att bidra till ökad produktion och användning av förnybar energi.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring
För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Jämställdhetsintegrering
Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det ska tydligt beskrivas i ansökningar förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030
Regionalfondsprogrammet för Västsverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat vilka globala mål som ert projekt ska bidra till:
Jämställdhet (Mål 5)
minskad ojämlikhet (Mål 10)

Insatser inom specifikt mål 2.2 kan främja förnybara engi, vilket också kan bidra till:
Hållbar energi för alla (Mål 7)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
Hållbar konsumtion och produktion Mål (12)

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs.

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ha en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Södra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Västsverige innan ni skickar in en ansökan. Dialogen kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Mejla: vastsverige@tillvaxtverket.se

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpa. Därför är det viktigt att ni tillsammans med era partner som söker stöd gör aktiva val och bedömningar i frågan om statsstöd. När ni planerar aktiviteter i ert projekt är det viktigt att följa regelverket för statsstöd som gynnar företag, så att ni har rätt att ta emot finansieringen.

Många av de projekt som genomförs med finansiering från Regionalfonden kommer innebära att företag gynnas via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. Läs om definitionen här.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

I nästa steg tittar ni på hur ni ska göra för att bedöma om ert projekt uppfyller kraven i regelverket för någon av boxarna.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Kommer ni att arbeta med direkta stöd till företag i en begränsad omfattning, till exempel: coachning och affärsrådgivning? Ni kan bland annat titta närmare på:

 • Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Kommer ni att ha kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring. Samtidigt som sådana insatser inte leder till direkt eller indirekt företagsgynnande. Då kan ni i ett sånt fall tillämpa:

 • Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Har ni kostnader för att stödja utveckling i enskilda små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster eller genom extern konsultinsats. Ni kan bland annat titta på följande boxar:

 • Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder
 • Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp

Har ni planer på att stödja små nystartade företag att utvecklas med beloppsramar som överstiger de som gäller för s.k. försumbart stöd? Kan ni tillämpa

 • Box 15: Stöd till nystartade företag

Planerar ni direkta ekonomiska stöd för företagens FoU-relaterade kostnader som ger förutsättningar att via forskningsarbete adressera målgruppens relevanta problemställningar? Ni kan använda:

 • Box 5: FoU stöd som gynnar företag

Har ni andra projektupplägg så ska ni även tillämpa andra boxar (1 till 17).

Tänk gärna på att beroende på upplägget för era insatser/aktiviteter/delaktiviteter så kan den tillåtna stödnivån för den offentliga sammantagna finansieringen i ert projekt variera.

Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller kraven i aktuella förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Projektansökan ska vara helt färdigställd när den skickas in i “Min ansökan”. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Denna utlysning har stängt. Du kan inte längre söka denna utlysning.

Kontakt

Programmets mejladress: vastsverige@tillvaxtverket.se


Öppet hus

Under 23-24 augusti kan ni träffa oss på plats i Halmstad eller Göteborg, för att diskutera er projektidé och kommande ansökan. Dagarna anordnas tillsammans Svenska ESF-rådet, Region Halland och Västra Götalandsregion.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.