Bidra till ett mer cirkulärt och förnyelsebart Västsverige

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen

Har ni idéer om hur vi kan lyfta Västsverige? Vi vill finansiera projekt och förstudier som arbetar för ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige. Vi vill stärka små och medelstora företag inom en bredd av sektorer att arbeta med förnybar energi och cirkulär ekonomi.

Vem kan söka?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, såsom branschorganisationer, regioner, myndigheter, utbildningsaktörer och forskningsinstitut.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som stärker grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av era kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 2.2 Främja förnybar energi
 • 2.6 Främja cirkulär ekonomi

Läs mer nedan om vad vi vill uppnå inom respektive mål.

Tillväxtverket erbjuder finansiering för projekt och förstudier som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och gör dem mer hållbara.

Här finns möjligheter till finansiering för innovativa satsningar, demonstrationsprojekt och innovationsfrämjande insatser. Målet är att minska vår klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. Hållbarhet och innovation är en konkurrensfördel internationellt och den vill vi bygga vidare på.

Grunden är att ni, genom projekt eller förstudier, ska möta dagens samhällsutmaningar. Vi vill hitta lösningar kopplade till exempelvis resursanvändning, energiförsörjning och förnybar energi.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Läs gärna mer om programmet och våra mål på våra programsidor.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Viktiga aktörer för åtgärder och genomförande av projekt är universitet och högskolor, branschorganisationer, andra utbildningsaktörer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, Science Parks, offentliga verksamheter, och övriga näringslivsfrämjande organisationer inklusive små, medelstora och stora företag.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför. Syftet med finansieringen är inte att utveckla enskilda organisationers egna verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av pepersoner med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Ni behöver välja ett av två mål. Här följer de med en beskrivning av vad projekt inom varje mål ska bidra med:

Specifikt mål 2.2 - Främja förnybar energi. Det finns behov av att främja förnybar energi och stödja projekt som bidrar till att Västsverige uppnår en ökad andel förnybar energi i energimixen.

Vi söker projekt som:

 • gör att fler små och medelstora företags investerar i befintliga lösningar avseende förnybar energi
 • gör att fler företag utvecklar och testar innovativa och lönsamma lösningar som ökar produktionen av och övergången till förnybar energi
 • leder till att små och medelstora företag utvecklar klimatsmarta innovationer i samverkan med andra. Det kan handla om att hantera energiöverskott, utveckla innovationer för att distribuera/styra/lagra el eller utveckla industriell symbios
 • bidrar till att hantera målkonflikter som kan uppstå vi ökad produktion av förnybar energi
 • stödjer arbetet med energieffektivisering och smarta energisystem, om kärnan i insatser och projekt är förnybar energi.

Specifikt mål 2.6 - Främja cirkulär ekonomi. Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer cirkulära, innovativa och kompetenta för att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. I Västsverige finns det ett behov av satsningar som främjar övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Hela värdekedjor behöver förändras genom utveckling av innovativa hållbara produktionssätt, nytänkande design och formgivning samt återvinningstekniker.

Vi söker projekt som:

 • gör att små och medelstora företag utvecklar, testar och investerar i innovativa och cirkulära tjänster/produkter
 • utvecklar hållbara och cirkulära material för ökad resurseffektivitet och minskad resursanvändning
 • utvecklar nya cirkulära affärsmodeller och värdekedjor som möjliggör hållbara sätt att använda material, exempelvis genom tjänstefiering eller återvinning/återanvändning
 • ökar samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer, för ökad innovationskapacitet och ökad användning av forskningsresultat
 • ökar samverkan mellan små och medelstora företag och offentlig sektor kopplat till verktyg inom upphandling och inköp underlättar för befolkningen att göra smarta val för att öka hållbarheten i samhället.

Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
Ni kan arbeta med insatser och med partners utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till utlysningens syfte.

Vi arbetar med resultatkedjor: vem ska ni påverka, och hur?
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur (ej möjligt inom mål 2.2 , utveckla färdigheter).

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå. Utifrån ett förenklingsperspektiv rekommenderar vi att ni väljer en av dem, ni bedömer vilken som är den mest framträdande.

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos Vinnova, Naturvårdsverket, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det är möjligt att söka medel för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kronor i EU-stöd. För genomförandeprojekt finns ingen beloppsgräns.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige sker den 16 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan finnas möjligheter till förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Utmaningar för miljö och klimat

För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Vi förbrukar idag ohållbart mycket material och mindre än 4 % av Sveriges ekonomi är cirkulär. Här finns det möjligheter för företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en sådan omställning och som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Västsverige behöver främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det kräver förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Vi behöver en hållbar elförsörjning

Samhällets elbehov förväntas öka parallellt med att utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor negativt påverkar hur förutsägbar tillgången är. I en nationell jämförelse ligger Västsverige väl till i produktionen av sol- och vindkraftsel. Havsbaserad vindkraft är under utveckling och bär på betydande möjligheter (se EU strategy on offshore renewable energy). Flera energibolag har långtgående samarbeten med industrin, och utvecklar kopplingen mellan vindkraft och vätgas. Elnätets infrastruktur är relativt väl utbyggd, men behöver stärkas upp för att kunna överföra de större mängder förnybar el som bland annat elektrifieringen inom transportsektorn och industrin kräver. Förväntade kapacitetsbrister i elförsörjningen ställer krav på effektivare energianvändning. Ökad energieffektivitet är även viktigt för att den förnybara energin ska räcka i ett fossilfritt samhälle.

Vi har demografiska och sociala utmaningar

I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika, vilket också får negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De insatser vi finansierar förväntas bidra till exempelvis dessa mål. I ansökan behöver ni välja vilka och motivera varför.


Ett grundkrav är att ni bidrar till :

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.
Insatserna förväntas exempelvis arbeta för att att motverka diskriminering (delmål 5.1 och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Utöver det behöver ni också bidra till ytterligare två mål, exempelvis:

Mål 7 - Hållbar energi för alla
Insatserna förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 7.2 om att öka andelen förnybar energi, delmål 7.A tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi och 7.3 om att fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Insatserna i projekten förväntas exempelvis arbeta för hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och för att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga tekniker och industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Insatserna förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bland annat miljövänliga tekniker och industriprocesser, delmål 12.4 om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och 12.6 om att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Det går också att arbeta med andra boxar, men det är då viktigt med en dialog med handläggare inför ansökan.
Var tydliga med vilka boxar ni ser som relevanta och ange dem i er aktivitetslista i ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Utifrån det fattar Till växtverket beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hör av er till: vastsverige@tillvaxtverket.se
Ni hittar vidare kontaktuppgifter här.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Informationstillfällen

Vi erbjuder seminarier knutna till utlysningarna.

 • Seminarium om budget och ekonomi, 23 februari klockan 10-11.
 • Seminarium där vi går igenom Min Ansökan, 28 februari  klockan 13-14.

Anmälan görs till vastsverige@tillvaxtverket.se