Bidra till att stärka Sveriges forskning- och innovationskapacitet genom ökat samarbete som främjar innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor

 • Öppnar 10 september 2024
 • Hela Sverige

Har ni idéer på hur samverkan mellan forskningsmiljöer, företagsfrämjandeorganisationer och forskningsorganisationer som gynnar små och medelstora företags tillgång till kunskap och kompetens inom exempelvis digitalisering, automation och strategisk användning av data? Nu kan ni söka finansiering för insatser som främjar innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor.

Vem kan söka?

Projektpartner kan vara forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut och andra forskningsaktörer samt företagsfrämjandeorganisationer och offentlig sektor. Företagen kan ha en aktiv roll i projektet och kan med fördel fungera som projektpart utöver de parter som nämns ovan. Även ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer kan vara potentiella projektparter.

Projekten ska genomföras av partnerskap med minst en part med nationellt uppdrag samt involvera minst en regional eller lokal part. Partnerskapet ska bestå av parter i minst två programområden.

Mer information om detta framgår nedan under avsnittet” Vem kan söka?”.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudier med flera parter.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. Projekten kan beviljas stöd upp till 50 procent av total budget. Resterande del av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

EU:s statsstödsregler kan dock komma att påverka stödnivån och maxtaket för offentlig finansiering. Se mer under avsnittet” Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?”

Vad handlar erbjudandet om?

Erbjudandet syftar till att stödja och stimulera samverkan mellan forskningsmiljöer, företagsfrämjandeorganisationer och forskningsorganisationer som gynnar små och medelstora företag. Vi ser särskilt positivt på att små och medelstora företag involveras aktivt i projekt genom exempelvis att vara med som projektpartner. Samarbeten mellan dessa aktörer ska främja innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor för att skapa en dynamisk miljö där idéer kan omsättas i praktiken och bidra till ekonomisk tillväxt och samhällsnytta.

Projekten ska knyta ihop regionala innovation- och forskningsnoder och ha bäring i flera regionala områden. Projekten behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

Projekt ska leda till/ge tillgång till:

· Samarbeten för teknik- och kunskapsöverföring: Projektansökningar som främjar samarbeten mellan olika aktörer för att möjliggöra teknik- och kunskapsöverföring. Detta kan innefatta partnerskap mellan företag, forskningsinstitutioner, offentlig sektor och andra relevanta parter. Genom att skapa sådana samarbeten kan vi skapa en gynnsam miljö för kunskapsutbyte och innovation.

· Kapacitetsuppbyggnad för tillämpad forskning: Er organisation kan söka finansiering för att stödja kapacitetsuppbyggnad inom tillämpad forskning i samverkan med näringslivet. Detta kan inkludera utbildningsprogram, workshops eller forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen och kompetensen hos forskare och företagare med digital teknik som utgångspunkt.

· Innovationsprocesser med företagsengagemang: Projekt för att främja samarbeten mellan företag och forskare. Detta syftar till att öka företagens kunskap och förmåga att utveckla innovationer och implementera ny teknik. Genom att stödja dessa processer kan vi främja tillväxten av nya idéer och förbättra konkurrenskraften hos företag på marknaden.

· Tekniköverföring från forskare och uppfinnare till näringslivet: Projekt som syftar till att underlätta överföringen av ny teknik och idéer från forskningsvärlden till näringslivet. Detta kan ske genom olika metoder såsom samarbetsprojekt eller andra former av kunskapsdelning. Genom att underlätta denna överföring kan vi accelerera innovationstakten och stärka näringslivets konkurrenskraft.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Sökande ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Projektpartner kan vara forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut och andra forskningsaktörer samt företagsfrämjandeorganisationer och offentlig sektor. Företagen kan ha en aktiv roll i projektet och kan med fördel fungera som projektpart utöver de parter som nämns ovan. Även ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer kan vara potentiella projektparter.

Projekten ska genomföras av partnerskap med minst en part med nationellt uppdrag samt involvera minst en regional eller lokal part. Partnerskapet ska bestå av parter i minst två programområden.

Projektet behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

En av de sökande ska ha ansvar för att leda och koordinera projektets genomförande.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för förstudier och genomförandeprojekt med flera parter och ska bidra till de insatser som framgår av avsnittet ”Vad handlar erbjudandet om?” Utlysningen riktar sig mot forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut och andra forskningsaktörer samt företagsfrämjandeorganisationer och offentlig sektor. Företagen kan ha en aktiv roll i projektet och kan med fördel fungera som projektpart utöver de parter som nämns ovan. Även ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer kan vara potentiella projektparter.

Stöd lämnas i enlighet med följande statsstödsboxar:

Box 2: Försumbart stöd/deminimis

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka företag och där det ekonomiska värdet av det stöd som ges per företag är begränsat. Bestämmelsen vilar EU-rättsligt sett på i EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd/deminimis.

Box 3a: Information och kunskapsöverföring av allmänt intresse

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka utvecklingen av företag i ett programområde genom information och kunskapsöverföring men där omfattning och inriktning av insatserna är sådana att inget direkt eller indirekt företagsgynnande uppstår som påkallar behov att tillämpa bestämmelser om statsstöd i EU:s regelverk.

När samverkan, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling eller liknande däremot handlar om att utveckla nya affärsutvecklingsprogram, rådgivnings- och andra innovationsstödjande insatser som är anpassade till enskilda företag så är det inte något som kan hänföras till allmänna främjandeinsatser enligt denna box.

Box 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet
Stöd inom denna box gäller projekt som avser genomförande av samverkansinsatser som bidrar till utveckling av det företags- och innovationsfrämjande systemet. Med systemutvecklande samverkansinsatser avses aktiviteter som syftar till en stärkt samverkan, förbättrad kvalitet och ökad effektivitet mellan aktörer som arbetar för näringslivsutveckling och hållbar regional utveckling i det allmännas intresse. Detta inkluderar samverkan i det företags- och innovationsfrämjande systemet för att förtydliga roller, ansvar, undvika dubbelarbete, bestämma målgrupper, hitta synergier, erfarenhetsutbyte och lärande. Hit hör också insatser för att utveckla översiktliga kompetenskartor inklusive utveckling av områden för smart specialisering och annan policyutveckling samt därtill knutet erfarenhetsutbyte och lärande. En ytterligare aspekt i förbättrad samverkan är därtill anknuten omvärldsbevakning, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling och framtagande av fakta/statistik. En förutsättning är dock att den sprids och publiceras brett för samtliga aktörer i innovationssystemet och andra intressenter.

När samverkan, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling eller liknande däremot handlar om att utveckla nya affärsutvecklingsprogram, rådgivnings- och andra innovationsstödjande insatser som är anpassade till enskilda företag så är det inte något som kan hänföras till allmänna främjandeinsatser enligt denna box.

De kostnader som är stödberättigande för systemutvecklande samverkan är personalkostnader, extern sakkunskap, resor och logi samt schablonkostnader.

Även nedan boxar kan komma att bli aktuella i utlysningen:

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Stöd inom denna box gäller FoU där forskningsorganisation driver projekt tillsammans med ett eller flera företag. Projektet ska vara utformat så att företag medverkar som projektpartner men utan att själva gynnas. Därmed saknas inslag av statsstöd enligt EU:s regelverk.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande part kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet.
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet.
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning.
 • Utvärdering.
 • Arbete med hållbarhetskriterier.

Kostnader för projektsamordning ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller allmänna främjandeinsatser. Dessa kostnader betraktas inte som statsstöd.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon av dem är hänförliga till villkoren för stöd inom någon box, så ska de olika delarna gå att särskilja från varandra i aktivitetsplanen. Skulle andra delar av projektet innehålla aktiviteter som innebär gynnande av företag så ska genomförandet där ske i enlighet med de villkor som gäller för Box 2 eller 5 och även dessa aktiviteter ska särskiljas i aktivitetsplanen.

Inför ansökan är det väldigt viktigt att ni som söker beaktar den utökade informationen kring de boxar som kan tillämpas i EU-handboken 2021-2027 Länk till annan webbplats..

Hur mycket kan ni få i stöd?

Projekten kan beviljas stöd upp till 50 procent av projektets totala budget. EU:s statsstödsregler kan dock komma att påverka stödnivån.

Finansieringen består av EU-finansiering från det Nationella regionalfondsprogrammet med högst 40 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med upp till 10 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

EU:s statsstödsregler kan dock komma att påverka stödnivån och maxtaket för offentlig finansiering beroende på projektupplägg. Vänligen läs mer om boxarna i EU-handboken 2021-2027.

För övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna. Även kostnader för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Läs mer om vad som avses som kostnader för övergripande projektsamordning i EU-handboken 2021-2027.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 10 september och stänger 8 oktober 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå till 31 december 2028.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Sverige placerar sig med sina 10,5 miljoner invånare på andra plats i Global Innovation Index. Sverige rankas även som starkaste innovationsland i EU enligt European innovation Scoreboard. Dock finns det fortfarande regionala skillnader inom Sverige när det gäller forsknings- och innovationsresultat. Spridningen av innovationer och användningen av banbrytande tekniker, är inte optimal. Nya metoder och nya sätt att tänka, däribland nya/ökade kontakter mellan regioner, krävs för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Svagheter och brister i digital infrastruktur kan få negativ inverkan på innovation utifrån en rad olika perspektiv. För att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle behöver kännedomen om digitaliseringens möjligheter att öka och data behöver nyttjas som strategisk resurs. Till exempel kan forskning bli lidande på grund av bristande tillgång till data. Användningen av digital teknik är också viktig för offentlig sektor i utvecklingen av samhällstjänster och samordning av resurser, enligt OECD.

För att små och medelstora företag i Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftiga inom regionalt prioriterade områden är samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer viktig, inte minst för att stärka tillgång till kompetens inom forskning och innovation. Exempelvis kan flera regioner ha helt eller delvis överlappande prioriterade områden. För att kraftsamla och förstärka prioriterade områden i Sverige är samverkan mellan olika delar av landet genom effektivare nyttjande av avancerad teknik, digitalisering och AI en viktig faktor.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser för att stimulera samverkan och främjar innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor ska projekten bidra till flera av de globala målen. Bland annat mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Genom insatser för att stärka samverkan i alla delar av landet förväntas flera projekt också innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Särskilda insatser innebär att projektets huvudsakliga mål är att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Projekten bidrar därmed direkt till det globala målet 5.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett övergripande begrepp för jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet Länk till annan webbplats.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. I denna utlysning är resultatkedja 2 ”Utveckling av stödstrukturer” främst aktuell för projekten.

Vid insatser för att stärka företag och om effekten förväntas uppstå direkt i det enskilda företaget, även om stödet till företaget går via en intermediär, kan även resultatkedja 1 ”Direkta insatser till företag” vara aktuell för projektet.

En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Aktiviteter utanför programområdet

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

I den här utlysningen kan ni endast tillämpa Box 5, 6, 2 och 3. Det är er uppgift som sökande av projektstöd att designa projektet utifrån tillämpbara boxar. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet och att det tydligt framgår vilka boxar som är aktuella i era aktivitetsbeskrivningar. Tillväxtverket gör sedan en prövning om projektet är förenligt med regelverket.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Programmets mejladress:

Nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Samarbete vid datorn