Bidra till att fler små och medelstora företag deltar i den cirkulära ekonomin

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Blekinge
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Skåne
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland

Har du idéer på satsningar som bidrar till att fler små och medelstora företag arbetar cirkulärt? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt som fokuserar på olika delar av den cirkulära ekonomin.

Vem kan söka?

Samverkansorganisationer, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, akademi.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att bidra till en cirkulär omställning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan få finansiering för 40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:
2.6 Främja cirkulär ekonomi

I den här utlysningen söker vi aktörer som kan genomföra utvecklingsprojekt som ska bidra till att små och medelstora företag i högre grad är en del av och bidrar till den cirkulära ekonomin. Med cirkulär ekonomi menas insatser som bidrar till att fler företag arbetar med:

 • Design- och produktutveckling för ökad livslängd av varor
 • Reparation och underhåll av produkter
 • Begagnade produkter till andrahandsmarknaden
 • Delning av varor och tjänster
 • Återanvändning och/eller återvinning av material.

Projekten ska direkt eller indirekt bidra till någon eller några av ovan punkter. Projekten ska gynna flera företag och ha som potential att vara strukturpåverkande. Det är viktigt att projekten anpassas efter företagens stödbehov samtidigt som de bidrar till resurseffektivitet och utsläppsminskning.

För många små och medelstora företag är det särskilt utmanande att hitta en fungerande cirkulär affärsmodell som är lönsam samtidigt som företagen behöver genomföra stora förändringar i verksamheten. Exempelvis krävs ofta kompetenshöjande insatser, annorlunda arbetssätt och investeringar i nödvändig teknik. Inte sällan krävs också att det finns ett stabilt samarbete inom leverantörskedjorna för att företagen ska våga att genomgå en cirkulär omställning.

Därför är det ett särskilt stort värde i att projekt som finansieras i denna utlysning fokuserar på att bidra med lösningar till företagen som minskar de risker som företagen tar när de genomför en cirkulär omställning. Projekt som arbetar med att förstärka beställarkompetens och andra utvecklingsarbeten inom cirkulär offentlig upphandling är särskilt efterfrågade.

Projekten kan med fördel fokusera på särskilda materialflöden eller branscher beroende på de behov som finns inom den geografi som projekten arbetar. Exempel på sådana är följande.

Materialflöden

 • Byggmaterial
 • Plast
 • Restvärme och biogas

Branscher

 • Industri
 • Bygg och anläggning
 • Livsmedel

Var noga med att bidra till regionala behov

Finansieringen kommer från tre av nio svenska program inom EU:s Regionala utvecklingsfond. De tre programmen är Östra Mellansverige, Småland och öarna, Skåne-Blekinge. Respektive program omfattar ett programområde där flera regioner ingår. Projekten bör fokusera på ett program i första hand och säkerställa att det bidrar till den regionala utveckling som behövs i det programområdet. Sök finansiering i det programområde där insatserna i huvudsak ska bedrivas.

Du bör läsa om de skillnader som finns mellan programmen under rubriken ”Särskilda regionala utmaningar”. Där framgår ytterligare information som gäller särskilt för respektive program.

För att få finansiering är det viktigt att ni förankrar er ansökan regionalt, utgår från en tydlig behovsanalys och involverar målgruppen innan ni ansöker. Det är viktigt att er ansökan tydligt beskriver kopplingen till de regionala behov och andra relevanta satsningar som pågår i programområdet.

Projekten bör även samarbeta med relevanta satsningar i andra delar av Sverige på ett strukturerat vis för att stärka lärandet mellan olika projekt och aktörer. Det är också möjligt att samarbeta med aktörer i andra länder.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Samverkansorganisationer, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, akademi.Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Samtliga projekt ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom vad vi kallar tre resultatkedjor

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur (denna är enbart relevant i Småland och öarna, och Skåne-Blekinge).

Använd dessa resultatkedjor i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.

Projekt och förstudier med direkta insatser till företag

Ni arbetar direkt med små och medelstora företag för att bidra till att de utvecklar förändrade beteenden och förmågor som leder till att de arbetar mer cirkulärt. Det kan handla om projekt som jobbar med rådgivning och coachning eller att förmedla kunskap till företag. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom dessa områden:

 • Kompetenshöjande insatser om cirkulär ekonomi
 • Rådgivning i grupp eller enskilt för att:
  • Utveckla och implementera nya cirkulära affärsmodeller som fokuserar på delning, reparation och återbruk
  • Förbättra designprocessen
  • Testa nya tekniker och processer
  • Identifiera nya marknader för restflöden
  • Utnyttja digitaliserings möjligheter.
 • Nätverk inom leverantörskedjor där små och medelstora företag deltar
 • Nätverk inom en särskild bransch eller mellan branscher
 • Samarbeten mellan företag och akademi
 • Ramprojekt (enbart relevant i Småland och öarna och Skåne-Blekinge).

Projekt och förstudier som utvecklar stödstrukturer runt företagen

Regionalfonden finansierar också insatser med syfte att utveckla kunskapen om cirkulär ekonomi hos företagsfrämjande aktörer och därmed den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Dessa insatser ska vara förutsättningsskapande och bidra indirekt till att små och medelstora företag kan delta i den cirkulära omställningen. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom dessa områden:

 • Stärka kapaciteten inom cirkulär ekonomi hos företagsfrämjande aktörer genom exempelvis
  • att kvalitetssäkra och utveckla befintliga metoder
  • kompetenshöjande insatser till viktiga befintliga aktörer
  • utveckla samarbetsarenor.
 • Nätverk och kompetensinsatser för att förstärka beställarkompetensen inom offentlig upphandling.

Projekt och förstudier med investeringar för uppbyggnad av en miljö eller infrastruktur – detta är relevant enbart för projekt som arbetar i Skåne-Blekinge, och Småland och öarna.

Det finns även möjlighet att söka finansiering för förstudier och projekt med syfte att bygga miljöer och infrastruktur som ska främja teknisk utveckling och kommersialisering av cirkulära lösningar. Det handlar främst om fasta tillgångar men kan också omfatta immateriella. Det kan ni göra inom följande områden:

 • Uppbyggnad och utveckling av testbäddar för att testa eller skala upp cirkulära lösningar.

Uppbyggnad av miljöer för teknisk utveckling som möjliggör kommersiell produktion av cirkulära lösningar. Det kan bland annat handlar om säkerställande att återbruk och återvinning av material sker i en hållbar och giftfri kedja.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 19 januari och stänger 16 mars 2023. Prioritering av ansökningar sker i juni månad 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Särskilda regionala skillnader

I detta avsnitt framgår delar som gäller särskilt för de regionala programområdena utöver det som framgår i avsnitten ”Vad handlar erbjudandet om” och ”Vad kan ni söka för?".

För projekt i Östra Mellansverige

Programområdet Östra Mellansverige omfattar Sörmland, Västmanland, Uppsala län, Örebro län och Östergötland.

Projekt i Östra Mellansverige ska fokusera på fyra klimatutmaningar. Utöver cirkulär ekonomi är det en fördel om projekten också bidrar till någon av de andra tre utmaningarna.

 • Cirkulär och giftfri ekonomi.
 • Klimatpositiv bebyggelse
 • Fossilfria drivmedel
 • Smarta samhällstekniska system

Dessa fyra övergripande utmaningar bör inte ses som enskilda och separata utmaningar. Exempelvis kan ett projekt som arbetar för effektivare materialflöden inom byggbranschen bidra till klimatpositiv bebyggelse. Smarta samhällstekniska system kan innebära att göra insatser för att smartare använda material och råvaror, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi.

För projekt i Småland och öarna

Programområdet Småland och Öarna omfattar Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

I Småland och öarna efterfrågar vi även projekt som fokuserar på cirkulära vattensystem eller arbete med att stärka konsumenters efterfrågan på cirkulära produkter. Projekt som rör konsumenter kan också innehålla informationskampanjer.

För projekt i Skåne och Blekinge

Programområdet Skåne-Blekinge omfattar Skåne och Blekinge.

I Skåne och Blekinge kan projekt fokusera på särskilda branscher enbart om berörda branscher pekas ut inom de smarta specialiseringsstrategierna. Det är också möjligt att söka stöd för projekt som arbetar brett och inte specifikt siktar in sig på en särskild bransch.

Läs mer om regionernas smarta specialiseringsstrategier/ innovationsstrategier på respektive regions webbplats.

För att få finansiering för att bygga upp och utveckla testbäddar och infrastruktur krävs att ni är flera organisationer som samverkar och bidrar med finansiering.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Beskriv hur ert projekt bidrar till att uppfylla de globala målen

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter och hur dessa ska hanteras i projektet. Med målkonflikter menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Insatser för cirkulär ekonomi förväntas ha en bred positiv påverkan på bland annat mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter kan insatserna bidra till:

 • Delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 • Delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser.
 • Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.
 • Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant.
 • Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten även bidrar till mål 5 Jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet.

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet och mångfald även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet och mångfald. Verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Då fokus i insatserna i första hand är att öka takten i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre miljö är resultat inom jämställdhet och mångfald två sekundära men viktiga bieffekter.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler finns?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet)

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:
Samtliga boxar är aktuella.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Efter att Tillväxtverket har gjort en bedömning av ansökningarna lämnas de godkända ansökningarna vidare till det Strukturfondspartnerskap som ansvarar för respektive program. Strukturfondspartnerskapet yttrar sig sedan om vilka projekt som de anser bör finansieras och gör en prioriteringsordning av projekten.

När Tillväxtverket tar beslut om vilka projekt som får finansiering utgår vi från den prioriteringsordningen. Strukturfondspartnerskapen prioriterar ansökningar i juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Använd direktlänkarna här under för att komma till utlysningen i Min ansökan. Välj rätt program.

Kontakt

Allmänna kontaktuppgifter för Tillväxtverket

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vi rekommenderar er starkt att ta kontakt med regionalt utvecklingsansvariga och handläggare på Tillväxtverket när ni planerar er ansökan. Det är viktigt för att förankra er ansökan innan den skickas in.

Vi rekommenderar även att ni fyller i mallen ”Testa er projektidé” och skickar in den så tidigt som möjligt till oss. Skicka den till det programområde som ni planerar att arbeta inom. Mejladresser hittar ni nedan för respektive program.


Kontaktuppgifter för programmen

För projekt i Östra Mellansverige

Tillväxtverket:
ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Regionalt utvecklingsansvariga:

För projekt i Småland och öarna

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Regionalt utvecklingsansvariga:

 • Region Kalmar län: Maria Stegefors
  maria.stegefors@regionkalmar.se
  Tel: 0480-44 83 99
 • Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
  josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
  Tel: 0470-58 32 00
 • Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
  johanna.stejdahl@rjl.se
  Tel: 072-204 94 48
 • Region Gotland: Roland Engkvist
  roland.engkvist@gotland.se
  Tel: 070-447 70 10

För projekt i Skåne-Blekinge

Tillväxtverket:
skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Informationsmöte

Vill du veta mer? 10 februari 2023, klockan 10:00 - 11:00 via Teams.