Automationscheckar

 • Stängd 2 oktober 2023
 • Hela Sverige

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet.

Vad kan ni söka för?

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

50-75 procent av totala projektbudgeten.

Vad handlar erbjudandet om?

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation.

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet.

Ni kan söka en automationscheck om ert företag har:
⦁ minst 2 anställda
⦁ behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
⦁ uppfyller EUs SMF-definition
⦁ en ekonomiskt sund ställning
⦁ tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33 (undantaget 10.2)
⦁ har gjort en förutsättningsstudie

Vad kan ni söka för?

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd, testcenter eller i egen produktion
 • kompetenshöjande utbildning utöver vad som krävs för att kunna sköta utrustningen efter drifttagning. Exempel på sådan utbildning är programmering av nya produkter/varianter, optimering av program respektive programmering off-line i digitala modeller av anläggningen.

Automationschecken kan inte användas till:

 • direkta investeringar i robotar
 • inköp av mjukvara
 • investering i ökad driftskapacitet i befintlig automationslösning (oavsett om det rör sig om hårdvara eller mjukvara)
 • generell produktutveckling
 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)
 • sådan utbildning som görs i samband med investeringen och som krävs för att kunna sköta anläggningen i den dagliga driften

Hur mycket kan ni få i stöd?

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

När ska satsningen vara klar?

Projektet kan som längst pågå till 31 oktober 2023. Redovisningen av kostnader inklusive dokumentet Projektavslutning ska vara inne hos Tillväxtverket senast den 20 november 2023. För sent inkommen redovisning kan leda till att pengarna inte betalas ut.

Alla projekt ska vara slutrapporterade senast 20 november 2023.

Det går givetvis utmärkt att rapportera tidigare än sista datum. Så fort projektet är avslutat bör ni redovisa.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, måste ni därför ange detta i ansökan.

Om ert projekt beviljas innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att projektet följer bestämmelserna för stödet. Utbetalning av stöd sker i efterskott och förutsätter att ni följer villkoren för stödet.

I samband med begäran om utbetalning ska dokumentet "Mall för projektavslutning av automationscheck" fyllas i och bifogas med den ekonomiska redovisningen.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om företaget inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Ert företag kan beviljas maximalt två automationscheckar vid två skilda ansökningstillfällen. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan blivit beviljad av Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för. Projektet får pågå till 31 oktober 2023.

Slutredovisning ska ske senast den 20 november 2023. Sent inkommen slutredovisning kan leda till att ersättning inte betalas ut.

Krav på underlag i er ansökan:

 • Komplett ansökan via Min ansökan under Företagsstöd.
 • Bifogad rapport från genomför förutsättningsstudie som visar på att förutsättningarna för automation är tydliga.
 • Bifogad offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas för automation och robotisering.
 • Intyg på att företaget uppfyller EUs SMF-definition och ifylld blankett Modellförsäkran.
 • Information om gällande SNI-kod(er) för företagets verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33. Ni hittar enkelt er SNI-kod på verksamt.se, mina sidor, under filken ”företag”.
 • De minimis-intyg, för sökande som söker stöd enligt §13 2016:210, se nedan.
 • Projektplan med beskrivning av syfte, upplägg, aktiviteter, utförare och tidsplan. Kostnader för egen personals arbete får inte vara en del av projektbudgeten, undantaget om en person projektanställs för projektet. Hjälp för att skriva en projektplan finns i mallen Mall för projektbeskrivning vid ansökan om automationscheck.

Er ansökan ska uppfylla automationscheckarnas krav och ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som ni vill göra för att öka företagets automationsmognad och skapa nya värden i företaget.

 • En automationscheck är alltid maximalt på 150 000 kr.
 • Företag med 50 upp till 249 anställda söker enligt alternativ A nedan.
 • Företag med 2-49 anställda kan söka antingen enligt alternativ A eller enligt alternativ B.
 • Företag inom livsmedelsproduktion kan bara söka enligt alternativ A.

Alternativ A

Ert företag uppfyller EUs SMF-definition.. Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd med upp till 50 % av projektets totala kostnad, dock max 150 000 kr.
Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt §7 enligt 2022:1468 - stöd till konsulttjänster (i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014)..

Alternativ B

Ert företag uppfyller EUs SMF-definition och har mellan 2 och 49 anställda OCH en årlig omsättning på maximalt 10 miljoner euro. Ni kan ansöka om stöd med över 50 % av projektkostnaden upp till maximalt 75 %. Maximalt stöd är 150 000 kr.

Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt §17 i SFS 2022:1468 - försumbart stöd (Kommissionens förordning (EU) 1407/2013).

Intyg om De minimi behöver bifogas ansökan.

De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt 17 § förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Som företag är ni själva ansvariga för att ni inte tar emot försumbart stöd för mer än 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). Detta intygar ni genom att bifoga intyget om De minimi, som nämnts ovan.

Allmänna villkor för stöd

Allmänna villkor för automationschecken är de grundläggande villkor som verksamheten ska uppfylla för att ni ska beviljas stöd i form av en automationscheck.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen för automationscheckar och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Hur bedöms vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

 • Att ni har genomgått en förutsättningsstudie
 • Att ni har en offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas inom ramen för automation och robotisering
 • Förväntade resultat av genomfört projekt
 • Att ni kan påvisa ökad automationsmognad genom insatsen
 • Att ni kan motivera att insatsen förbättrar er beställarkompetens inför kommande automationslösningar

Även följande kommer att beaktas i utvärderingen:

Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet och särskild hänsyn kommer tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter.

Bedömningen görs av en bedömningsgrupp på Tillväxtverket. Tillväxtverket planerar att fatta beslut löpande.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan under ”företagsstöd”.

För att en ansökan om en automationscheck ska kunna beviljas ska ni uppfylla kravspecifikationen som finns under ”Vilka krav, villkor eller andra regler finns?”. Notera att ansökan i ”Min ansökan” behöver vara komplett och även innehålla en kortfattad projektplan som beskriver de aktiviteter ni vill utföra samt vem som ska göra vilka aktiviteter.

Planen ska redovisas under fältet ”projektbeskrivning” i ansökan och innehålla följande:

 • Teknisk beskrivning av projektarbetet
 • Vad ska checken användas till?
 • Vem ska utföra det?
 • Hur ska det göras?
 • Förväntat resultat inom exempelvis produktionsutveckling, volymexpansion, marknad/försäljning eller kompetensutveckling
 • Beskrivning av intern projektorganisation och uppskattning av tid och resurser som ni planerar att lägga på projektet
 • Beskrivning av vald extern leverantör inklusive en kort motivering till valet
 • Projektets tidsplan

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Utlysningen av automationscheckar är öppen till och med 2 oktober 2023. Ansökningarna tas in löpande så länge pengar finns kvar.

Kontakt

Björn Langbeck

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 92 13

Julius Rosenlund

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08 - 681 93 48

Person står vid en maskin i en industrilokal