Stöd till utveckling av produktionen i industriföretag

 • Stänger 30 september 2024
 • Hela Sverige

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens. Erbjudandet syftar till att stärka ert företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation respektive kompetens att ständigt förbättra produktionen.

Syftet med checkarna

Små svenska verkstadsföretag har sämre produktivitetsutveckling än större. De små företagen har en viktig funktion inom industrin genom att de ofta är leverantörer till de större. För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver de hela tiden utvecklas och för det behövs ofta ett externt stöd. Två områden som Tillväxtverket har identifierat som särskilt viktiga är automation respektive produktionskompetens. Denna utlysning riktar sig därför till små industriföretag som vill förbättra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Gemensamma krav för att beviljas check år 2024

 • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för produktion.
 • Ett företag kan beviljas maximalt 2 automationscheckar (sedan de infördes under Robotlyftet år 2019).
 • Ett företag kan bara beviljas en check för produktionskompetens.
 • Företagets SNI-kod måste börja med siffrorna 10, 11 eller 13-33 med undantag av 10.2. (Är koden fel för ert företag, ändra den genom att gå in på verksamt.se).

Checkarna har olika villkor och krav. Du hittar villkoren för automationschecken och checken för produktion nedan.

Mer information om automationscheck

Vad handlar erbjudandet om?

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar.
 • Minska de tekniska och/eller ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik.
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling.
 • Vidareutbildning av personal i samband med automation.

Automationschecken får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Utbildningar som krävs för normal drift godkänns inte. Utbildning som är kompetenshöjande inom automation, till exempel robotprogrammering, godkänns.

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet.

Ni kan söka en automationscheck om ert företag har:
⦁ minst 2 anställda
⦁ behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
⦁ uppfyller EU:s SMF-definition
⦁ en ekonomiskt sund ställning
⦁ tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33 (undantaget 10.2)
⦁ har gjort en förutsättningsstudie.

Vad kan ni söka för?

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd, testcenter eller i egen produktion
 • kompetenshöjande utbildning utöver vad som krävs för att kunna sköta utrustningen efter drifttagning. Exempel på sådan utbildning är programmering av nya produkter/varianter, optimering av program respektive programmering off-line i digitala modeller av anläggningen.

Automationschecken kan inte användas till:

 • helt eller delvis investeringsstöd vid automation
 • inköp av mjukvara
 • investering i ökad driftskapacitet i befintlig automationslösning (oavsett om det rör sig om hårdvara eller mjukvara)
 • generell produktutveckling
 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resor, om inte direkt nödvändigt för att delta i godkänd utbildning
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)
 • sådan utbildning som görs i samband med investeringen och som krävs för att kunna sköta anläggningen i den dagliga driften.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

När ska satsningen vara klar?

Projektet kan som längst pågå till 4 november 2024. Redovisningen av kostnader inklusive dokumentet Projektavslutning ska vara inne hos Tillväxtverket senast den 18 november 2024. För sent inkommen redovisning kan leda till att pengarna inte betalas ut.

Alla projekt ska vara slutrapporterade senast 18 november 2024. Detta kommer sig av att allt stöd måste vara utbetald innan årets slut.

Det går givetvis utmärkt att rapportera tidigare än sista datum. Så fort projektet är avslutat bör ni redovisa.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, måste ni därför ange detta i ansökan.

Om er ansökan beviljas kommer stöd att betalas ut först efter att projektet genomförts och endast om alla villkor för stödet följs.

I samband med begäran om utbetalning ska dokumentet "Mall för projektavslutning av automationscheck" fyllas i och bifogas med den ekonomiska redovisningen.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om företaget inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Ert företag kan beviljas maximalt två automationscheckar vid två skilda ansökningstillfällen. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan blivit beviljad av Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för. Projektet får pågå till 18 november 2024.

Alla projekt ska vara slutrapporterade senast 18 november 2024. Sent inkommen slutredovisning kan leda till att ersättning inte betalas ut.

Krav på underlag i er ansökan:

 • Komplett ansökan via Min ansökan under Företagsstöd.
 • Bifogad rapport från genomförd förutsättningsstudie som visar på att förutsättningarna för automation är tydliga.
 • Bifogad offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas för automation och robotisering.
 • Intyg på att företaget uppfyller EU:s SMF-definition och ifylld blankett Modellförsäkran.
 • Information om gällande SNI-kod(er) för företagets verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33. Ni hittar enkelt er SNI-kod på mina sidor på verksamt.se.
 • Uppgift om tidigare erhållet stöd anges direkt i Min Ansökan. Gäller företag som söker mer än 50% stöd.
 • Projektplan med beskrivning av syfte, upplägg, aktiviteter, utförare och tidsplan. Kostnader för egen personals arbete får inte vara en del av projektbudgeten, undantaget om en person projektanställs för projektet. Hjälp för att skriva en projektplan finns i mallen Mall för projektbeskrivning vid ansökan om automationscheck.

Er ansökan ska uppfylla automationscheckarnas krav och ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som ni vill göra för att öka företagets automationsmognad och skapa nya värden i företaget.

 • En automationscheck är alltid på maximalt på 150 000 kr.
 • Företag med 50-249 anställda söker enligt alternativ A nedan.
 • Företag med 2-49 anställda kan söka antingen enligt alternativ A eller enligt alternativ B.
 • Företag inom livsmedelsproduktion kan bara söka enligt alternativ A.

Alternativ A

Ert företag uppfyller EU:s SMF-definition. Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd med upp till 50 % av projektets totala kostnad, dock max 150 000 kr.
Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt 7§ förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.

Alternativ B

Ert företag uppfyller EU:s SMF-definition och har mellan 2-49 anställda och en årlig omsättning på maximalt 10 miljoner euro. Ni kan ansöka om ekonomiskt  stöd med upp till 75% av projektets totala kostnad, dock max 150 000 kr.

Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt 17 § förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.

De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt 17 § förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 300 000 euro under en treårsperiod (innevarande och två föregående beskattningsår).

Som företag är ni själva ansvariga för att ni inte tar emot försumbart stöd för mer än 300 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). Detta intygar ni genom att ange stödet via Min Ansökan

Allmänna villkor för stöd

Allmänna villkor för automationschecken är de grundläggande villkor som verksamheten ska uppfylla för att ni ska beviljas stöd i form av en automationscheck.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen för automationscheckar och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Hur bedöms vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

 • Att ni har genomfört en förutsättningsstudie.
 • Att ni har en offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas inom ramen för automation och robotisering.
 • Förväntade resultat av genomfört projekt.
 • Att ni kan påvisa ökad automationsmognad genom insatsen.
 • Att ni kan motivera att insatsen förbättrar er beställarkompetens inför kommande automationslösningar.

Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet och särskild hänsyn kommer tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter.

Tillväxtverket kommer att fatta beslut löpande.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan under ”företagsstöd”.

För att en ansökan om en automationscheck ska kunna beviljas ska ni uppfylla kravspecifikationen som finns under ”Vilka krav, villkor eller andra regler finns?”. Notera att ansökan i ”Min ansökan” behöver vara komplett och även innehålla en kortfattad projektplan som beskriver de aktiviteter ni vill utföra samt vem som ska göra vilka aktiviteter.

Planen ska redovisas under fältet ”projektbeskrivning” i ansökan och innehålla följande:

 • Teknisk beskrivning av projektarbetet
 • Vad ska checken användas till?
 • Vem ska utföra det?
 • Hur ska det göras?
 • Förväntat resultat inom exempelvis produktionsutveckling, volymexpansion, marknad/försäljning eller kompetensutveckling
 • Beskrivning av intern projektorganisation och uppskattning av tid och resurser som ni planerar att lägga på projektet
 • Beskrivning av vald extern leverantör inklusive en kort motivering till valet
 • Projektets tidsplan

Mer information om check för produktionskompetens

Är ni ett litet eller medelstort företag som vill utveckla er kompetens inom produktion? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av check för produktionskompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

Vad handlar erbjudandet om?

Checken för produktionskompetensutveckling ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft. Den ska hjälpa er att utbilda er personal, effektivisera er produktion och öka er konkurrenskraft. Projekten ska höja den egna personalens kunskap och kompetens inom modern produktion, där den egna produktionen ska användas som testyta för att prova nya kunskaper. Checken ger möjlighet att ta hjälp av extern kompetens för att:

 • vidareutbilda er personal
 • genomföra en analys av er produktion
 • förbättra er produktionskapacitet
 • agera stöd i arbetet.

Checken får inte användas till direkta investeringar. Den får heller inte användas till att ta in konsulter för att genomföra förändringar i er produktion.

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag med max 100 anställda som har tillverkande verksamhet.

Ni kan söka en check för produktionskompetens om ert företag har:

 • Minst två anställda, men max 100 anställda.
 • Behov av att ta in extern hjälp för att förbättra er produktionskompetens.
 • Uppfyller EU:s SMF-definition.
 • En ekonomiskt sund ställning.
 • Tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13–33 (undantaget 10.2).

Vad kan ni söka för?

Check för produktionskompetensutveckling kan användas för externa kostnader, exempelvis:

 • Ubildning och analys för ökad produktionskompetens i den egna verksamheten
 • Utbildning på högskolenivå för ökad produktionskompetens.
 • Konsultstöd för kompetensutveckling i det vardagliga arbetet, som genomförs på plats i det egna företaget.

Projektet ska innehålla inslag av praktisk tillämpning av ny kunskap i den egna produktionen.

Exempel på godkänd utbildning på högskolenivå är kurser inom Lean produktion eller Lean ledarskap om 7,5hp. Kurserna ges på högskolor och universitet över hela landet. Sök på internet för den som ligger närmast dig.


Checken kan inte användas till:

 • direkta investeringar eller inköp för ökad produktionskapacitet
 • utbildning som inte relaterar till ökad produktionskompetens
 • generell produktutveckling
 • resor, om inte direkt nödvändiga för deltagande vid utbildning
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • licenskostnader
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • löpande affärsutveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximal andel stöd är 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär stå för (utan inslag av annat offentligt stöd).

När ska satsningen vara klar?

Projektet ska pågå i minst 10 månader, det går att ta pauser och avbrott under perioden. Efter tre månader kan ansökan lämnas in för stöd mot uppvisning av faktura, betalningsbevis i form av bankutdrag samt ifylld statusrapportmall (se länk nedan). När projektet är avslutat ska en slutrapport lämnas in, med ifylld projektavslutningsmall.

Stödet måste betalas ut under 2024. Det innebär att begäran om utbetalning inklusive obligatoriska bilagor måste vara inne Tillväxtverket tillhanda senast 18 november 2024. Sent inkommen ansökan kan leda till att stödet inte kan betalas ut

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, måste ni därför ange detta i ansökan.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökanlämnats in till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för.

Ansökan måste innehålla följande underlag:

 • komplett ansökan via Min ansökan under Företagsstöd, inklusive information om de minimis (Försumbart stöd) enligt antingen §13 2016:210 eller §17 2022:1467
 • bifogad offert från konsult som visar hur projektet är upplagt för vidareutveckling av produktionskompetensen i företaget
 • intyg på att företaget uppfyller EU:s SMF-definition.

Er ansökan ska uppfylla kraven på check för produktionskompetensutveckling och ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som ni vill göra för att öka företagets kompetens inom produktion och skapa nya värden i företaget. En check är alltid på maximalt 150 000 kr.

Allmänna villkor för stöd

Allmänna villkor för check för produktionskompetensutveckling är de grundläggande villkor som verksamheten ska uppfylla för att ni ska beviljas stöd.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Hur bedöms vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

 • Att ni har en offert från konsult som visar hur stödet kommer att användas för vidareutveckling av produktionskompetens i företaget.
 • Vilka de förväntade resultaten av genomfört projekt är. Att ni kan påvisa ökad produktionskompetens genom insatsen.

Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet och särskild hänsyn tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter. Tillväxtverket kommer att fatta beslut löpande.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan under Företagsstöd.

För att en ansökan ska kunna beviljas ska ni uppfylla kravspecifikationen som finns under ”Vilka krav, villkor eller andra regler finns?”. Notera att ansökan i ”Min ansökan” behöver vara komplett och även innehålla en kortfattad projektplan som beskriver de aktiviteter ni vill utföra samt vem som ska göra vilka aktiviteter.

Planen ska redovisas under fältet Projektbeskrivning i ansökan och innehålla följande:

 • teknisk beskrivning av projektarbetet
 • vad checken ska användas till
 • vem som ska utföra arbetet
 • hur det ska genomföras, inklusive hur den egna produktionen involveras
 • förväntade resultat inom ökad produktionskompetens, ökad produktivitet eller ökad effektivitet
 • beskrivning av intern projektorganisation och uppskattning av tid och resurser som ni planerar att lägga på projektet
 • beskrivning av vald extern leverantör inklusive en kort motivering till valet
 • projektets tidsplan.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Utlysningen av är öppen till och med 30 september 2024 eller så länge det finns medel kvar. Ansökningarna tas in löpande så länge pengar finns kvar.

Kontakt

Julius Rosenlund

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Viktoria Lagerkvist

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Två personer står i en industrilokal