Korrosionsskydd för drivmedelsstationer

Stöd till korrosionsskydd för drivmedelsstationer kan lämnas för att bygga om eller byta ut rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska.

Ombyggnationen eller bytet av rörledningar ska vara nödvändig för att säkerställa det skydd mot korrosion som krävs enligt gällande föreskrifter.

Syftet är att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivmedel i vissa landsbygdsområden där servicen är gles.

Förordningen som reglerar stödet träder i kraft den 19 april 2022 och upphör att gälla vid utgången av 2023.

Från och med 1 juli 2022 måste nedgrävda rörledningar för hantering av brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion. Hos MSB, myndigheten för samhällsberedksap, kan du läsa mer om vad som gäller för brandfarlig vätska i cisterner och rörledningar.

Vem kan få stöd?

Det är den som äger rörledningarna för ett försäljningsställe för drivmedel som kan ansöka om stöd.

Stöd till korrosionsskydd för drivmedelsstationer kan beviljas till företag med försäljningsställen för drivmedel som:

  • tillhandahåller drivmedel till motordrivna fordon till allmänheten på åretruntbasis,
  • är beläget i ett landsbygdsområde där servicen är gles och är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe för drivmedel,
  • har rörledningar i mark som saknar det skydd mot korrosion som krävs enligt gällande föreskrifter, och
  • är i behov av stöd för att fortsatt bedriva verksamheten.

Om försäljningsstället bedöms ha särskild betydelse för den lokala tillgången till drivmedel kan stöd lämnas till ett företag som inte uppfyller avståndsbestämmelsen.

Stödmottagaren ska åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, som består i att tillhandahålla drivmedel till motordrivna fordon till allmänheten på åretruntbasis i minst 3 år.

Så här mycket kan du få i stöd

Stöd till korrosionsskydd för drivmedelsstationer beviljas med högst 85 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden, dock högst 850 000 kronor per försäljningsställe.

Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Högst 80 procent av stödet kan betalas ut i förskott.

Om du beviljas stöd måste investeringen vara färdig, betald och redovisad till din region senast sista oktober 2023.

Söka stöd

Ansökan är stängd.

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd via e-tjänsten Min ansökan.