Checkar för grön omställning

Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling? Den gröna omställningen förväntas på sikt stärka företagens konkurrenskraft, leda till ökad tillväxt och sysselsättning samtidigt som företagen minskar sin miljö- och klimatpåverkan. 

Grön omställning inom näringslivet är en förutsättning för hållbar tillväxt och en väg till utveckling i företag som innebär minskad miljö- och klimatpåverkan. Affärsutvecklingscheckar för grön omställning syftar till att stödja företag i sitt gröna omställningsarbete.

Förslag på områden som checken för grön omställning kan användas inom

Definition av grön omställning

Definitionen av grön omställning tar sin utgångspunkt i EU:s gröna given. Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och den ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Utgångspunkterna för den gröna given är följande:

 • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
 • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
 • Cirkulär ekonomi
 • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
 • En giftfri miljö
 • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
 • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
 • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

Cirkulära affärsmodeller

 • Kartlägga potentialen för/ta fram en strategi för en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios eller giftfria och resurseffektiva resursflöden
 • Utveckla en produkt eller tjänst med en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios eller giftfria och resurseffektiva resursflöden
 • Kartlägga behov av, ta fram en plan för eller genomföra kompetensförsörjning inom cirkulär omställning.

Minska utsläpp genom energiomställning och energieffektivisering

 • Identifiera möjligheter till och genomföra energieffektivisering
 • Utveckla hållbara och resurseffektiva produkter eller tekniklösningar
 • Utveckla eller främja användning av förnybar energi
 • Kartlägga behov av, ta fram en plan för eller genomföra intern kompetensförsörjning inom energiområdet.

Minska utsläpp från transporter och utveckla smart mobilitet

 • Identifiera möjligheter till och planera införandet av koldioxidsnålare transporter.
 • Kartlägga behov av, ta fram en plan för eller genomföra intern kompetensförsörjning inom koldioxidsnålare transporter och smartare mobilitet.

Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 • Kartlägga/utveckla lösningar för hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan bevaras och göra en plan för klimatanpassning (rusta verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger).
 • Kartlägga ett företags, en produkts eller en tjänsts påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt göra en plan för återställande eller restaurering alternativt hur kompensation kan göras. ​
 • Kartlägga behov av, ta fram en plan för eller genomföra intern kompetensutveckling inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Bidra till hållbart livsmedelssystem

 • Kartlägga/utveckla lösningar, produkter eller tjänster som bidrar till ett hållbart livsmedelssystem (gäller enbart förädlingskedjan, ej primärproduktion).
 • Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomföra intern kompetensutveckling inom hållbart livsmedelssystem.

Kontakt

Caroline Dahlbom

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se