Instruktioner för bredbandsstöd

Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka stöd från Regionalfonden för investeringar för bredband i form av ortssammanbindande nät. Två av Tillväxtverkets regionalfondsprogram erbjuder finansiering och upp till 40 procent av ett projekts kostnader.

Regionalfonden har totalt omkring 253 miljoner svenska kronor avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät.

1. Vem kan söka?

Möjligheten att få ta del av finansieringen från Regionalfonden gäller alla privata och offentliga aktörer, som till exempel nätägare och operatörer, som kan bidra till den strategiska utbyggnaden av ortsammanbindande nät.

Pengarna ska användas till utbyggnad av bredband i större områden för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i lands- och glesbygder. De aktuella programområdena är Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Stöd lämnas bara till passiv infrastruktur

Regionala fonden kan endast ge stöd till utbyggnad av passiv infrastruktur.

Utbyggnadsområden

Definitioner av begrepp

2. När ska utbyggnaden ske?

Målsättningen är att utbyggnaderna startar så snart som möjligt. Utlysningar öppnas löpande utifrån de offentliga samråd som genomförs.

Inför varje utlysning genomförs ett offentligt samråd där behovskartläggningar pekar ut de områden där utbyggnad är planerad att ske. I samrådet anges vilken referenskostnad som har beräknats som högsta stödberättigande kostnad för respektive sträcka eller område.

De områden som inte är beskrivna i behovskartläggningarna kommer heller inte att vara möjliga att ansöka om stöd från Regionalfonden för.

Ta kontakt med ditt programkontor för mer information.

3. Konkurrensutsättning

Vissa utlysningar kommer att innehålla sträckor och områden där flera aktörer har visat intresse av att bygga ortssammanbindande nät med stöd från Regionalfonden.

Om flera aktörer är intresserade av samma område kommer urvalet att göras genom en konkurrensutsättning innan utlysningen öppnar.

Konkurrensutsättning vid flera anbud

4. Behovskartläggning bredband

Behovskartläggning visar vilka områden som kan byggas ut. I den behovskartläggning som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband och vilken referenskostnad som angetts som maximalt belopp för respektive sträcka.

Stöd från Regionalfonden får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år.

Behov styr vilka om­råden som byggs ut

5. Offentligt samråd

I det offentliga samrådet får aktörerna komma in med synpunkter och upplysningar om befintliga ortsammanbindande nät eller om de har planer på utbyggnad med egna medel.

Genom offentliga samråd publicerar Tillväxtverket länsvisa behovskartläggningar av bredbandsinvesteringar för att säkerställa att stöd inte beviljas till sträckor eller områden där det redan finns befintlig, motsvarande bredbandsinfrastruktur sedan tidigare och frågar samtidigt nätägare och andra bredbandsaktörer om deras intresse av att bygga ortssammanbindande nät med hjälp av stöd från Regionalfonden.

Aktörer får lämna synpunkter

Behov styr vilka om­råden som byggs ut

Krav och villkor att följa

I EU-handboken kan du läsa om de allmänna villkor som gäller alla projekt som får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.