Planera er finansieringsbudget

Ett projekt kan inte få hela sin finansiering från ett EU-program. För att ert projekt ska kunna beviljas EU-medel krävs det en viss andel nationell medfinansiering.

Olika typer av medfinansiering

Medfinansieringen kan delas upp på följande typer vilket ska framgå av er finansieringsbudget:

  • Offentlig kontant medfinansiering.
  • Privat kontant medfinansiering.
  • Offentliga bidrag i annat än pengar.
  • Privata bidrag i annat än pengar.

Det är viktigt att ni har säkerställt med era olika finansiärer att ni kommer att få in de belopp för medfinansiering som ni lägger in i finansieringsbudgeten.

Innan ni planerar er finansiering behöver ni också ta del av regler som gäller för medfinansiering. Det finns till exempel krav på hur stor den nationella medfinansieringen ska vara. Den finansieringsbudget som ni lämnar in ska följa de här reglerna.

Varje medfinansiär och respektive belopp ska specificeras under respektive huvudtyp av medfinansiering i er ansökan om stöd.

Nationell medfinansiering

Medfinansiering i ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Planerade intäkter ska hanteras som intäkt i budgeten.

En medfinansiär kan normalt sett inte vara leverantör till projektet. Detta beror på att en medfinansiär troligen har en sådan kännedom om projektet att det kan ge fördel gentemot konkurrerande leverantörer vid en upphandling. Ett sådant upplägg ställer stora krav på upphandlande enhet som måste visa att medfinansiären/leverantören inte får en otillbörlig konkurrensfördel genom sin tidigare kännedom om projektet.

Det är den upphandlande enheten som ansvarar för att upphandlingsprinciperna följs. Det innebär att man aktivt måste vidta åtgärder för att neutralisera medfinansiärens fördel.

Det finns inget förbud mot att en medfinansiär även är leverantör men i praktiken är det nästan omöjligt att vidta tillräckliga åtgärder. Om en upphandlande myndighet visar på sådana aktiva åtgärder sker en bedömning från fall till fall om det var tillräckligt.

Tillväxtverkets definition av intressekonflikt

När en person har motstående intressen i en situation uppstår en intressekonflikt. Ett exempel kan vara att man är partisk i en sakfråga, släkt med någon som berörs av ett beslut eller haft en tidigare anställning eller ett uppdrag som kan påverka situationen.

Offentlig medfinansiering

Offentlig medfinansiering innebär att projektet delfinansieras med kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från en offentlig organisation eller offentligrättsligt organ på nationell, regional eller lokal nivå.

Privat medfinansiering

Privat medfinansiering innebär att projektet delfinansieras med kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från privata aktörer.

Bidrag i annat än pengar

Med bidrag i annat än pengar menas att projektet tillförs ett värde (ej kontanta medel) från någon annan aktör än projektägaren. Bidraget kan komma från offentliga eller privata aktörer.

Det kan till exempel vara:

  • Varor
  • Tjänster (till exempel arbetstid)
  • Mark och fastigheter
  • Bygg- och anläggningsarbeten

Bidrag i annat än pengar får högst uppgå till 50 procent av den totala nationella medfinansieringen. Det vill säga minst hälften av medfinansieringen ska bestå av kontanta medel.

Bidrag i annat än pengar är både en form av finansiering och en kostnad i projektets budget. Om bidrag i annat än pengar förekommer i projektet ska ni registrera det som finansiering i budgetdelen av e-tjänsten Min ansökan. Det kommer då automatiskt med bland budgetens kostnader.

Beräkna värdet av bidrag i annat än pengar

För att arbetad tid ska kunna räknas som bidrag i annat än pengar ska det tydligt tillföra projektet något. Medfinansiären ska aktivt bidra till projektets genomförande. Ett aktivt bidrag kan till exempel vara ett arbete som projektet annars hade varit tvungna att köpa in som en tjänst till projektet.

Arbetad tid som ska utföras av projektägarens egen personal eller av personal hos en projektpartner ska inte redovisas som bidrag i annat än pengar. Den ska redovisas som kontant medfinansiering och i kostnadsslaget personal.

Ett passivt deltagande i projektets verksamhet, alternativt passivt mottagande av projektets tjänster, godkänns inte som bidrag i annat än pengar. Exempel på passivt deltagande är deltagande på seminarier och i workshops.