Kostnadsslag som enbart gäller projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp

Den här sidan samlar information om kostnadsslag som gäller för projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp.

Externa tjänster

Köp av extern sakkunskap och andra externa tjänster som behövs för att genomföra projektet är stödberättigande.

Tjänster som innefattas i schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande.

Om ni inom projektet har behov av en tjänst är grundregeln att ni ska upphandla tjänsten externt. I undantagsfall kan Tillväxtverket godkänna en internt fakturerad tjänst i kostnadsslaget Externa tjänster. Det ska i så fall handla om en punktinsats där det är mer kostnadseffektivt att anlita personal från en annan enhet inom er organisation under ett fåtal timmar i stället för att upphandla den tjänsten externt. Tillväxtverket bedömer från fall till fall om den internfakturerade kostnaden kan godkännas.

Resor och logi

Följande kostnader för projektpersonalens resor och logi är stödberättigande:

 • Resor som exempelvis biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, parkeringsavgifter och vägtullar
 • Måltider, om de inte täcks av traktamente
 • Logi
 • Visum
 • Traktamenten
 • Arbetsgivaravgifter för traktamenten och reseersättningar.

Konsulters kostnader för resor och logi ska budgeteras och redovisas i kostnadsslaget Externa tjänster.

Investeringar, materiel och lokaler

Investeringar och materiel

Kostnader för investeringar och materiel är stödberättigande om de köps, hyrs eller leasas av projektet. Investeringar som belastar projektet ska vara budgeterade och godkända i beslutet om stöd.

 • Till investeringar räknas kostnader för inköp av utrustning som är avsedd för stadigvarande bruk. Att uppföra eller köpa en byggnad är också en form av investering. En investering bör ha en beräknad ekonomisk livslängd på minst 3 år.
 • Till kostnader för materiel räknas inköp av utrustning av karaktären förbrukningsmateriel, till exempel laboratoriekemikalier som behövs för projektaktiviteter.

Om utrustningen som ni leasar eller köper in kommer att ha ett värde när projektet avslutas kan Tillväxtverket besluta att kostnaden bara är stödberättigande till en viss del.

Om ni säljer utrustningen i samband med att projektet avslutas ska ni räkna av inkomsten från projektets stöd. Om ni säljer eller för över utrustningen till en annan verksamhet under projektperioden måste ni redovisa det som en intäkt i projektet.

 • Kostnader som omfattas av schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande i kostnadsslaget Investeringar, materiel och lokaler. Det gäller till exempel kontorsutrustning för projektpersonal.

Lokaler

Kostnader för andra lokaler än projektpersonalens kontor kan vara stödberättigande som direkt kostnad i kostnadsslaget Investeringar, materiel och lokaler. Det gäller speciallokaler som behövs i projektverksamheten. Exempel är lokaler för laboratorie-, inkubator- eller testbäddsverksamhet.

Om det är en extern lokal kan ni få stöd för kostnader motsvarande den andel av lokalytan och den tid ni använder lokalerna enbart för att genomföra aktiviteter i projektet. Ni ska kunna visa antingen en separat faktura eller en tydlig beräkningsmodell som visar hur stor andel av kostnaden som har direkt med era projektaktiviteter att göra.

Om det är en intern lokal ska ni ha en tydlig beräkningsmodell som visar hur ni beräknat lokalkostnaden för de aktiviteter som genomförs inom projektet. Oavsett vilken hyra ni eventuellt skulle ta av andra vid uthyrning av lokalen är det endast den faktiskt havda kostnaden som kan vara stödberättigande i projektet.

Kostnader för projektpersonalens kontor innefattas av schablonen för indirekta kostnader. Ni kan därför inte ta upp dessa som en direkt kostnad, även om separat faktura finns. Det gäller oavsett vem som äger lokalerna och var de ligger.

Exempel

I ett projekt arbetar en projektledare, en projektekonom och fem forskare. Alla sju har kontor där de utför en del av projektarbetet. Kontorslokalerna är en indirekt kostnad och får därför inte redovisas under något annat kostnadsslag än schablonkostnader.

De fem forskarna använder dessutom ett laboratorium för att undersöka om en tidigare oprövad teknik kan användas för att minska koldioxidutsläppen i regionen.

 • Projektägaren kan visa att kostnaden för hela laboratoriet under november månad är 40 000 kronor.
 • De fem forskarna använder 50 procent av laboratorieytan för projektaktiviteter i genomsnitt 50 procent av tiden under november.

Den stödberättigande kostnaden för lokaler i november blir då (40 000 kronor x 0,5) x 0,5 = 10 000 kronor.”

Schablon för indirekta kostnader

Det finns två schablonsatser för att beräkna indirekta kostnader. De utgår från vilken typ av organisation projektpersonalen är anställd hos. Båda förutsätter att ert projekt har stödberättigande personalkostnader.

Schablonen för indirekta kostnader är

 • Upp till 25 procent för universitet, högskolor och forskningsinstitut
 • Upp till 15 procent för övriga organisationer.

Ni ska beräkna schablonen för indirekta kostnader som ett påslag på summan av de stödberättigande kostnaderna i kostnadsslagen löner och schablon för lönebikostnader.

Exempel

 1. a) Ett universitet har under oktober–december haft stödberättigande lönekostnader på 1 000 000 kronor i ett projekt. Universitetets schablon för lönebikostnader är 52 procent enligt egen redovisningspraxis. De stödberättigande personalkostnaderna (lön plus lönebikostnader blir då 1 000 000 + (1 000 000 x 0,52) = 1 520 000 kronor. De stödberättigande indirekta kostnaderna blir 1 520 000 kronor x 0,25 = 380 000 kronor om universitet väljer den högsta tillåtna procentsatsen för indirekta kostnader.
 1. b) En ekonomisk förening har april–juni haft stödberättigande lönekostnader på 150 000 kronor i ett projekt. Föreningens schablon för lönebikostnader är 44 procent enligt egen redovisningspraxis. De stödberättigande personalkostnaderna (lön plus lönebikostnader) blir då 150 000 + (150 000 x 0,44) = 216 000 kronor.

De stödberättigande indirekta kostnaderna blir 216 000 kronor x 0,15 = 32 400 kronor om föreningen väljer den högsta tillåtna procentsatsen för indirekta kostnader.