Kostnader som i vissa fall är stödberättigande

En del kostnader kan under vissa förutsättningar vara stödberättigande, även om de normalt inte är det.

Meddela Tillväxtverket redan när ni ansöker om stöd om ni tror att ni kommer att behöva redovisa kostnader för något av följande

 • Begagnade inventarier
 • Gåvor
 • Inköp av fastighet med eller utan byggnad
 • Moms, om projektets budget är över 46,5 miljoner kronor
 • Utbildning

Begagnade inventarier

Begagnade inventarier är stödberättigande om följande tre villkor är uppfyllda:

 1. Inget annat stöd för utrustningen har tagits emot
 2. Utrustningens pris är marknadsmässigt
 3. Utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfyller gällande normer och standarder

Inköp av fastighet med eller utan byggnad

Köp av obebyggda och bebyggda fastigheter är stödberättigande om:

 • Kostnaderna utgör högst 10 procent av de totala stödberättigande kostnaderna
 • Det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med projektet
 • Ni som projektägare kan styrka att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet
 • Det inte har beviljats några nationella bidrag eller EU-medel för byggnaden under de senaste 10 åren, om fastigheten är bebyggd

Om ni köper en obebyggd fastighet för att genomföra en miljöskyddsinsats är kostnaderna för köpet bara stödberättigande om köpet har godkänts av Tillväxtverket. Ni får sedan bara använda fastigheten för det avsedda ändamålet och under den tid som är fastställd i Tillväxtverkets godkännande. Fastigheten får inte användas för jordbruk.

Moms

Moms är en stödberättigande kostnad om projektets budget är högst 46,5 miljoner kronor. Men bara om momsbeloppet går att härleda till en projektbokförd kostnad som är relaterad till projektet. I projekt med statsstöd enligt EU:s allmänna gruppundantagsförording är återvinningsbar moms aldrig stödberättigande.

För projekt med budget över 46,5 miljoner kronor gäller följande

Om ni som projektpartner saknar avdragsrätt för ingående moms på projektets verksamhet ska ni redovisa era kostnader inklusive moms.

Om ni har avdragsrätt för ingående moms på er projektverksamhet får ni däremot inte ta upp moms som en stödberättigande kostnad i projektet. Det innebär att ni ska redovisa era kostnader exklusive moms.

Kontakta Skatteverket och ta reda på vilka momsregler som gäller för just ert projekt. De regler som gäller för er ordinarie verksamhet gäller nämligen inte nödvändigtvis för projektet.

Mer information om reglerna finns på Skatteverkets sida om moms och EU-bidrag.

Utbildning

Utbildningsaktiviteter är normalt inte stödberättigande. I huvudsak går det bara att få stöd för kostnader för rådgivning och seminarier som är lämpliga för projektet och projektets medverkande organisationer.

Under vissa förutsättningar går det dock att få stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden för kostnader för aktiviteter som normalt faller inom bestämmelserna för Europeiska socialfonden. Det kan till exempel gälla vissa kostnader för utbildning.