Grundläggande krav för stödberättigande kostnader

Ni får bara stöd för kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket prövar om en kostnad är stödberättigande i samband med granskningen av er ansökan om utbetalning. Oavsett vilken typ av budget och kostnadsredovisning ett projekt använder gäller att kostnader endast är stödberättigande om de:

 • Har, hos projektpartner som framgår av beslut om stöd, uppkommit för att genomföra projektet
 • Är skäliga
 • Har uppkommit under den projektperiod som är fastställd i ert beslut om stöd, varor och tjänster ska vara levererade
 • Är förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser
 • Uppfyller de villkor som anges i ert beslut om stöd

För alla projekt gäller att extern kontant medfinansiering från andra än projektpartner ska vara särredovisad i bokföringen. För projekt som fått beslut om att redovisa faktiska kostnader för inköp är det dessutom krav på att eventuella projektintäkter ska särredovisas och att kostnaderna

 • Kan styrkas av er som projektägare genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed
 • Är betalda och bokförda inom projektperioden
 • Ska särredovisas i bokföringen

Särredovisning innebär att alla transaktioner som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt ur redovisningen, oavsett om någon annan verksamhet pågår samtidigt eller inte. Särredovisningen ska säkerställas antingen genom att ni använder en särskild redovisningskod i bokföringen eller genom att ni har ett helt separat bokföringssystem för projektet. I projekt med flera projektpartner ska särredovisningen ske hos varje part som deltar i projektet.

Kravet på särredovisning gäller inte för klumpsummor, schabloner eller personalens lön. Extern medfinansiering ska ni däremot alltid särredovisa.

En kostnad är inte stödberättigande om den har ingått i något annat EU-projekt eller finansierats genom något annat offentligt stöd.

Stödberättigande kostnader ska också

 • Präglas av kostnadseffektivitet
 • Följa gällande upphandlings- eller inköpsregler
 • Följa reglerna om informationsskyldighet

Kostnadseffektivitet

Alla kostnader i ett EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att alla kostnader ska utgå från principerna om sund ekonomisk förvaltning, som bygger på begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

I praktiken betyder det att kostnader som framstår som oskäliga inte är stödberättigande, varken helt eller delvis.