Hållbarhetsanalys

Alla projekt i programperioden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning och att ni gör en hållbarhetsanalys inför er ansökan. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd.

Vad är hållbarhet?

Tillväxtverket definierar hållbarhet utifrån tre komponenter:

 • ekologisk hållbarhet
 • social hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet

När de tre komponenterna inkluderas samtidigt så samspelar och stödjer de varandra, vilket bidrar till hållbar utveckling.

I Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principer (EU 2021/1060, kap 2, art 9) som ska efterlevas: jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö.

Agenda 2030 i Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning

Alla projekt ska koppla an till de globala målen i Agenda 2030. I Min ansökan kommer ni att behöva specificera vilka mål ert projekt förväntas bidra till, på vilket sätt samt eventuella målkonflikter. Det framgår i utlysningen vilka mål som projektet förväntas bidra till.

Att genomföra en hållbarhetsanalys

I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Frågorna är utvecklade utifrån de krav på hållbarhet som ställs i förordningstexter. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Hållbarhetsanalysen bygger på de grundläggande hållbarhetskraven samt kvalitetskriteriet Hållbar förändring, och hur väl ni lever upp till kraven och kriteriet bedöms utifrån era motiveringar och svar.

Hållbarhetstrappan är Tillväxtverkets verktyg för att förklara på vilka nivåer projekt ska förhålla sig till och integrera hållbarhet. Hållbarhetstrappan hjälper er när ni ska ta fram er hållbarhetsanalys och bygger på tre steg som följs av varandra:

 • Grundläggande nivå
 • Hållbarhetspåverkan
 • Förväntade samhällseffekter

Tabell som beskriver underlag för hållbarhetsanalys

Underlag för hållbarhetsanalys

Underlag för att genomföra en hållbarhetsanalys inför ansökan

Grundläggande nivå


Grundläggande nivå avser projektets organisation och aktiviteter och dess omedelbara påverkan på hållbarhet. I den grundläggande nivån ska projektet bland annat säkerställa att det finns relevant kompetens som bidrar till projektet genomförande och resultat. Nivån handlar också om att säkerställa att projektet skapar en jämställd projektorganisation.För den grundläggande nivån behöver ni kunna ge svar på:

 • Hur projektets målgrupp ser ut utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
 • Hur ni i projektorganisationen ska arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat.
 • Vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till organisationen.
 • Att ni har genomfört en klimatsäkring av investeringar i infrastruktur som har en förväntad livslängd på minst fem år.
 • Att ni kommer att samla in könsuppdelad statistik för de deltagare som får stöd i ert projekt.
 • Att ni kommer ta hänsyn till era gällande riktlinjer och policies i ert projekt.
 • Hur projektet ska arbeta för att nå ut till representanter i målgruppen med olika bakgrund, kön, ålder och geografi.

Hållbarhetspåverkan

Hållbarhetspåverkan handlar om att projektet genomför en hållbarbarhetsbedömning på sina arbetspaket. Ni ska analysera på vilket sätt projektets arbetspaket påverkar hållbarhet. Analysen ska göras utifrån de globala mål som utlysningen har specificerat. Er bedömning ska genomföras enligt nivåerna: Positiv påverkan, ingen påverkan, risk för negativ påverkan eller mer kunskap behövs.


Ni behöver analysera:

 • Vilket eller vilka globala mål som ert arbete förväntas bidra till och på vilket sätt det sker,
 • Om det kan uppstå målkonflikter, samt
 • Hur målkonflikterna ska hanteras

Se fiktiva exempel längst ner på sidan

Förväntade samhällseffekter

Förväntade effekter avser projektets effekter på lång sikt med bäring på hållbarhet.


Effekt på lång sikt handlar om att tydliggöra vad som händer i samhället när er målgrupp får nya förmågor och ändrar sitt beteende. Det förändrade beteendet ska bidra till önskade samhällsförändringar.


Ni behöver analysera:

 • Vilka samhällseffekter med koppling till valda globala mål som projektet ska bidra till

Bedömningsexempel hållbarhetspåverkan

Arbetspaketet Kompetensstöd till företag och organisationer genom utbildning, coachning och resurspersoner riskerar att orsaka negativ påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta kan ske om insatsen leder till kommersialisering och uppskalning av miljöbelastande produkter och tjänster. Detta förväntas förhindras genom att inriktningen av kompetensstöden ska ligga i linje med hållbar utveckling.

Arbetspaketet Utvecklad innovationsstödstruktur för cirkulär ekonomi riskerar att orsaka negativ påverkan på mål 13 Bekämpa klimatförändringarna på grund av planerade transatlantiska resor för inspiration och erfarenhetsutbyte. Efter övervägningar kommer denna del av arbetspaketet genomföras digitalt för att minska den direkta negativa påverkan.

Exempel positiv påverkan

Exempel på globala mål och delmål som kan påverkas positivt av aktiviteter som finansieras av Regionalfonden

Mål 7: Hållbar energi för alla

Insatser för industriell omställning genom hållbar produktion kan få en positiv påverkan på mål 7 Hållbar energi för alla. Detta framför allt genom investeringar i energieffektivitet och nya energisnåla produktionsprocesser, som bidrar till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (delmål 7.3).

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Insatser för industriell omställning genom hållbar produktion förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom investeringar i implementering och uppskalning av resurssnåla produktionsprocesser, som bidrar till minskad resursanvändning i industrin (delmål 8.4). Insatser som främjar cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Satsningar på hållbara transportlösningar för såväl tunga och långväga transporter som passagerartrafik (delmål 9.1 och delmål 9.4)

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Utveckling av välfärdssatsningar inom hälsa och insatser för att stärka kvalitén på vården förväntas gynna svagare grupper i samhället (t.ex. äldre). Detta bidrar till social inkludering (delmål 10.2) och lika rättigheter (delmål 10.3).

Målkonflikter

Alla aktiviteter som planeras ska leda till förändrade förmågor och beteenden [ankarlänk], men kan också leda till bieffekter. Då en aktivitet planeras är det viktigt att identifiera, synliggöra, värdera och ta ställning till dessa bieffekter, framför allt de negativa bieffekterna. I praktiken blir det en fråga om att hantera målkonflikter.

Genom att förstå målkonflikter finns det potential till förbättring. När målkonflikter synliggörs skapas möjligheter till att hantera dem. Identifieringen kan också tydliggöra vem som har mandat att hantera dem. Det finns ett behov av att förstå och ta i beaktande att framsteg inom Agendans mål och delmål i vissa fall kan motverka varandra. Dels inom varje enskilt mål, dels mellan målen.

Exempel negativ påverkan

Exempel på globala mål och delmål som riskerar påverkas negativt av aktiviteter som finansieras av Regionalfonden

Mål 7: Hållbar energi för alla

Implementering och uppskalning av ny teknik kan i sig vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som satsningar bidrar till att energiförbrukningen på kort sikt ökar. Det kan få negativ påverkan på att öka andelen förnybar energi i världen. (delmål 7.2)

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Samtidigt som digitalisering av vård förväntas ha en positiv påverkan på mål 11, så finns det en risk att utveckling av Life Science sektorn i större bemärkelse kommer ha en negativ påverkan på samma mål. Det handlar om användning av energi, engångsmaterial och kemikalier, i samband med att antal patienter blir större. Att minska städers miljöpåverkan kan komma att påverkas negativt. (delmål 11.6)

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Insatser för hållbar industri kan leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan ge exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta gör det svårare för arter att förflytta sig och bevaras. Insatser för intelligent och hållbar industri kan även ha negativ påverkan på att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. (delmål 15.5) Satsningar för intelligent och hållbar industri leder också till ökad efterfrågan på biomassa. Ett intensivt brukande och monokulturer riskerar skada den biologiska mångfalden med en rad risker som följd.