Allmänna villkor - ramprojekt

2023 års allmänna villkor för stöd till ramprojekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Villkoren ska gälla såvida inte annat följer av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, relevanta EU-förordningar¹, Tillväxtverkets beslut om stöd, eller utlysningstext. Villkoren gäller för beviljade medel som beslutats från och med den 1 december 2022.

I Tillväxtverkets beslut och system mm använder vi begreppen ”stödmottagare”, ”projektpartner” och ”projektägare”. När det gäller ramprojekt motsvarar begreppen ”ramprojektägare”.

¹Se 1 kap 2§ förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU- fonder

Definitioner

Definitioner av begrepp som används i allmänna villkor

Begrepp

Definition

Stöd

Tillväxtverkets finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden av de stödberättigande kostnaderna i ramprojektet.

Ramprojekt

Ett ramprojekt är ett projekt där ramprojektägaren fördelar medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden vidare genom beslut om stöd till organisationer för att genomföra delprojekt.

Delprojekt

Projekt som genomförs av organisationer till vilka ramprojektägaren beviljat stöd inom ramen för ramprojektet.

Ramprojektägare

En organisation som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom ramprojektägarens beslut om stöd.

Stödmottagare i delprojekt

En organisation som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom ramprojektägarens beslut om stöd.

Medfinansiering

En organisations finansiering av ramprojektet som framgår antingen av projektbeskrivningens budget eller av en rapport avseende beslutad stödnivå för respektive stödmottagare i delprojekten.

Bekräftelse av åtaganden

Ramprojektägarens bekräftelse av sitt åtagande att genomföra projektet enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Projektbeskrivning

Beskrivning av ramprojektet, inklusive budget och aktivitetsplan samt beskrivning av syfte och mål för planerade insatser, som finns i Tillväxtverkets beslut om stöd.§1. Genomförande av projektet

Ramprojektägaren ska genomföra ramprojektet i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd, inklusive projektbeskrivning.

1.1 Lagar och regler

Ramprojektägaren ska vid genomförande av ramprojektet följa tillämpliga författningar, lagar och regler.

Ramprojektägaren ska respektera de grundläggande rättigheterna i rättighetsstadgan (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).

1.2 Bekräftelse av åtaganden

Ramprojektägaren ska underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”, som tillhandahålls av Tillväxtverket.

1.3 Kostnadseffektivitet

Ramprojektet ska bedrivas kostnadseffektivt i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet*.

Utgifter som bedöms avvika från dessa principer är inte skäliga.

*Principerna framgår av artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

1.4 Ramprojektägarens åtagande avseende krav på stödmottagare i delprojekten

Ramprojektägaren får bevilja stöd, för att genomföra delprojekt i enlighet med 1 kap. 2 § förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, och tillämplig stödordning. En förutsättning för att ramprojektägaren ska få bevilja stöd är att beskrivningen av delprojektet faller inom ramen för de mål och syften som insatsen enligt ramprojektägarens projektbeskrivning avser.

Ramprojektägaren ansvarar för att delprojekten genomförs i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd.

Ramprojektägaren ska säkerställa i sitt beslut om stöd att stödmottagaren i delprojekten är skyldig

 • att vid genomförandet av delprojekten följa tillämpliga lagar och regler i enlighet med 1.1
 • att bedriva delprojekten kostnadseffektivt i enlighet med 1.3
 • att vid inköp av varor och tjänster, hyra eller leasing, då upphandlingslagarna inte är tillämpliga, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende det särskilda inköpsförfarandet*
 • att inte överlåta rätten till stöd i enlighet med 3.1
 • att redovisa de kostnader i delprojekten som är stödberättigande i enlighet med 5.1
 • att ha informationsansvar i enlighet med 6.1
 • att sprida och nyttiggöra projektresultat i enlighet med 6.2
 • att spara och tillgängliggöra handlingar i enlighet med 7.1
 • att, i delprojekt som innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiv investering, ha ansvar för att investeringen består även efter projektavslut.** Om investeringen säljs, avyttras, upphör, flyttas eller det sker någon annan väsentlig förändring kan Tillväxtverket komma kräva tillbaka utbetalat stöd i upp till fem år efter slututbetalningen
 • att genomföra delprojekten i enlighet med den stödordning som ramprojektägaren ska tillämpa.

* Information om det särskilda inköpsförfarandet finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

** Bestämmelserna om insatsers varaktighet återfinns i artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.

1.5 Uppföljning och rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska ramprojektägaren rapportera och följa upp

 • de aktiviteter som har genomförts i ramprojektet
 • de resultat som har uppnåtts

Ramprojektsägaren ska även rapportera

 • vilka organisationer som har beviljats stöd av ramprojektägaren, beslutad maximal stödnivå och stödbelopp, samt medfinansiering från stödmottagare i delprojekten samt
 • mottagare och storlek på de utbetalningar som gjorts till stödmottagare i delprojekt

Uppföljningen och rapporteringen ska följa Tillväxtverkets beslut och anvisningar*. Uppgifterna ska vara tillförlitliga, exakta och av god kvalitet.

*Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida.

1.6 Utvärdering av ramprojektet

Ramprojektägaren ska, utöver det som framgår av andra stycket, utvärdera projektet under ramprojektets genomförande om det krävs enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Utvärdering ska följa Tillväxtverkets anvisningar* och mallar.

1.7 Övriga åtaganden

Ramprojektägaren ska

 • inom fyra veckor från Tillväxtverkets beslut om stöd, skicka in kopia av bekräftelse av åtaganden till Tillväxtverket
 • förvara bekräftelsen av åtagande i original
 • senast i samband med utbetalning till Tillväxtverket ange vilka organisationer som har beviljats stöd av ramprojektägaren
 • innan ansökan om utbetalning, granska redovisade kostnader från stödmottagare i delprojekten, enligt Tillväxtverkets anvisningar**.
 • genast underrätta Tillväxtverket
  • om ramprojektet försenas eller riskerar att försenas
  • om sådant som kan påverka ramprojektets genomförande eller finansiering
  • om det finns behov av ändringar i projektbeskrivningen
  • om utebliven medfinansiering
  • om egen ändring av organisationsnamn, firmatecknare eller adress eller motsvarande ändring hos stödmottagare i delprojekt
  • om ändring av plusgiro eller bankgiro
  • om byte av projektledare.

Ramprojektägaren är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Tillväxtverket vara behörig att företräda ramprojektägaren avseende projektet.

* Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida.

** Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida.

 §2. Leverantör vid upphandling

Uppgift om leverantörens organisationsnummer ska framgå av upphandlingskontraktet.

Ramprojektägaren ansvarar för sin leverantör såsom för sig själv.

§3. Ändring i projektet

3.1 Byte av ramprojektägare

Rätten till stöd får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om verksamheten hos ramprojektägaren, helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

3.2 Ändringar och tillägg

Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter godkännande genom ändring av Tillväxtverkets beslut om stöd

 • ändring av ramprojektets inriktning
 • väsentliga ändringar i ramprojektets
  • budget
  • tidsplan
  • aktivitetsplan
 • ändrad finansiering
 • väsentliga ändringar i ramprojektets organisation
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra projektet.

Även andra ändringar i projektbeskrivningen ska meddelas Tillväxtverket i samband med att ändringen genomförs.

§4. Ändrade förutsättningar

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra ramprojektet (genomförandekapaciteten) har försämrats, eller om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning, får ramprojektet inte drivas vidare utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Detsamma gäller om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande.

 §5. Finansiella bestämmelser

5.1 Stödberättigande kostnader

Beräkningen av stödet baseras på de kostnader som är stödberättigande. Stödberättigande kostnader är de kostnader som ramprojektägaren har för att administrera ramprojektet och som stödmottagare i delprojekt har för att genomföra delprojekten.

Följande redovisningsalternativ kan förekomma för ramprojektägarens kostnader för att administrera ramprojektet

 • enhetskostnader
 • schablonkostnader
 • faktiska kostnader
 • en kombination av ovanstående.

För genomförande av delprojekten gäller det redovisningsalternativ som framgår av ramprojektägarens beslut om stöd till stödmottagare i delprojekt.

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd,

 • ha uppkommit hos ramprojektägaren eller hos en stödmottagare i ett delprojekt
 • ha uppkommit under projekttiden som anges i Tillväxtverkets respektive ramprojektägarens beslut om stöd
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i Tillväxtverkets beslut om stöd
 • vara skälig
 • ha uppkommit enbart för att genomföra ramprojektet
 • kunna styrkas
 • följa policyer och riktlinjer, särskilt gällande påverkan på miljö och klimat.

För enhetskostnader gäller ovanstående i förhållande till antal redovisade enheter.

För att en faktisk kostnad ska vara stödberättigande ska den också

 • hos ramprojektägaren vara bokförd i ett separat redovisningssystem, eller med en särskild redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet
 • vara bokförd och fastställd i enlighet med god redovisningssed
 • vara betald.

Följande kostnadsslag är stödberättigande såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

 • personalkostnader (löne- och lönebikostnader)
 • externa tjänster
 • indirekta kostnader (enligt schablon)
 • resor och logi
 • investeringar, material och lokaler.

Moms är en stödberättigande kostnad om ramprojektets totala budget uppgår till högst 5 000 000 Euro* (inklusive moms), eller om ramprojektägaren eller stödmottagare i delprojekt saknar avdragsrätt för ingående moms på projektets verksamhet.

Om stödet helt eller delvis är ett statsstöd avgör stödgrunden/-erna vilka kostnadsslag som är stödberättigande.

Vid beräkning av de stödberättigande kostnaderna ska avräkning göras för de intäkter som genereras vid genomförande av aktiviteter i ramprojektet, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

Följande kostnader är inte stödberättigande:

 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader.

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Tillväxtverket prövar om en redovisad kostnad är helt eller delvis stödberättigande vid granskningen av ansökan om utbetalning.

* Växelkurs, se förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten.

5.2 Utbetalning

För att stödet ska betalas ut ska projektägaren ansöka om utbetalning.

När ansökan om utbetalning ska göras framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

Krav på innehåll i ansökan om utbetalning av stöd framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär på www.minansokan.se.

Ansökan om utbetalning ska omfatta en period om 1–6 månader, om inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

För att stödet ska betalas ut krävs även att

 • läges- respektive slutrapporten och ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid
 • ramprojektet har genomförts i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd
 • kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • ramprojektägaren gjort utbetalning avseende de kostnader som uppkommit i och rapporterats från delprojekten
 • Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts.

För den första utbetalningen krävs även att Tillväxtverket har fått kopia av ramprojektägarens bekräftelse av åtaganden.

Tillväxtverket kan besluta om finansiella korrigeringar i enlighet med kommissionens tillkännagivande – Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (2021/C 121/01).

5.3 Kvittning

Om ramprojektägaren är återbetalningsskyldig har Tillväxtverket rätt att kvitta fordran mot framtida utbetalningar av beviljat stöd från Tillväxtverket enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

§6. Information om projektet och nyttiggörande av projektresultat

6.1 Informationsansvar

 • Ramprojektägaren ska
 • informera om ramprojektet
 • informera om att ramprojektet delfinansieras av Europeiska unionen
 • även i övrigt följa bestämmelserna om informationsansvar i artikel 47 och 50 samt bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060* av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

6.2 Spridning och nyttiggörande av resultat mm

Ramprojektägaren ska sprida kunskap om sådana resultat från ramprojektet inklusive respektive delprojekt som kan vara av allmänt intresse och även i övrigt nyttiggöra projektresultatet. Till exempel kan resultaten göras offentliga, kommersialiseras eller licensieras.

Resultat från projektet får inte överlåtas eller upplåtas, eller någon annan åtgärd vidtas som medför att det blir fråga om otillåtet indirekt statligt stöd.**

Tillväxtverket gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

6.3 Rätt för Tillväxtverket med flera att sprida information om ramprojektet

Europeiska unionen, Tillväxtverket, och andra svenska myndigheter har rätt att kopiera och sprida kommunikations- och marknadsföringsmaterial om ramprojektet.

Tillväxtverket har också rätt att

 • publicera den inlämnade projektsammanfattningen
 • kopiera och sprida hela eller delar av rapporter från ramprojektet
 • i övrigt sprida information från och om ramprojektet.

Tillväxtverket kommer att behandla uppgifterna i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

** Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om (2016/C 262/01)

§7. Granskning (revision), uppföljning och utvärdering

7.1 Handlingars tillgänglighet

Under projekttiden, och sex (6) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera ramprojektet:

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i ramprojektet, inklusive delprojekten, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden.

Ramprojektägaren ska därför spara alla handlingar som rör ramprojektet respektive delprojektet. Ramprojektägaren ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

7.2. Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg bifogas till ansökan om utbetalning. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

För kommuner och regioner accepteras intyg från en sådan revisor som avses i 12 kap. kommunallagen (2017:725).

För statliga myndigheter accepteras intyg från en sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228).

 §9. Sanktioner

8.1 Hinder mot utbetalning

Tillväxtverket kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om ramprojektägaren genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och ramprojektägaren borde ha förstått det 
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om ramprojektägaren inte har följt villkoren för stödet.

8.2 Återbetalning och återkrav

En ramprojektägare är helt eller delvis återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 8.1 föreligger.

En ramprojektägare är även återbetalningsskyldig när det gäller stöd till investeringar i infrastruktur eller produktiv investering om kriterierna i artikel 65.1 första stycket i förordningen (EU) 2021/1060 är uppfyllda.

Därutöver är en ramprojektägare återbetalningsskyldig om denne har fått mer pengar än den har rätt till enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Ramprojektägaren är i så fall skyldig att återbetala det överskjutande beloppet.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Tillväxtverket fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå enligt räntelagen (1975:635).

Om stödet visar sig utgöra ett olagligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.