Allmänna villkor - ramprojekt

Allmänna villkor för ramprojekt inom Regionalfonden – 2024

Villkoren ska gälla såvida inte annat följer av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, relevanta EU-förordningar¹, Tillväxtverkets beslut om stöd, eller utlysningstext. Villkoren gäller för beviljade stöd som beslutats från och med den 1 januari 2024.

I Tillväxtverkets beslut och system med mera använder vi begreppen ”stödmottagare”, ”projektpartner” och ”projektägare”. När det gäller ramprojekt motsvarar begreppen ”ramprojektägare”.

¹Se 1 kap 2§ förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU- fonder

1. Definitioner

Definitioner av begrepp som används i allmänna villkor

Begrepp

Definition

Stöd

Tillväxtverkets finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, av stödberättigande kostnader i ramprojektet.

Statligt stöd

Offentligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av artikel 107.1 i EU-fördraget.¹

¹ Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, se vidare Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).

RamprojektetProjekt där ramprojektägaren fördelar medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden vidare genom eget beslut om stöd till organisationer för att genomföra delprojekt.

Delprojekt

Projekt som genomförs av organisationer till vilka ramprojektägaren beviljat stöd inom ramen för ramprojektet.
Projektbeskrivning

Beskrivning av ramprojektet som finns i om beslutet om stöd.

Ramprojektägare

En organisation som beviljats stöd enligt beslutet om stöd.

Stödmottagare i delprojekt

En organisation som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom ramprojektägarens beslut om stöd.

Medfinansiering

Finansiering av ramprojektet, såväl av ramprojektägaren respektive stödmottagare i delprojekt som av externa finansiärer, och som framgår av projektbeskrivningens budget.

Stödnivå

Den i beslutet angivna procentandel av de stödberättigande kostnaderna som utgör stödet. Stödet uppgår dock maximalt till det i beslutet angivna stödbeloppet.

Stödgrund

Den legala grunden för beslutet om stöd.


2. Genomförande

Ramprojektägaren ska genomföra ramprojektet enligt beslutet om stöd

2.1. Lagar och regler

Ramprojektägaren ska vid genomförande av projektet

 • följa tillämpliga författningar, lagar och regler
 • följa etiska principer och de grundläggande rättigheterna i rättighetsstadgan*
 • uppfylla regulatoriska krav.

* Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02)

2.2. Bekräftelse av åtagande

Ramprojektägaren ska bekräfta sitt åtagande att genomföra ramprojektet enligt beslutet om stöd. underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”, som tillhandahålls av Tillväxtverket.

Ramprojektägaren ska förvara bekräftelsen i original samt skicka in kopia av denna till Tillväxtverket i samband med första ansökan om utbetalning.

2.3. Ramprojektägarens åtaganden avseende krav på stödmottagaren i delprojekt

Ramprojektägaren får bevilja stöd, för att genomföra delprojekt i enlighet med 1 kap. 2 § förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, och tillämplig stödordning. En förutsättning för att ramprojektägaren ska få bevilja stöd är att beskrivningen av delprojektet faller inom ramen för de mål och syften som insatsen enligt ramprojektägarens projektbeskrivning avser.

Ramprojektägaren ansvarar för att delprojekten genomförs i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd.

Ramprojektägaren ska vid beviljande av stöd till delprojekt säkerställa att stödmottagaren i delprojekten är skyldig

 • att vid genomförandet av delprojekten följa tillämpliga lagar och regler motsvarande 2.1
 • att bedriva delprojekten kostnadseffektivt motsvarande 4.1.
 • att vid inköp av varor och tjänster, hyra eller leasing, då upphandlingslagarna inte är tillämpliga, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende det särskilda inköpsförfarandet*
 • att inte överlåta rätten till stöd i motsvarande 3.1
 • att redovisa de kostnader i delprojekten som är stödberättigande i enlighet med 4.1
 • att ha informationsansvar i enlighet motsvarande 5.1
 • att sprida och nyttiggöra projektresultat motsvarande 5.2
 • att spara och tillgängliggöra handlingar motsvarande 7.1
 • att, i delprojekt som innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiv investering, ha ansvar för att investeringen består även efter projektavslut.** Om investeringen säljs, avyttras, upphör, flyttas eller det sker någon annan väsentlig förändring kan Tillväxtverket komma kräva tillbaka utbetalat stöd i upp till fem år efter slututbetalningen
 • att genomföra delprojekten i enlighet med den stödordning som ramprojektägaren ska tillämpa.

* Information om det särskilda inköpsförfarandet finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

** Bestämmelserna om insatsers varaktighet återfinns i artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060

2.4. Leverantör vid upphandling

Uppgift om leverantörens organisationsnummer ska framgå av upphandlingskontraktet.

Ramprojektägaren ansvarar för sin leverantör på samma sätt som för sig själv.

2.5. Uppföljning och rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska Ramprojektägaren följa upp och rapportera

 • de aktiviteter som har genomförts i projektet, och
 • de resultat som har uppnåtts.

Ramprojektsägaren ska även rapportera

 • vilka organisationer som har beviljats stöd av ramprojektägaren, beslutad maximal stödnivå och stödbelopp, samt medfinansiering från stödmottagare i delprojekten samt
 • mottagare och storlek på de utbetalningar som gjorts till stödmottagare i delprojekt.

Uppföljningen och rapporteringen ska följa Tillväxtverkets beslut och anvisningar*. Uppgifterna ska vara tillförlitliga, exakta och av god kvalitet.

*Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

2.6. Utvärdering av projektet

Ramprojektägaren ska utvärdera ramprojektet under dess genomförande såvida inte annat framgår av beslutet om stöd. Utvärderingen ska följa Tillväxtverkets anvisningar* och mallar.

* Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

3. Ändringar

3.1. Byte av ramprojektägare

Rätten till stöd får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om ramprojektägarens verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

Ramprojektägare ska genast underrätta Tillväxtverket om

 • direkt eller indirekt ändring i äganderätten till ramprojektägarens verksamhet
 • ändring av ramprojektägarens namn, firmatecknare eller adress
 • ändring av plusgiro eller bankgiro
 • byte av projektledare.

3.2. Ändringar och tillägg i ramprojektet

Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter godkännande genom ändring av beslutet om stöd

 • ändring av ramprojektets inriktning
 • väsentliga ändringar i ramprojektets budget, tidsplan eller aktivitetsplan
 • ändrad finansiering
 • väsentliga ändringar i ramprojektets organisation
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra

Ramprojektägaren ska även meddela Tillväxtverket om andra ändringar i projektbeskrivningen i samband med att ändringen genomförs

3.3. Ändrade förutsättningar

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra ramprojektet (genomförandekapaciteten) har försämrats eller om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet har minskat i väsentlig omfattning, får ramprojektet inte drivas vidare utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Detsamma gäller om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på ramprojektets genomförande.

Ramprojektägare ska genast underrätta Tillväxtverket om

 • projektet försenas eller riskerar att försenas
 • sådant som kan påverka ramprojekts genomförande eller finansiering
 • det finns behov av ändringar i projektbeskrivningen
 • eget obestånd
 • utebliven medfinansiering.

4. Finansiella bestämmelser

4.1. Stödberättigande kostnader

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som beräkningen av stödet baseras på. Av beslutet om stöd framgår vilken stödnivå som gäller för ramprojektet. Stödberättigande kostnader är de kostnader som ramprojektägaren har för att administrera ramprojektet och som stödmottagare i delprojekt har för att genomföra delprojekten.

Ramprojektet ska bedrivas kostnadseffektivt i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.* Utgifter som bedöms avvika från dessa principer är inte skäliga.

Beslutet om stöd anger vilket av följande redovisningsalternativ som gäller för projektet.

Följande redovisningsalternativ kan förekomma

 • enhetskostnader
 • schablonkostnader
 • faktiska kostnader
 • en kombination av ovanstående

För genomförande av delprojekten gäller de redovisningsalternativ som framgår av ramprojektägarens beslut om stöd till stödmottagare i delprojekt.

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd,

 • ha uppkommit hos ramprojektägaren eller stödmottagare i delprojekt
 • ha uppkommit under den projekttid som anges i Tillväxtverkets respektive ramprojektägarens beslut om stöd
 • ha uppkommit enbart för att genomföra ramprojektet
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i beslutet om stöd
 • vara skälig
 • kunna styrkas
 • följa policyer och riktlinjer, särskilt gällande påverkan på miljö och klimat.

För enhetskostnader gäller ovanstående i förhållande till antal redovisade enheter.

För att en faktisk kostnad ska vara stödberättigande ska den också

 • vara betald
 • vara bokförd enligt god redovisningssed
 • vara bokförd i ett separat redovisningssystem hos ramprojektägaren, eller med en särskild redovisningskod för alla transaktioner som rör ramprojektet.

Vilka kostnadsslag som är stödberättigande framgår av beslutet om stöd alt av budgeten i beslutet om stöd.

Mervärdeskatt är en stödberättigande kostnad om projektets totala budget uppgår till högst 5 000 000 euro (inklusive moms) eller om stödmottagaren saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på projektets verksamhet.

Vid beräkning av de stödberättigande kostnaderna ska avräkning göras för de intäkter som genereras vid genomförande av aktiviteter i ramprojektet, såvida inte annat framgår av beslutet om stöd.

Följande kostnader är inte stödberättigande såvida inte annat framgår av beslutet om stöd

 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
 • kostnader för i ramprojektet nödvändiga tillstånd

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Tillväxtverket prövar om en redovisad kostnad är helt eller delvis stödberättigande vid granskningen av ansökan om utbetalning.

* Principerna framgår av artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

4.2. Utbetalning av stöd

För att stödet betalas ut ska ramprojektägaren ansöka om utbetalning.

Krav på innehåll i ansökan om utbetalning framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär i Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats och i ”Handbok för EU-projekt 2021–2027" på Tillväxtverkets hemsida.

När ansökan om utbetalning och rapportering ska göras framgår av beslutet om stöd.

Ansökan om utbetalning ska omfatta en period om 1–6 månader, om inte annat framgår av beslutet om stöd.

För att stödet ska betalas ut krävs även

 • att läges- respektive slutrapporten och ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid
 • att ramprojektet har genomförts i enlighet med beslutet om stöd
 • att kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • att ramprojektägaren gjort utbetalning avseende de kostnader som uppkommit i och rapporterats från delprojekten
 • att Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts.

För den första utbetalningen krävs även att Tillväxtverket har fått kopia av ramprojektägarens bekräftelse av åtaganden.

Tillväxtverket kan besluta om finansiella korrigeringar i enlighet med kommissionens tillkännagivande*.

Tillväxtverket kan också besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om ramprojektägaren genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och ramprojektägaren borde ha förstått det
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om ramprojektägaren inte har följt villkoren för stödet.

* Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (2021/C 121/01).

5. Information om projektet och nyttiggörande av projektresultat

5.1. Informationsansvar

Ramprojektägaren ska

 • informera om ramprojektet
 • informera om att ramprojektet delfinansieras av Europeiska unionen
 • även i övrigt följa bestämmelserna om informationsansvar i artikel 47 och 50 samt bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060*.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

5.2. Spridning och nyttiggörande av resultat mm

Ramprojektägaren ska sprida kunskap om sådana resultat från ramprojektet som kan vara av allmänt intresse och även i övrigt nyttiggöra resultatet. Till exempel kan resultaten göras offentliga, kommersialiseras eller licensieras.

Den som offentliggör projektresultat ska ta hänsyn till stödmottagare i delprojektens behov av att skydda immateriella tillgångar och företagshemligheter.

Resultat från ramprojektet får inte överlåtas eller upplåtas, eller någon annan åtgärd vidtas, som medför att det blir fråga om otillåtet indirekt statligt stöd*.

Tillväxtverket gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

* Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om (2016/C 262/01) samt punkten 2.2 i kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01)

5.3. Rätt för Tillväxtverket med flera att sprida information från ramprojektet

Europeiska unionen, Tillväxtverket och andra svenska myndigheter har rätt att

 • kopiera och sprida kommunikations- och marknadsföringsmaterial om ramprojektet
 • publicera den vid ansökan inlämnade projektsammanfattningen
 • kopiera och sprida hela eller delar av rapporter från ramprojektet
 • i övrigt sprida information från och om ramprojektet.

Tillväxtverket kommer att behandla uppgifterna i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6. Revision, uppföljning och utvärdering

6.1. Handlingars tillgänglighet

Under projekttiden och en period om sex (6) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera projektet

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i ramprojektet, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden.

Ramprojektägaren ska därför spara alla handlingar som rör ramprojektet inklusive delprojekten.

Ramprojektägaren ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

6.2. Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg ges in till Tillväxtverket. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

För kommuner och regioner accepteras intyg från en sådan revisor som avses i 12 kap. kommunallagen (2017:725).

För statliga myndigheter accepteras intyg från en sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228).

7. Återbetalning och återkrav

7.1. Återbetalningsskyldighet och återkrav

Ramprojektägaren är helt eller delvis återbetalningsskyldig om någon av grunderna som framgår av 4.2. åttonde stycket ovan föreligger.

Ramprojektägaren är även återbetalningsskyldig när det gäller stöd till investeringar i infrastruktur eller produktiv investering om kriterierna i artikel 65.1 första stycket i förordning (EU) 2021/1060 är uppfyllda.

Därutöver är ramprojektägaren återbetalningsskyldig om denne fått mer pengar än den har rätt till enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Ramprojektägaren är i så fall skyldig att återbetala det överskjutande beloppet.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Tillväxtverket fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå från och med en månad efter beslutet om återkrav med en räntesats som motsvarar statens utlåningsränta plus två procentenheter såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om återkrav.

Om stödet visar sig utgöra ett olagligt statligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

7.2. Kvittning

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig har Tillväxtverket rätt att kvitta fordran mot framtida utbetalningar av beviljat stöd från Tillväxtverket enligt [förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.