Lev upp till EU-stadgan

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av regionalfonden eller FRO får inte bryta mot dessa regler.

Av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 framgår att medlemsstaterna vid EU-fondernas genomförande ska säkerställa att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) efterlevs.

Alla myndigheter måste följa stadgans bestämmelser. Tillväxtverket bedömer att följande artiklar i stadgan har extra hög relevans i samband med genomförande av projekt som delfinansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning:

  • Artikel 8 Skydd av personuppgifter
  • Artikel 20 Likhet inför lagen
  • Artikel 21 Icke-diskriminering
  • Artikel 22 Kulturell, religiös och språklig mångfald
  • Artikel 23 Jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Artikel 26 Integrering av personer med funktionshinder
  • Artikel 31 Rättvisa arbetsförhållanden
  • Artikel 37 Miljöskydd