Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

Hur ska ni som har ett EU-projekt använda logotypen? Vilka krav gäller i sociala kanaler? Här kan ni läsa om vilka regler ni måste följa för att uppfylla informationsansvaret som projektpartner.

Det är viktigt att vi sprider kunskapen om de satsningar som EU finansierar via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning. Om ni får stöd av fonden ingår det därför en skyldighet att kommunicera om projektet, men också en möjlighet att informera om att ert projekt är så bra att det har lyckats få EU:s stöd.

Här finns information om vilka aktiviteter ni som projekt ska genomföra för att informera och kommunicera om projektet. Vi ger också tips om andra åtgärder som inte är obligatoriska, men som hjälper er att sprida kunskap om ert projekt. Tillväxtverket kan återkräva delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Kom alltid ihåg!

När EU-loggan används ska loggans flagga alltid vara minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

Det här ska ni göra

I allt material som ni tar fram för att informera om eller marknadsföra ert projekt ska stödet från EU framgå. EU-loggor från programperioden 2014-2020 eller tidigare får inte användas i projekt som avser programperioden 2021-2027.

Under tiden som projektet pågår ska ni som projektpartner informera om stödet genom att:

1. Ge en kort beskrivning av projektet, projektets syfte och resultat på projektägarens webbplats, om en sådan finns. Gör likadant på profilsidor i sociala kanaler. I texterna ska det framgå att projektet har fått finansiering av EU och EU-loggan ska användas.

2. Sätta upp minst en affisch i minst A3-format, eller motsvarande elektronisk bildskärm, med samma information som under punkt ett. EU-loggan ska finnas med. Affischen eller bildskärmen ska sitta på en plats som är tydligt synlig för allmänheten. Tips! Under den gröna fliken "Affisch" här nedan finns ett hjälpmedel för dig som vill skapa en affisch på ett enkelt sätt.

Projektpartner ska också se till att:

3. Alla som medverkar i projektet har fått information om Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställnings roll för ert projekt.

4. Alla handlingar som rör genomförandet av projektet, och som är avsedda för allmänheten eller deltagarna, innehåller information om att projektet har fått stöd från EU.

5. Om ert projekt innehåller fysiska investeringar och projektets totala kostnader är över 500 000 euro om det gäller Regionalfonden eller 100 000 euro om det gäller Fonden för en rättvis omställning, ska projektet sätta upp minst en skylt eller plakett som tål slitage och väder. Skylten ska sättas upp så fort det fysiska genomförandet av insatsen inleds, eller inköpt utrustning installeras. I de fall en åtgärd överstiger 500 000 euro ska projektet sätta upp en skylt eller plakett för varje åtgärd. Skylten ska innehålla:

 • EU-loggan, projektets namn och huvudsakliga mål. Namn, mål och logotyp bör utgöra minst 25 procent av ytan. EU-loggans flagga ska vara i minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

6. Projekt av strategisk betydelse, och projekt med en total projektbudget som överstiger 10 000 000 euro, ska anordna ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsinsats för att sprida kunskap om projektet. Tillväxtverket och EU-kommissionen ska involveras i god tid, för att eventuellt kunna medverka vid uppstarts- eller slutkonferens eller annan typ av kommunikationsinsats som kan vara lämplig. Projekt av strategisk betydelse utses av Tillväxtverket.

Kommunikationsmaterial som skapas av er som har ett EU-projekt ska även göras tillgängligt om Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer ber om det. Även rättigheterna ska överlåtas. Det framgår av artikel 49.6 i förordning (EU) 2021/1060.

Läs mer om skyldigheter vad gäller att informera om projektet i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2021/1060, artikel 47 och 50 samt bilaga IX.

Krav på logotyp i allt material

Logotypen ska användas i allt material som ni tar fram för att informera om och marknadsföra projektets verksamhet. Det kan till exempel vara på webbplatsen, i sociala kanaler och i material till konferenser, seminarier och utbildningar. Det kan också handla om filmer, annonser, Power point-presentationer och affischer.

Regionalfondens logotyp består av:

 • Europeiska unionens flagga.
 • Texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

Det finns två olika varianter av logotypen

 • Flagga till vänster med text till höger.
 • Flagga med centrerad text under.
Vänsterställd EU-logotyp

Här kan du ladda ner logotyper

Både den vänsterställda och den centrerade versionen av logotypen finns i färg och i svartvitt samt med svensk och engelsk text.

Båda varianterna, som också uppfyller de krav som anges i kommissionens förordningar, finns att ladda ner på sidan "Logotyp för EU-finansierat stöd 2021-2027".

Logotypens färger

Logotypen ska publiceras i färg på projektets webbsidor. Logotypen ska alltid kontrastera mot bakgrunden och en ljus bakgrundsfärg är att föredra. En enfärgad version får användas om det inte är möjligt att använda logotypen i färg. Det finns tre enfärgade version versioner; svart, blå eller vit. Använd den vita om bakgrunden måste vara mörk.

Placera logotypen väl synligt

Ni ska placera logotypen på en framträdande plats på materialet. På webbplatsen ska logotypen vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla ner på sidan.

Hur stor ska logotypen vara?

Logotypen får inte var mindre än att texten i logotypen går att läsa i det sammanhang där den förekommer. Om en skylt exempelvis placeras vid en gång- och cykelväg ska logotypen vara anpassad i storlek så att texten går att läsa från vägen.

Som rekommendation bör bredden på flaggan inte vara mindre än 16 millimeter för vänsterställd logotyp och 30 millimeter för centrerad logotyp. För att logotypen ska synas tydligt bör inte heller något annat element eller text placeras närmare logotypen än en yta motsvarande emblemets halva höjd.

Om det förekommer flera logotyper på en produkt ska flaggan i EU-logotypen vara minst lika stor, till höjd eller bredd, som den största av övriga logotyper.

Färgkoder

Här är färgkoderna för logotypen (CMYK, RGB och HEX för webben).

Blå

 • CMYK = 97/71/0/0
 • RGB = 3/78/162
 • Webbfärg = #034ea2

Gul

 • CMYK = 0/0/100/0
 • RGB = 255/237/0
 • Webbfärg = #ffed00

Affisch i A3-format

Ni som har tagit emot stöd från Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning ska sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad.

På affischen, som ska vara i minst A3-format, ska det framgå att ert projekt har fått stöd från EU.

Skapa en affisch

EU-kommissionen har ett digitalt verktyg där ni kan skapa affischer i pdf-format och skriva ut. På sidan finns möjlighet att lägga in bild, text, logotyper och en länk till en hemsida som genererar en QR-kod på affischen. Sidan hjälper även den som vill skapa skyltar och plaketter.

Utforma affischen själva

Väljer ni att utforma en affisch i A3-format på egen hand, och inte genom länken ovan, så kan ni utgå från rekomendationerna som gäller för skyltar och plaketter. Alltså att: EU-loggan, projektets namn och huvudsakliga mål bör utgöra minst 25 procent av affischens yta.

Skyltar och plaketter

Har ert projekt fått finansiellt stöd på minst 500 000 euro från Regionalfonden eller 100 000 euro från Fonden för en rättvis omställning ska projektet sätta upp en hållbar skylt eller plakett. Skylten ska sättas upp så fort det fysiska genomförandet av insatsen inleds, eller inköpt utrustning installeras. Summan 500 000 euro gäller det sammanlagda offentliga stödet från EU och medfinansiärer.

Skyltens placering

Skylten ska placeras på den eller de fysiska platser där projektet genomförs och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Skyltens storlek och material

Skylten ska vara av betydande storlek och anpassas efter området där den är placerad. Skylten ska vara hållbar, vilket betyder att den ska kunna förbli beständig utomhus.

Skyltens innehåll

På skylten ska projektets namn och huvudmål eller syfte och logotyp finnas med. EU-loggans flagga ska vara i minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

Skapa en skylt

Här kan ni skapa en skylt eller plakett. Sidan erbjuder dig hjälp att skapa och spara ner en pdf. Pdf:en kan du sedan ta med till ett tryckeri. På sidan finns till exempel möjlighet att lägga in bild, text, logotyper och en länk till en hemsida som genererar en QR-kod. EU-kommissionen tillhandahåller hemsidan.

Flera projekt på samma plats

Om flera insatser äger rum på samma plats, med stöd av samma eller olika finansiärer, ska minst en skylt sättas upp. Det gäller även om ytterligare finansiering tillhandahålls för samma insats vi en senare tidpunkt.

Om det inte finns ett fysiskt föremål att sätta upp skylten på

Om det inte går att sätta upp en permanent skylt eller plakett på ett fysiskt föremål ska ni som projektpartner vidta andra lämpliga åtgärder för att informera om stödet från EU.

Driver ni exempelvis ett bredbandsprojekt kan det vara lämpligt att placera permanenta skyltar vid infarterna till de samhällen som har fått bredband med stöd av EU . Ni kan också informera om stödet på de berörda aktörernas webbplatser.

Följ upp och utvärdera projektet för resultatspridning och lärande

Kunskapen om projektet ska spridas både inom och utanför projektet till externa intressenter och andra. Den kunskap ni ska sprida är bland annat den ni samlar in genom att följa upp och utvärdera ert projekt. Det är ni är skyldiga att göra enligt beslut från Tillväxtverket. Syftet med att sprida kunskapen är att skapa ett lärande om hur det går med att genomföra projektet och att visa upp projektets resultat. Kunskapen ska också användas i det fortsatta arbetet.

Mer om uppföljning och utvärdering finns att läsa på sidan Uppföljning och utvärdering.