Bidra till Östersjöstrategin

Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

Det som karaktäriserar arbetet med strategin är samarbete mellan länder i flernivåsamverkan och via tvärsektoriella samarbetskonstellationer.

Genomförandet av strategin bygger på de tre principer:

  • Ingen ny lagstiftning
  • Inga nya institutioner
  • Ingen ny finansiering

Strategin uppkom delvis ur en önskan om att åstadkomma en bättre strategisk styrning av de utmaningar och möjligheter som är gemensamma för länder i Östersjöregionen.

Strategin har tre huvudsakliga mål:

  • Rädda havsmiljön.
  • Länka samman regionen.
  • Öka välståndet.

Handlingsplan för Östersjöregionen

Det finns en handlingsplan, kopplad till EU:s strategi för Östersjöregionen, där de tre målen preciseras. I handlingsplanen, beskrivs också flaggskeppsprojekt som ska tjäna som inspiration.

Till målen finns policyområden med utpekade ansvariga myndigheter och departement i de olika länderna.

Varje policyområde i Östersjöstrategin har en ansvarig samordnare. De kan till exempel ge råd och hjälp vid bedömning av projekt. Kontakta ansvarig samordnare på balticsea-region-strategy.eu

Kan ert projekt bidra till strategin?

Ett projekt anses bidra till strategin när det har en transnationell påverkan, det vill säga att projektet har effekt på flera länder i regionen.

Vanligtvis kräver det att insatserna genomförs i partnerskap mellan minst två länder, men det kan finnas undantag, som till exempel vattenreningsverk och andra insatser som hindrar förorening av havet och som därmed förbättrar vattenmiljön för flera länder. Huvudregeln är dock att det krävs samverkan mellan aktörer i olika länder för att projektet ska ha en transnationell påverkan.

Notera att det inte är möjligt att söka stöd för samarbete med Ryssland eller Belarus, efter ett beslut av Europeiska rådet.

Hur får jag mer information?

Planerar du att göra en ansökan som bidrar till Östersjöstrategin rekommenderar vi att du som sökande tar kontakt med en handläggare innan du ansöker.