Krav på projektet

Ett projekt som får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning omfattas av en rad grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av alla krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet, samt hur de förhåller sig till ansökan om stöd.

Krav, urvalskriterier och villkor

För att kunna ta emot stöd behöver ert projekt uppfylla grundläggande krav, urvalskriterier och övergripande och tematiskt nödvändiga villkor. Kraven, urvalskriterierna och villkoren är likadana i alla regionalfondsprogram och Fonden för en rättvis omställning.

Lev upp till EU-stadgan

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av regionalfonden eller FRO får inte bryta mot dessa regler.

Uppfyll EU-programmens mål

EU-fonderna ska stödja ett antal politiska och specifika mål som finns angivna i de styrande EU-förordningarna.

Alla projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning måste bidra till att uppfylla något av de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker stöd från.

Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

Hur ska ni som har ett EU-projekt använda logotypen? Vilka krav gäller i sociala kanaler? Här kan ni läsa om vilka regler ni måste följa för att uppfylla informationsansvaret som projektpartner.

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Planera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och köpen på ett korrekt sätt.

Följ EU:s regler för statsstöd

Om ert projekt innebär att företag gynnas ska projektet följa EU:s statsstödsregler. Läs om de krav som gäller för projekt som omfattas av statsstödsreglerna och ta del av Tillväxtverkets vägledning för statsstöd.

Uppföljning och utvärdering

Tillväxtverkets krav på uppföljning omfattar alla projekt, medan kraven på projektutvärdering endast omfattar projekt som har en totalbudget på minst 12 miljoner kronor. Alla projekt ska använda indikatorer för att mäta projektets resultat.

Bidra till Östersjöstrategin

Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt.

Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

Tillväxtverket har rätt att följa upp ert projekt genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper hos projektägare, projektpartner och medfinansiärer. Läs om de krav som gäller för dokumentation och arkivering.